تاریخ درج خبر : 1394/05/19
کد خبر : ۵۱۴۸۱۴
+ تغییر اندازه نوشته -
سید غلامعباس موسوی نژاد

به نام خدایی که نوشت…

نون والقلم
به نام خدایی که نوشت
جهان را وهرچه در آن است
هستی را که نامش جهان است ،همه از رشحه قلم او ونوراراده وبخشش بی چشم داشت او آفریده شده است .
روز خبر نگار بهانه وبهانه جویی است تا چشم جامعه را بشوییم ورخت ولباس نو بر تنشان کنیم وجایشان وجایگاهشان را بشناسیم وبدانیم چشم هم زیبایی است وهم زیبا، نمایی است که زیبایی ها را بنمایاند وزشتی را وزشت ها را بیاگاهاند وآدمها را از دامها بازشناسد ومرد را تسکین بخشد وزن را عزتمندانه بیاراید ،
وقتی روز خبرنگار از راه میرسد بسیاری از نهادها وادارات خبرنگارها را دعوت می کنند وبا لوح تقدیری وهدیه ای ، روز خبر نگار را ، به زعم خود ،گرامی میدارند .
اما روز خبر نگار روز تقدیم لوح به خبر نگاران نیست
روز بستن یک پیمان و سر سپردن به یک تعهد بلند مدت است .
هرکسی که حرفه خبرنگاری را انتخاب میکند ،باید در مقابل حقیقت وبیانش تعهد بسپارد وعهد ببندد که هرگز حقیقت را فدای مصلحت نکند .
جایگاه خبرنگاری مانند جایگاه بسیاری اشخاص ومشاغل در سازمان ونهادها تبیین نشده است .خبر نگار یک مطالبه گر ویک ماجراجوویک پرسشگر است تا صدف اتفاقات را بشکافد وگوهر حقیقت را کشف کند .
خبرنگار یک نردبان نیست تا مدیران جامعه را به پست بالاتر برسانند .خبرنگار نماینده مردم محروم وحق های ضایع شده وحقایق کتمان شده است .
خبر نگار نماینده تام الاختیار مردمی است که با اشک چشم وخون دل واهدای جان ومال انقلاب کردند وباورشان این بود که حکومت استبدادی وفردی شاهنشاهان نادرست است ومی بایست به حکومتی مردم محور وحق طلب تبدیل شود .
خبرنگاری یک حرفه تفریحی واز سر تفنن نیست تا گاهی از سر بی دردی چیزی بنویسی ، دلخوش کنکی کودکانه نیست تا برای دلخوشی صاحب قدرتی ،پرتره شخصی فردی را به دست کاغذها وسایت ها بسپارد وبه اندازه ای بالایش ببرد که مردم هم نتوانند، پایینش بیاورند ،که باطل را حق جلوه بدهدوفریبکاری را رونق بدهد ودروغ به دیگران بخوراند .
خبرنگار ،منادی حقوق ضایع شده مظلومان است ورسوا کننده رانت خواران وسوء استفاده کنندگان .
خبرنگارروشن کننده روابط پشت پرده زرمداران وزور مدرارانی است که بازر وزور ورشوه وارتشاء حقوق حقه مردم را نادیده می انگارند وسلاح پنهان تزویر را هم ، در آستین دارند وهرگاه قدرت های زر و زور نتوانستند مردم را مرعوب کنند، با گوهرنمای تزویرشان بیارایند ومردم را به سمتی که منافع آنهاست ،گمراه کنند.
خبرنگار فریاد رسای مردمی است که ، از ظلم وجور استبداد به ستوه آمده اند ومی خواهند در خنکای آزادی بیان ، آهنگ ملکوتی فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه را زمزمه کنند وسایه ظلمانی ترین خوی بشری یعنی استبداد را با نور وروشنی معاوضه کنند وهدایتگرانی باشند من الظلمات الی النور …
خبرنگار شکفتن گل بلوغ اجتماعی آدمیست تا از فرهنگ خود محوری وحکومت فرد بر مردم به پهنه گسترده آزادی ومردم محوری ودموکراسی گام بگذارد وشکوفایی افکار الهی را شاهد باشد وهرکسی بتواند افکار خود را بیان کند وصالح وطالع متاع خود را عرضه کنند ،تا که قبول افتد وکه در نظر آید .
