تاریخ درج خبر : 1392/08/27
کد خبر : ۱۳۸۲۲۳
+ تغییر اندازه نوشته -

آقای استاندار ورزش استان را درمان کنید

سایت استان: سید ابوصالح دانشفر

با حضور جناب آقای دکتر موسی خادمی که به عنوان استاندار استان کهگیلویه وبویراحمد واز سوی دولت تدبیر وامید مسئولیت وماموریت یافته تا به عنوان مسئول اول وارشد استان نا بسامانیها را سامان داده وتدبیری جدید وسازنده را جایگزین تفکرات گذشته سازد و این امید را پدید آورده تا با برنامه ریزی، مدیریت هوشمندانه وبا انتخاب افراد متخصص، متبحر، شایسته وکارشناس خبره وآگاه در رأس ادارات کل وارگانها وسازمان های خدمتگزار مردم شاهد تحول اساسی ومدرن وکارساز در مدیریت کلان استان باشیم .
اما بیش از هر چیز جامعه ورزشی استان از قبیل هیئتهای مختلف ورزشی،پیشکسوتان ،کارشناسان، مربیان، تیمداران، کارکنان ادارۀ ورزش وجوانان شهرستانها وکادر ادارۀ کل و ورزشکاران ودلسوختگان ورزش بی صبرانه منتظر تحولی اساسی واصولی وسازنده در اداره کل ورزش وجوانان استان هستند زیرا مدیر کل محترم ورزش وجوانان فعلی استان در آستانه ترک ادارۀ کل ورزش وجوانان استان بوده وقصد دارند در جای دیگر افتخار خدمت به جامعه را داشته باشند .
از استاندار محبوب وبومی استان استدعا وانتظاری بجا داریم نهایت تدبیر وخرد ورزی ودور اندیشی را به کار برده وبا انتخاب فردی متخصص ،متبحر، شایسته ،متعهد وتحصیلکرده ورزش وکاردان ولایق در رأس مدیریت کلان ورزش استان اقدامی شایسته وبایسته را انجام دهند تا اداره کل ورزش وجوانان که متولی ورزش هزاران هزار نونهال، نوجوان، بزرگسال وبرنامه ریز صدها هیئت ورزشی میباشد بتواند با داشتن مسئول کار کشته وزبده وآشنا به مدیریت کلان ورزشی تحولی اساسی و ریشه ای در ورزش استان بوجود آورده وورزش استان را که در آستانۀ سقوطی بزرگ قرار دارد متحول نموده و نجات داده وانگیزه وامید را بار دیگر به جامعه ورزش استان باز گرداند .
آقای استاندار،ورزش استان در دوسال گذشته بدلیل عدم بودجه کافی ومناسب وبدلیل عدم حمایت از سوی وزارت ورزش ودیگردلایل متعدد که در این مقاله جای ذکر آنها نیست ،بشدت گرفتار مشکلات عدیده و ویران کننده گردیده وبه دلیل همین ضعف شدید مالی اداره کل ورزش وجوانان ،هیئت های مختلف ورزشی که بازوهای اصلی اداره کل در جهت برنامه ریزی واجرای مسابقات ورزشی در رشته های مختلف هستند قادر به انجام وظیفه ورسالت خود نبوده وتقویم وبرنامه های ورزشی آنان مختل گردیده ودر نتیجه در خدمت به هزاران جوان ونوجوان این استان با مشکل مواجه گردیده وبرنامه های مختلف ورزشی استان دچار رکود وتعطیلی گردیده اند واین خطر بزرگ وجود دارد که نوجوانان وجوانان استان این سرمایه های اصلی وآینده سازان جامعه به طرف سرگرمیهای خطرونابود کننده دیگری که بنیاد خانواده هارا تهدید کرده وسلامتی جامعه را متزلزل می سازد بروند، آن موقع پشیمانی دیگرسودی نخواهد داشت.
تیمداران ورزشی استان که با هزینه شخصی وبدون هر گونه اسپانسر وکمک های دولتی صدها جوان را در تیمهای خود به ورزش سرگرم می نمودند ،به دلیل عدم بودجه وگرانی وسایل ورزشی وایاب وذهاب بسیار بالای تیمدارای دچار یأس وناامیدی شده وعطای ورزش را به لقایش بخشیده اند وهیولای مواد مخدرو افیونی ودیگر سرگرمیهای ویرانگر در کمین فرزندان جامعه است وکوتاهی وعدم مسئولیت باعث انحراف نسل جوان جامعه ونابودی ورزش می گردد.
ورزشی که به گفته همه کارشناسان وصاحبنظران بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان می باشد،حال تأکید میگردد تا با انتخاب بجا وشایسته ومدبرانه فردی فرهیخته ،ورزشی ،متخصص، متعهد وآگاه ومسلط به ورزش وروانشناسی ورزشی واز بدنه ورزش استان ودارای تجربه بالا وپخته وکار بلد وکاردان به کمک جامعه ورزش استان بشتابید ورسالت خود را در جهت تحول در ورزش استان به بهترین شکل ممکن به انجام رسانید.
