تاریخ درج خبر : 1392/03/30
کد خبر : ۳۱۷۱۶
+ تغییر اندازه نوشته -

پیامِ انتخابات، ما و ” حسن روحانى “

سایت استان: مهدی غفاری

١. بالاخره انتخابات ریاست جمهورى به پایان رسید و علیرغم فراز و نشیب هاى بسیار و نقد و نظرهاى متعدد، نامِ ” حسن روحانى ” به عنوان برگزیده ى جمهورِ مردم از صندوق هاى رأى بیرون آمد. اینک و بهتر است بگویم از فرداى روزِ بزرگ پیروزى این نام با دو کلمه پیوند خورده و یکى شده است؛ آن دو کلمه ” تدبیر ” و ” امید ” اند.

پرسش این است؛
آیا این پیوند و یگانگى نه در حد حرف و شعار که در کار و عمل به چشم خواهد آمد و از جمهورِ مردم، تحول خواهان نتیجه ى آن را با دل و جانِ خویش و معیشت خواهان حاصل آن را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس خواهند کرد؟
براى پاسخ به این پرسش بهتر است پیشداورى نکرده و اندکى شکیبایى به خرج دهیم.

18

٢. اما پرسشى که اکنون مى توان به آن پاسخى در خورِ داورى داد این است که این انتخابات در یک کلام چه پیامى داشت و دارد؟
براى پاسخ به این پرسش کافى ست که از یکسو به وعده ها و سخنان شش نامزد در ایام انتخابات نگاهى دوباره انداخت و از دیگرسو به آمارِ آرایى که در انتخابات ارائه شد پرداخت. از مهمترین محورهاى مورد بحث نامزدها مى توان به موارد زیر اشاره کرد؛
سیاست خارجى و برنامه ى هسته اى
سیاست داخلى
اقتصاد
اجتماع
و
فرهنگ و هنر.
الف؛ در سیاست خارجى و هسته اى به جز سعیدجلیلى که مدافع حفظ وضع موجود بود و بر ادامه ى سیاست هاى این چند ساله پامى فشرد، هر پنج نفرِ دیگر کم و بیش و البته با تفاوت هایى در شیوه و نوعِ نگاه نه تنها از سیاست هاى موجود انتقاد مى کردند که خواستار تغییراتى جدى در این حوزه بودند به نحوى که اغلب ( و البته از همه آشکارتر و به ظاهر مصمم تر حسن روحانى با آن جمله ى معروفش که ” سانتریفوژ بچرخد اما چرخِ کارخانه ها و کار هم در مملکت بچرخد ” ) تعامل و مذاکره ى سیاست ورزانه با دنیا و تلاش براى رفع تحریم ها و ارتقاء اعتبار ایران در نظام بین الملل را در دستور کار خود داشتند.
ب؛ در سیاست داخلى هر شش نامزد چه سعید جلیلى که گاهى از برخى سیاست هاى این چندساله دفاعى کم رمق مى کرد تا برسد به حسن روحانى که همه ى مشکلات از جمله حکمفرمایىِ جوِّ امنیتى بر فضاى داخلى را ناشى از تندروى هاى جناح حاکم مى دانست، همگى انتقاداتى جدى به وضع موجود داشتند و کم و بیش خواستار تغییراتى در سیاستگزارى هاى حاکم بودند.
پ؛ در اقتصاد نیز همه ى نامزدها تازیانه وار به نقد سیاست ها و برنامه هاى چند سال اخیر پرداختند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزى، تقابل قوا به جاى تعامل، تورم افسارگسیخته، بیکارىِ روزافزون، کم بها شدن ارزشِ پول ملى، قدرتِ خریدِ پایین، واردات بى رویه، خالى کردنِ پشتِ تولید، فقدان ثبات در بازار، نبود امنیت سرمایه گذارى ، فساد سه هزار میلیاردى، فقیرتر شدنِ مردم و افزایش فاصله ى طبقاتى از جمله ى این نقدها بودند. اگر هم کم و بیش همگى از اصلِ هدفمندىِ یارانه ها با نظر موافق سخن مى گفتند اما به شیوه هاى اجراى آن انتقاداتى جدى داشتند. اینگونه بود که همه ى نامزدها به کمتر از تغییراتى بنیادین در سیاست هاى اقتصادى راضى نبودند.
ت؛ اما در اجتماع نیز به جز سعید جلیلى که شیوه و راهبردى ویژه ى خود داشت و بر درهاى بسته و نظارت ها تأکیدِ بیشترى داشت، دیگران هرچند با تفاوت هایى آشکار به نقد شیوه هاى ممانعتى و امنیتى پرداختند. این یکى از تبعیض هاى قومیتى و فقدان شادى هاى اجتماعى گلایه داشت، آن دیگرى از نادیده گرفتن حقوق اقوام و اقلیت ها همینطور بى حوصلگى ها و ناشکیبایى ها پرده برداشت، یکى دیگر آشکارا گشت هاى ارشاد را به باد انتقاد گرفت و دیگرى شأن مردم را فراتر از برخوردهایى چنین فرودستانه خواند و اینها همه ( بازهم جدى تر از همه حسن روحانى با طرح قانون جامع حقوق شهروندى ) تغییر در این سبک و روشها را در وعده هاى خود گنجانده بودند.
ث؛ و بالاخره در فرهنگ و هنر اگر از مصداق هایى چون یاد کردن از استاد آواز ایران ” محمدرضا شجریان ” و نام آورى هاى بزرگانى چون ” اصغر فرهادى ” و تبلیغ و ترویج گنجینه هاى فرهنگِ ایران زمین و نبود سانسور و ممیزى که اغلب از سوى حسن روحانى اشاره شدند بگذریم، شاه بیتِ همه ى سخن ها این جمله ى کلیدى بود که ” فرهنگ و هنر را باید به اهلش سپرد ” . و این نیز چه معنایى داشت جز اینکه بیشترِ داعیه دارانِ این سخن از ضرورتِ تغییر در این حوزه خبر مى دادند و بر آن تأکید داشتند.
سخن کوتاه آن که این تحلیل فارغ از اینکه بخواهد تفاوت ها را در نگرش و خط مشى هاى نامزدهاى حاضر در انتخابات نادیده بگیرد یا از اهمیتِ این تفاوت ها بکاهد که چنین چیزى شدنى نیست، مدعى ست که شاه بیتِ غزلى که اغلب آقایان در این مدت سرودند چیزى نبود و نیست جز
” ضرورتِ تغییر در اغلبِ خط مشى ها و نگرش ها و سیاست ها “.
اما پاسخِ اکثریتِ مردم به این ضرورت چه بود؟ آمارها تا حدِ زیادى و به خوبى این پاسخ را در معرضِ تماشا مى گذارند؛
جمعیت واجدین حقِ رأى؛ پنجاه میلیون و اندى
تعداد رأى دهندگان؛ ۳۶۷۰۴۱۵۶
آراى حسن روحانى؛ ۱۸۶۱۳۳۲۹
تعدادى که رأى ندادند؛ نزدیک به چهارده میلیون
مجموع آراى پنج نامزد به جز سعیدجلیلى؛ ٣١٢٨٩٨٠١
مجموع آراى پنج نامزد به جز حسن روحانى؛ ١۶٨۴۵۴١٨
حالا مى توان با کنار هم گذاشتن این دو مجموعه از داده ها و اطلاعات و البته تا حدى با چشم پوشى از برخى جزئیاتِ نه چندان مهم به جمع بندى رسید و آمارِ زیر را ارائه داد؛
رأى به تغییر سیاست هاى خارجى و هسته اى ( با تأکید بر پاسداشتِ غرور ملى و بالندگىِ استقلالِ میهن )؛ حداقل ٣١٢٨٩٨٠١
رأى به تغییر سیاست هاى داخلى ( با تأکید بر نقشِ مردم و جمهورِ آنان در تثبیت و تداوم نظام سیاسى و به عبارتِ دیگر نوعى از مردم سالارى ) ؛ لااقل ٣١٢٨٩٨٠١
رأى به تغییر سیاست هاى اقتصادى( براى بهبود معیشت و مهار تورم و رونق تولید و کنترل گرانى و اشتغال زایى و … )؛ حداقل ٣۶٧٠۴١۵۶
رأى به تغییر سیاست هاى اجتماعى ( در جهت تأمین هرچه بیشتر حقوق شهروندى و عدالت اجتماعى و برابرى هاى اقوام و اقلیت ها و نهادهاى صنفى و مدنى و … )؛ لااقل ٣١٢٨٩٨٠١
رأى به تغییر در سیاست هاى بخش فرهنگ و هنر ( در راستاى واگذارى فرهنگ و هنر به اهلش )؛ حداقل ٢٨۵٧۵٠٣٣.
در یک کلام باید گفت که سخن اغلب نامزدها در بیشتر حوزه ها ” ضرورتِ تغییر ” بود و پاسخِ اکثریت مردم به طرح این سخن و مدعا، تنها و تنها تأیید و تأکیدِ هر چه بیشتر بر این ضرورت بود و … هست.

