تاریخ درج خبر : 1393/02/01
کد خبر : ۲۵۸۹۲۴
+ تغییر اندازه نوشته -

“ای برادر دست از دامان فرهنگ بازدار”

سایت استان: امیرحسین عزیزی

فرهنگ مشتق ازدوکلمه فر+هنگ ، فربه معنی بالا و هنگ به معنی کشیدن ،وقاروسنگینی است پس کارفرهنگی بالاکشیدن وبه تعالی بردن انسان است .

سالهاست که مقوله فرهنگ درجامعه وبه گونه ای دیگردراستان ما دستاویزی است برای شعاردادن وچماقی است برای کوباندن وتیغی است برای بریدن گرچه خود(چوخارخشک گنگریست که بای ایاوایبرش).گاهی باخودفکرمیکنم که اگرتوان میرزارضای شیرازی راداشتم سخن گفتن ازفرهنگ راالبته برای مدعیان سوءاستفاده گرچون تنباکوی قاجارتحریم میکردم ولی چه افسوس که

“هرچه میخوام غمش رادردلم پنهان کنم / سینه می گویدکه من تنگ آمدم فریادکن”

روی سخنم باکسانی وکسی است که دراستان بیرق دارفرهنگ شده البته به خیال خودشان که انگارفاتح آنندودیگران درخواب بی فرهنگی آرمیده اندومنتظرسک (به ضمه سین چیزی شبیه نیشتر) آنان هستند فرهنگی که شامل گفتگو،آثار،اشعار،پوشش،باورها،هنرهاهقوانین،اخلاقیات،عادات ،فراگرفتنهاو…است وتمام لحظه هاوحتی خواب انسان راشامل میشود.آنان که یرای رسیدن به مقاصدخودهرجاکم می آورندفرنگ راچون پیراهن عثمان به سروسینه میزنندکه وافرهنگا ،ای مردم مارابپذیرید تامعمارفرهنگتان گردیم که دچاربدفرهنگی شده اید وچه خوب هم مزدگرفتندوسالهابرخرمرادچهارنعل تاختند وجایگاه دلخواه نشستنداما دوصدگفته چون نیم کردارنیست یک دهه ازفرنگ گفتن برای مردم چه عایدی داشت وبازخوردمثبت آن رادرکدام کوچه وخیابان وحتی ده کوره ای مشاهده کنیم والبته چرانتیجه اعمالشان معلوم است کافی است کمی درخلوت خودبه آمارهای طلاق وخودکشی وبزه کاری دراین هشت ساله ومقایسه آن باازاول انقلاب 57تاکنون کنند وانگاه خواهندفهمیدکه اعمالشان بی نتیجه نبوده البته معکوس وار.

ای مدعیان چوب حراج به داشته هایمان نزنیدتا انجا که یاد داریم وگفته اندناب ترین فرنگ راداشته ایم مافرنگ ناب ایرانی راداشتیم وبافرهنگ اعلی اسلام نیزگره زدیم .صداقتت درکلاممان نبودکه بودپوشششمان مناسب نبودکه بودصله رحم بجانمی آوردیم که میاوردیم ازتولیدات خودی استفاده نمیکردیم که میکردیم وهنوزبه یاری خداهمه راداریم البته بعضی پارامترهاکمی ضعیف گشته که اگربگذارند اصلاح میگرددکه رسالت اصلاحات همین موارداست .آقایان خیال میکنندبامصرف چندقلم کالای ایرانی همه چیزحل میشود .خاطرنشان کنم که بعضی ازکالاهارادرجامعه شناسی به عنوان کالای فرهنگی میشناسند که بامصرف این کالاهابه گونه ای فرهنگ کشورسازنده واردفرنگ مصرف کننده میشودولی صرف اینکه بدانیم موردمصرف این کالاهاچیست کافی نمیباشد باوجوددقبول دهکده جهانی میبایدکالاهایی جایگزین راساخت وبه به استفاده مردم بردنه فقط انتقادکرد.که حوزه فرهنگ بسیارگسترده ترازمصرف چندقلم کالای فرهنگی است .درنهایت کلمه شماهاکه هشت سال هرچه دلتان خواست کردید بریدیدوندوختیدونتیجه کاربه قول دستمان سرهنگی نه که فرهنگیان نیزمثل روزروشن است .پس به خاطرپیشبردفرنگمان لازم است مدعیان بیخیال گشته وازاین بدترش نکنندوبگذارندچون این رسالت درپیام نوروزی به دوش دولت روحانی گذاشته شده خودچاره ای بیاندیشیم.
وسلام علی من تبع الهدی

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • مهمان گفت:

    با سلام
    لطفا متنی که بهتون میدن رو ویرایش کنید بعد ثبت کنید یا از نویسنده ها بخواید خودشون ویرایش کنن.
    برای خوندن بسیار سخته و اصلا مسائل نگارشی رعایت نشده است

  • کشتاس گفت:

    مه راس ایگى،جونم من جونت

پربازديد