باشد با انتخاب فرد اصلح ،مناسب و شایسته در پیشگاه جامعه ورزش استان سر بلند وروسفید گردی وبه عنوان استاندار دولت تدبیر وامید بهترین تدبیر را در مدیریت کلان ورزش استان به کار برید تا ورزش استان سر وسامان گرفته ونجات یابد.
کلان استان باشیم .
اما بیش از هر چیز جامعه ورزشی استان از قبیل هیئتهای مختلف ورزشی،پیشکسوتان ،کارشناسان، مربیان، تیمداران، کارکنان ادارۀ ورزش وجوانان شهرستانها وکادر ادارۀ کل و ورزشکاران ودلسوختگان ورزش بی صبرانه منتظر تحولی اساسی واصولی وسازنده در اداره کل ورزش وجوانان استان هستند زیرا مدیر کل محترم ورزش وجوانان فعلی استان در آستانه ترک ادارۀ کل ورزش وجوانان استان بوده وقصد دارند در جای دیگر افتخار خدمت به جامعه را داشته باشند .
از استاندار محبوب وبومی استان استدعا وانتظاری بجا داریم نهایت تدبیر وخرد ورزی ودور اندیشی را به کار برده وبا انتخاب فردی متخصص ،متبحر، شایسته ،متعهد وتحصیلکرده ورزش وکاردان ولایق در رأس مدیریت کلان ورزش استان اقدامی شایسته وبایسته را انجام دهند تا اداره کل ورزش وجوانان که متولی ورزش هزاران هزار نونهال، نوجوان، بزرگسال وبرنامه ریز صدها هیئت ورزشی میباشد بتواند با داشتن مسئول کار کشته وزبده وآشنا به مدیریت کلان ورزشی تحولی اساسی و ریشه ای در ورزش استان بوجود آورده وورزش استان را که در آستانۀ سقوطی بزرگ قرار دارد متحول نموده و نجات داده وانگیزه وامید را بار دیگر به جامعه ورزش استان باز گرداند .
آقای استاندار،ورزش استان در دوسال گذشته بدلیل عدم بودجه کافی ومناسب وبدلیل عدم حمایت از سوی وزارت ورزش ودیگردلایل متعدد که در این مقاله جای ذکر آنها نیست ،بشدت گرفتار مشکلات عدیده و ویران کننده گردیده وبه دلیل همین ضعف شدید مالی اداره کل ورزش وجوانان ،هیئت های مختلف ورزشی که بازوهای اصلی اداره کل در جهت برنامه ریزی واجرای مسابقات ورزشی در رشته های مختلف هستند قادر به انجام وظیفه ورسالت خود نبوده وتقویم وبرنامه های ورزشی آنان مختل گردیده ودر نتیجه در خدمت به هزاران جوان ونوجوان این استان با مشکل مواجه گردیده وبرنامه های مختلف ورزشی استان دچار رکود وتعطیلی گردیده اند واین خطر بزرگ وجود دارد که نوجوانان وجوانان استان این سرمایه های اصلی وآینده سازان جامعه به طرف سرگرمیهای خطرونابود کننده دیگری که بنیاد خانواده هارا تهدید کرده وسلامتی جامعه را متزلزل می سازد بروند، آن موقع پشیمانی دیگرسودی نخواهد داشت.
تیمداران ورزشی استان که با هزینه شخصی وبدون هر گونه اسپانسر وکمک های دولتی صدها جوان را در تیمهای خود به ورزش سرگرم می نمودند ،به دلیل عدم بودجه وگرانی وسایل ورزشی وایاب وذهاب بسیار بالای تیمدارای دچار یأس وناامیدی شده وعطای ورزش را به لقایش بخشیده اند وهیولای مواد مخدرو افیونی ودیگر سرگرمیهای ویرانگر در کمین فرزندان جامعه است وکوتاهی وعدم مسئولیت باعث انحراف نسل جوان جامعه ونابودی ورزش می گردد.
ورزشی که به گفته همه کارشناسان وصاحبنظران بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان می باشد،حال تأکید میگردد تا با انتخاب بجا وشایسته ومدبرانه فردی فرهیخته ،ورزشی ،متخصص، متعهد وآگاه ومسلط به ورزش وروانشناسی ورزشی واز بدنه ورزش استان ودارای تجربه بالا وپخته وکار بلد وکاردان به کمک جامعه ورزش استان بشتابید ورسالت خود را در جهت تحول در ورزش استان به بهترین شکل ممکن به انجام رسانید.
باشد با انتخاب فرد اصلح ،مناسب و شایسته در پیشگاه جامعه ورزش استان سر بلند وروسفید گردی وبه عنوان استاندار دولت تدبیر وامید بهترین تدبیر را در مدیریت کلان ورزش استان به کار برید تا ورزش استان سر وسامان گرفته ونجات یابد.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • ss4444444 گفت:

