تاریخ درج خبر : 1393/09/17
کد خبر : ۴۱۴۳۸۸
+ تغییر اندازه نوشته -

«یادداشتی برای روز دانشجو»

سایت استان: صادق افرایی*

وقتی بحث ازدانشگاه ودانشجویی به میان می آیداولین چیزی که به ذهن خطورمی کندیااولین ماهیتی که درذهن القاپیدامی کند،نسلی نوپا،نوارمغان یابهتربگویم نسلی آرمانی وپیچیده هست.دانشگاهادرتمام کشورهانقطه های حساس وتحت تاثیرازآن جهت که سررشته تصمیم گیری درمسائل بحران های علمی وتحولات سیاسی می باشندواین شکل گیری درنظام وکشورمابیشترمتاثرازعوامل سیاسی،امامتاسفانه امروزه بخصوص درطی این هشت سال گذشته وترس دولت وفضای تشکیلات دولتی دردستان عده ای قرارداشت که دانشجویان رابه عنوان یک معترض قلمدادمی کردندوکرسی ازدانشجویان راهمیشه به یدک می کشیدندوبه همین خاطرفضای بازسیاسی رافراهم نمی کردندودرست بعدازسال 88هیچ کونه حمایت پیگیری ازسوی دولت برای مطالبات دانشجویی انجام که نگرفت هیچ بلکه عرضه تحریمات برگرده آنهابیشتروافزوده ترشدوبارهانکات وبیانات مقام معظم رهبری که حمایت های زیادی رابه جامعه دانشگاهی ارائه فرمودندنادیده گرفتندوفقط گوشه ای ازدانشگاه راازلطف تهی بیکران مشمول ساختند.دانشجویان سیاسی ماهمیشه درطول تاریخ دانشگاهی ایران ازحیث مظلومین به معروفیت رسیدند.امروزه دردانشگاهاهیچ گونه شوروهیاهویی برای اهداف وپیش بردمنزلت ضمن تصریح بیانات ابزارعقیده،نوع گرایش وخلافیت ایدئولوژی خودرادرفضای سیاسی دانشگاه نمی توان دید.اگرچه دولت تدبیروامیدتوانسته باتوسعه وبرنامه هایی که خواسته گاه دانشجویان اعئم ازطیف های سیاسی که درنگین قانون اساسی نظام مقدس جای داردرابناوتقویت مندوفضارابه گونه ای تغییردهدکه رضایت کامل طیف های سیاسی دانشجویی متشکل ازاصلاح طلب واصول گراجلب کندولی بازهم دلهره وتردیدهای نقطه مشترک همه ی دانشجویان برای ترس ازوحدت وعضویت درتیم هاوتشکیلات جناهای مخالف دولت قبل هست.نگاه به دانشجوبیشتربایدمعطوف به قشری آینده نگرقابل اطمینان ودارای تفکربرای ساختاردراهداف آرمان مملکت ونظام باشد.تااینکه نگاهی بی اعتمادانه،خام گرایانه وازهمه مهمترآنهارابرای تفکرونگرش به روزشان وابسته به دستگاهای بیگانه وغیراسلامی بدانند.دانشگاه نقطه وسرانجام تشکیل شخصیت وعقلانیت افرادمی باشدواینگونه فضاوسیستم بایدازتمام جهات ازمحدودیت های ناعادلانه وبی خطری که هیچ نقطه سیاهی برای کشورونظام که نداردهیچ بلکه هویت واستحکام عظم وشرع افرادمی باشدراپاک کرد.درمسائل سیاسی وانتخابی کشورموج فراگیروحداکثری رادانشجویان ایجادمی کنندولذافقط محدودبه زمان انتخابات نیست بلکه درتمام برنامه هاوطرح های دولت برای توجیح سایردانشجویان دانشگاهابرنامه هاوسمینارهایی راه اندازی می شودودراین میان سطح آگاهی وعلم شناخت نسبت به دولت واهداف دولت راهم دراین عرصه به چشم می خوردوبازشوروهیاهووپویایی تاثیرختم به این مواردنیست درزمینه نشریه،کرسی های آزاداندیشی،بیانیه هاوراهکارهای علمی درزمینه سیاست وفرهنگ چه درمحیط دانشگاهی چه درمحیط بیرون ازدانشگاه رخنه می زند.مادانشجویان ازدولت عزیزووزارت علوم کشورکه سیبل دیواروکوتاه مجلس قرارگرفته شده خواستاریم که دانشگاه رابه قدمات وعزتی که دارندتقویت کنندونیازهای دانشجویی راازدانشگاهی جهت رسیدگی به مطلوب شدن فضای گفتمان وآزاداندیشی دراین محیط که بایدروشنگرانه باشدوبماندراداشته باشد.(دانشجوبدون فهم سیاسی مانندجسم بدون روح است) (مقام معظم رهبری)

*دبیرفرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد یاسوج

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • آشنا گفت:

  متنو نخوندم و فقط یه نگاه سرسرس کردم.
  کلا مردم ما ضعف در نوشتن مقالات دارن و نمیدونم چه اصراریه هی مقاله بدیم؟!!!
  توجیح…دانشگاها…اعئم…جناها
  اینا همه اشتباهه…حالا بگذریم از اشتباهات تایپی.
  گاهی یه متن هر قدر هم که از نظر محتوا غنی باشه، نگارش ضعیفش باعث محو شدن نقاط قوتش میشه.

پربازديد