٣. آقاى روحانى در نخستین گفت و گوى خبرى با رسانه ها از مشورت با صاحب نظران، آگاهانِ امور و فعالین صنفى و سیاسى براى برگزیدن اعضاى هیأت دولت و همکاران خود خبر داد. به احتمال بسیار زیاد ( نزدیک به صد در صد) ما از اینهایى که رییس جمهورى گفته و به آنها اشاره کرده نیستیم اما در مجموعه ى کهگیلویه و بویراحمد آدم هایى هستند که بنا به سخنان آقاى روحانى قابلیت حضور در کابینه ى دولتِ تدبیر و امید را دارند؛ آدم هایى که هم معتدلند، هم کارنامه ى قابل توجهى دارند و هم توان کار با مجموعه ى جناح ها را فارغ از سمت و سو گیرى هاى سیاسى دارند. مانند دکتر على ملک حسینى براى وزارت بهداشت و درمان یا آقاى غلامرضا تاجگردون براى سازمان مدیریت و برنامه ریزى و ….
جا دارد که فعالین ستادهاى انتخاباتى در استان با همکارى همه ى آگاهان و علاقه مندان به آبادىِ سرزمین پدرى این فرصت را از کف نداده به این پیشنهاد ( با / یا فراتر از شخصیت هاى معرفى شده ) بیاندیشند و در صورت امکان همه با هم در این زمینه کارى بکنند و … کارى بکنیم.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ناشناس گفت:

    احسنت بر جناب دکتر عزیز با فهم ودرک انصافا خودایشان هم از نبوغ بالایی برخوردارند

پربازديد