تاریخ درج خبر : 1393/01/20
کد خبر : ۲۵۲۳۸۶
+ تغییر اندازه نوشته -

“متکدیان؛ هنجارشکنان اجتماعی”

سایت استان: امیرحسین عزیزی

تکدی گری یکی  ازمسائل موردتوجه جامعه شناسان  است که باساختارهای اجتماعی فرهنگی وافتصادی جامعه ارتباط مستقیم دارد وازجمله زشت ترین مناسبات اجتماعی است .تکدی گری( یاهمان گدایی درزبان عامه) دودلیل عمده دارد

1- فقرونیارمالی که احساس میشودبالاترین دلیل این پدیده اجتماعی است

 2- کسانی که نیازمندواقعی نیستند ولی  ازروی احتیاج وبه نوعی زیاده خواهی به این امرروی آورده اند

دسته اول به دلیل نداشتن زمینه درآمد و نداشتن شغل ویاحرفه تنهاراه نجات خویش رادراین روش می بینندویابدلیل ضعف ونارسائی جسمانی وعدم توان کاریدی وهمینطورنداشتن سواد وهنریاحرفه ای متناسب باوضیعتشان   ناچاربه ادامه زندگی اینگونه اند.وتکلیف دسته دوم نیزمشخص است.

سخن ما با متولیان فرهنگی اقتصادی واجتماعی است وارتباط این دستگاههاباپدیده غیرقابل قبول تکدی دراستان

باتوجه به مطالب ابتدای نوشتارلازم است ابتداگریزی بزنم به ماده 712قانون مجازات اسلامی:هرکسی تکدی  یا کلاشی را پیشینه خود قرارداده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهدشد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که ازطریق تکدی گری و کلاشی بدست آورده مصادره خواهدشد.

باوجود قانون فوق تکلیف دسته دوم اشاره شده در ابتدای نوشتار معلوم است واما گروه دوم یا افراد نیازمند فاقد شغل و درآمد صحیح که نیاز به کالبدشکافی و برنامه ریزی خاص دارد.

با اگاهی به زشت بودن این مناسبت اجتماعی و احتمال نزدیک به یقین اشاعه مواردغیراخلاقی وشیوع بیماری ها و زمینه ساز بودت بزهکاری شامل فساد،فحشا،دزدی،اعتیادوخودکشی واینکه دین ما نیزتکدی گری را امری منفور و مذموم دانسته و آن راسخت موردمذمت و سرزنش قرارداده است، چه روشی را برای جمع آوردی و زدودن چهره شهرها و روستاها تبیین کرده اند.

به یقین نمیتوان بدون برنامه ریزی صحیح وحساب شده وفقط برطبق قانون اشاره شده نسبت به جمع آوری متدکیان اقدام نمودکه قطعااین افرادبعدازحتی زندانی شدن به روستاهاومکانهای دورازچشم ماموران هجوم میبرندپس به یقین جزبابرنامه ای کامل وتدوین شده نمیتوان به این مهم دست یافت ودستگاههای متولی فرهنگی اجتماعی واقتصادی ای که دربین رابطه احساس مسؤلیتی بیشتربایدداشته باشند

1- اداره فرهنگ وارشاداسلامی که متاسفانه باوجودکارشناسان بالقوای که دارد رسالت خود رافراموش کرده وبه کارهای آماری جهت ارایه دستگاههای که باید پاسخگو باشد روی آورده ازجمله برپایی چندجشنواره ونمایشگاه که این هم به همت هنرمندان انجام میگیرد وبه زودی درحدوسع درمقاله ای جداگانه به این موضوع خواهم پرداخت

2- سازمان بهزیستی که میتواندموثرترین مرجع درجلوگیری ازتکدی گری باشدوسازمانی است که اگاهی تقریبا کاملی ازتعدادافرادمعلول وازکارافتاده وبی سرپرست وبدسرپرست وسایرقشرهای نیازمندبه حمایت داردوبه یقین باحساسیت بیشتری بایدپیگیراموراین افرادباشدوبااقدامات پیشگیرانه ای چون اجباربرای واکسن وتاییدیه بهزیستی جهت ثبت ازدواج و…میتواندبسیارمؤثرباشد.

ادارات کاراموراجتماعی ،فنی حرفه ای وشهرداری  نیزمیتوانندضمن شناختن توان معلولان آنهارابکارگیرندوالبته کمیته امدادکه رسالتش دستگیری ازافرادکم بضاعت وبی بضاعت  وافرادپیروناتوان است دراین راستامیتواندبسیارتاثیرگزارباشدچون افرادی ازمتکدیان تحت پوشش کمیته امدادمیباشندوبه اقرارخودشان بواسطه دریافت ناچیزجیره مجبوربه این عمل میشوند.

واما باتوجه به مطالب فوق پیشنهادمیشودکمیته ای شامل کارشناسان خبره بهزیستی ،کمیته امداد ،شهرداری،کارورفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی وفنی وحرفه ای  تحت نظارت اموراجتماعی استانداری که مدتی است بحث جمع آوری متکدیان رامطرح نموده تشکیل گرددوبه  این امررسیدگی شود.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • وحیدازمارگون گفت:

    عالی بود بازهم بزار ممنون از اقای عزیزی عالی بود مختصرومفید

  • زیرتل گفت:

    دست شما درد نکنه آقای عزیزی. باز هم بنویسید

پربازديد