تاریخ درج خبر : 1393/02/03
کد خبر : ۲۶۰۵۸۹
+ تغییر اندازه نوشته -

“خود مراقبتی و نقش آن در سلامت”

سایت استان: دکتر سید فاضل زینت مطلق* 

امروزه شــیوه زندگی ســالم عامل مهمی در تامین، حفظ و ارتقای ســلامتی محسوب می شود. برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم باید مهارت خودمراقبتی را یاد بگیریم.

خودمراقبتی اقدامات و فعالیت‌های آگاهانه، آموخته شده و هدفداری است که فرد به منظور حفظ حیات و تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده اش انجام می دهد. خودمراقبتی قسمتی از زندگی روزانه مردم و شامل مراقبتی است که به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان و اجتماعات محلی نیز گسترش می‌یابد، در واقع خودمراقبتی شامل اعمالی است که مردم انجام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود نگهداری کنند، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری کنند،‌ ناخوشی‌ها و وضعیت‌های مزمن را  بهبود بخشند و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد و یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند.

ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳـﺘﻘﻼل از ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ . ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺪام و اﻧﺘﺨﺎب را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺮﮐـﺰ دارد .

مهمترین دستاوردهای تقویت خود مراقبتی

ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ  دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت درﺳـﺘﯽ درﺑـﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮد ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧـﺪارد ﯾـﺎ دوﻟـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑ ﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨ ﺪ، ﻣﻄﺮح ﺷﻮد . ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧـﻮد راﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮدرا ارﺗﻘـﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روی رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .

خودمراقبتی در برگیرنده فعالیتهایی مشتمل بر ارتقای سلامت، اصلاح شیوی زندگی، یشگیری از بیماری، درمان بیماری و مصدومیتها و درمان و توان‌بخشی بیماری‌های مزمن می باشد.

ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری شامل، ﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ بدنی و ورزش ﻣﻨﻈﻢ، داشتن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل، کنترل وزن و اﺳﺘﻔﺎده ازﻃﺮح ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻼﻣﺘﯽ می باشد.

خلاصه اینکه خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود؛ یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خودمان،  کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشیم. واقعیت این است که کارهای زیادی هستند که ما می توانیم برای خودمان انجام دهیم تا سالم و تندرست بمانیم، هرچند که گاهی نیز ممکن است به کمک پزشکان و مشاوران حوزه سلامت نیاز داشته باشیم؛ مثلا می توانیم داروها را صحیح استفاده کنیم و مطمئن شویم که آنها را سر وقت مصرف می کنیم؛ پرداختن به ورزش یا ورزشهای مورد علاقه مان را به بخشی از زندگی روزمره یمان تبدیل کنیم؛ مراقب وزن خودمان باشیم؛ غذای سالم بخوریم و به اندازه کافی در شبانه روز آب بنوشیم؛ زمان مناسبی را به استراحت اختصاص بدهیم و به طور منظم به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه و چک آپ کنیم.

*کارشناس مسئول آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد