تاریخ درج خبر : 1393/07/27
کد خبر : ۳۷۹۹۸۵
+ تغییر اندازه نوشته -

ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ،ﺷﻬﺮﯼ،ﺩﻫﺎﺗﯽ !!!

سایت استان: محمد پرندوار

ﮐﻠﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭼﯿﺰﯼ که ﺩﺭ ﻋﺮﻑ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﺭﯾﺴﺖ، ﻧﻪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻝ، ﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ، ﻧﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ، ﻭ ﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻼﮎ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭ ﻧﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ.

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻼﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﮔﺮﻭﻩ، ﺍﺯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ. ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯾﻢ :  ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺩﻫﺎﺗﯽ

ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ که ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﺗﻮﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﺳﺖ .

ﺍﻣﺎ ﺩﻫﺎﺗﯽ: ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﻧﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭﮐﻬﻨﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺩ.

ﺑﻠﻪ، ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻓﺨﺮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺍﺭﻣﺎﻧﮕﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﯾﮕﺮﺍﯾﺎﻧﻪ ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﺩﯾﻦ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺗﻔﮑﺮ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮎ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺩﻫﺎﺗﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭ ﺯﺷﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺵ ﭼﻮﻥ ﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻪ ﺩﻫﺎﺗﯽ.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • ناشناس گفت:

  بسیار هوشمندانه نوشته شده است‌

 • *** گفت:

  کاملا باهاتون موافقم

 • علی یار گفت:

  بسیار بی محتوی و مبتدی و فاقد هر نگارش مینویسی.

 • ابراهیم از سی سخت گفت:

  تشکر از متن شما……… ولی این دو کلمه مادر زاد(روستایی و دهاتی) مرتبط را نمی توان و هرگز نمی توان از هم جدا نمود و در تقابل با هم به کار برد …….. مشکل از قلم شما و بنده نیست که دهاتی بودن را نشانه ای از بی نظم بودن و افرادی پست و کمترین جامعه می پنداریم…. مشکل از جایی است که این ذهنیت را در تصور جامعه قرار داده و به نظر بنده صدا و سیما ی کشور نقش بسیار مهمی در این امر دارد تا جایی که در فیلم های سینما و تلویزیون مکررا از مفاهیم دهاتی و روستایی عقب مانده با عقاید پوسیده یاد میکنیم…. مشکل از جای دیگر اب میخورد در جامعه ای که که شکار حیوانات به صورت فرهنگ درامده….. دهاتی را دیدم که از حیوانات زخمی نگهداری میکنند … دهاتی را دیدم که برای زمین و حیات پاک مادر هستند…… با ارزوی موفقیت

 • جوان گفت:

  آقا دانش آموز برو درستو بخون
  یه چیزی دیدی بهش نرسیدی

پربازديد