  من یک استقلالی هستم اما باید اعتراف کنم که استاد دانشفر از مفاخر ورزشی این استان هست که عمر خودش را بدون هیچ چشمداشتی برای فوتبال استان هزینه کرد و حرفاش از روی دلسوزی و در جهت پیشرفت فوتبال استان هستش

 • محمد گفت:

  اون شوت های سرکش دانشفر خودش …دفاع چپی مثل لطفو . ..هیبو {دکتر}که چپ و راست براش فرقی نداشت…قلندر …سپهدار برنگپور..سرعت افضل…واقعا چه بودیم و چه شدیم

 • کشاورز گفت:

  جناب اقای دانشفر
  متاسفانه خیلی ازقدیمی ها وهمدوره های فوتبالی شما نتوانستندرسالت خودرادرقبال نسلهای بعد به خوبی منتقل کنند
  اکثرا معتاد به موادمخدر و … بازی شدند ونام خوبی از فوتبالیست دردهدشت به جانگذاشتند

 • حسين گفت:

  نام هیبت الله دوهنده بر تارک تاریخ فوتبال این استان میدرخشد ….افرادی چون لطف الله اروانه ..خلیفه بهره مند ..افضل ارانپور..

  • هیبت اله دوهنده گفت:

   از لطف اقایان عبدالخانی و حسین اقا وهمه ی عزیزانی که نسبت به اینجانب ابراز محبت می نمایند بی نهایت سپاسگزارم.و ضمن ستایش از نامه ی دانشفر عزیز باید بگویم یقین بدانید اگر در این سرزمین هر کاری را به اهلش بسپارند از هر کوی و برزن دهها دوهنده و اروانه و…در ورزش بر خواهند خاست.

 • حسين گفت:

  یلا

 • جوان گفت:

  ای روزگار خراب

 • علی رضایی گفت:

  سلام بر ابای پرسپولیسی . ابا جان خاطرات و عشق به فوتبال با پرسپولیس دهدشت در ذهنم نقش بسته. با یاد f4 جادویی لطف الله. خلیفه با تعصب. افضل نکی. هیبو و شما و آرمون و قلو و بوری و برقلی ها و خصوصا دروازبان ناشنوای پرسپولیس که نامش یادم رفته.و این اواخر محمدعلی هله پنگه.

  • نصرت اله اسدی خوب گفت:

   خدا وکیل اگر حمایت مهندس پریچهر نبود تیم سادات دهدشت با همه زحماتی که آقای آذربارگون می کشید قدم در رقابتهای لیگ 3 کشور نمی گذاشت اما من شنیدم که مسئولین استانی بلایی سرشان آوردن که از قول خودمون ( و شو سه فرار که ) آیا شایسته است که کسانی هم که می خواهند ورزش را حمایت کنند اینگونه مورد بی مهری قرار بگیرند .

  • سمان گفت:

   کیو

 • عبدالخانی گفت:

  استاد وهمکار عزیز دغدغه شما داد از دلسوزی میزند.خود واقفید ورزش استان کجا بود کجا رسید.من بچه دهدشت نیستم ولی در اوج فوتبال استان کسی نبود که هیبت الا دوهنده رانشناسد.حالا با امکانات امروز یک دوهنده در استان پیدا کنید.ان جمعیتی که هوار میکشیدند قلندر قلندر(سخن سنج) که داد امام جمعه دهدشت را در اورد.اگر پرسپولیس تهران در اوج علی کریمی به دهدشت می امد ان حضور مردم دیگر تکرار نمیشود.چرا چون مردم خسته اند ملولند افسرده اند.چنان قحط سالی شد اندر دمشق………..که یاران فراموش کردند عشق.ضمنا شکی در ناکار امدی مدیریت نیست.شاید در هیچ جای ایران سابقه نداشته باشد که یک معمم سکاندار ورزش باشد جز استان ما.که درواقع یک دهنکجی اول به علم ورزش ودانشگاه دانشگاهیان وبعد به کارشناسان ورزش بود.که در وهله اول خود حاج اقا که اولاد پیامبر بود ولباس پیامبر تنش بود برای قداست دین نباید تن به این کار میداد.ودر مرتبه بعد بایدنه دلسوزان ورزش که دلسوزان دین خدا باید مانع میشدند.ختم کلام تنها حاج افتخاری است که میتواند توپ خالی وکم باد ورزش استان راپر باد وجانی دهد هر چند معتقدم اگر تمام زعمای قوم تا همدان پای پیاده وپتی وسر برهنه تا همدان بروند ایشان دیگر به استان نمی ایند.گر چه میدانم ارزویش خدمت به خاک جد مبارکش میباشد.گرچه همه ایران سرای ماست.

 • علیرضا موسوی گفت:

  دانشور عزیز ورزشی که در فساد مالی غرق شده در سطح کشور استاندار چکارش کنه مگر نمیبینی که داوران و فدراسیون امتیاز پولی میدن تازه از طرف کفاشیان و بهروان حمایت هم میشن میگن به این کار فساد نمیگن بلکه حق قضاوت میگن .

 • میر مصطفی-شیراز گفت:

  ابا دوست داریم.

پربازديد