خبرنگار در واقع جلوه ای از روز جزای همه نابکاران وناراستان است ،تا در پیشگاه تاریج ،ستمگران وستمکاران را، رسوا کند ونگذارد فریبکاران روبه صفت، خود را در پوستین حق پنهان کنند. وگوسفندان بیگناه را به مذبح شریح قاضی ببرند وبه نام خدا ودر قالب اعتقادات معنوی ومذهبی ،سر ببرند وخود فریاد وانفسا سر بدهند ونوحه وناله کنندکه، نابکاری ناراست وگرگی وحشی صفت ،گوسفندان را دریده ،در حالی که ما همه در خواب بودیم .
خبرنگار ،چشم بیدار جامعه است ،هنگامیکه ستمگران مردم را به ملعبه های مختلف مشغول می کنند وخود جان ومالشان را به تاراج می برند وبدیهی است ،برای جامعه خمار آلوده ،وجود خبرنگاران پیگیر ومطالبه جو از نان شب واجب تر ولازمتر است .
خبرنگار ،دایره توجه دوربینی است که دورها را نزدیک می نماید تا بتوانیم، حق کوچک شده را از میان انبوه باطلهای بزرگ معرفی شده بیرون می کشد ونزدیک می کندوشفاف می نماید ،تا چشمان حق طلب ،در گرگ ومیش هواهای سیاسی به اشتباه باطل را به جای حق ننشانند وبدانند ان الباطل کان ذهوقا .
خبرنگار مشعل وراهنمای مردم در تاریکی شب ها وشبهه هاست تا دیگران بدانند ،در غدیر انتخاب کدام مرد برای سرپرستی برگزیده شده وکدام دست در لیله المبیت شمشیر نفاق بر جان گرامی روشنگران بادیه عربستان ، فرود آورده است .
خبرنگار ،شمشیری دولبه است که می تواند حق را باطل کند وباطل را حق بنمایاند واین دولبه تیز همواره خودش وهمراهانش را تهدید می کند ومی بایست آگاهانه وهوشیارانه بر مسیری گام بر دارد که باریکی مویی ، اندازه پهنای آنرا بیان می کند وتیزی تیغی برندگی کلام است .مسیری که رهروان آن بندبازانی چابکند تا لغزشی نداشته باشند وکارشان به سقوط وسکوت حق نیانجامد ،می بایست با دقت فراوان جان ، خود ودیگران را به هدر ندهد ومسیر خود ودیگران را غبار آلوده ننماید .
خبرنگاری ، حرفه ای نیست تا نان خوری وفرمان بری وملعبه دست زورمندان باشی ،خبرنگاری یعنی جانبازی مستمر ومبارزه دایمی بر علیه توسعه بی عدالتی وجور، ورونق بازار کالاهای دروغین .
خبرنگاری یعنی تعهد وتلاش برای توسعه اخلاق وکرامت آدمی ونه بردگی وتحقیر آدمی وعمله زرمداران وستمگران بودن.
خبرنگاری یعنی فدا کردن منافع خود وبه خطر انداختن جان شیرین برای رهایی انسانهای در بند .
خبرنگاری یعنی مواجه با مرگ وخطر کردن واز خطر نهراسیدن ،هرچند دستانش از ابتذال شکننده تر باشد .
خبرنگاری یعنی استواری بر مسیر پژوهیده وانتخاب شده ای که مرگ وشرنگ نتواند توراکه پیام رسان قیام همه آزادایخواهانی از بیان حقانیت قیام کنندگان نومید کند ومأیوسانه شمشیر قلم را در نیام خاموشی پنهان نکنی وزینب وار از همه حسین ها وکربلا ها بگویی ویزید ها را از منابر ومعابر به زیر بکشی ونگذاری تنورهای کوفه ونیزه های نفاق قرآن را بیرق فریب کنند وخود را به نام اسلام به کام خلق الله شیرین بنمایانند ،زیرا خون جوشیده در کربلا در حنجره سخنان زینب در شام سیاه دمش تلالو وتبلور پیدا می کند وکربلا در کربلا می ماند اگر زینب، پیام رسان بزرگ عاشورا ،سکوت می کرد ومی هراسید وسخن نمی گفت. پس هراس به خود راه مده وآتشفشان روشن خشمی باش که مردم ستمدیده تاریخ، در سینه پنهان کرده اند ونگذار روشنی این خشم مقدس در پیچ وخم زندگی حسابگرانه بی مقدار شود ومبادا ومبادا مبادا، در مقابل نهیب ستمگران وتطمیع زرمداران وترغیب رشوه دهندگان بترسی وقدم واپس نهی وقلم از نوشتن باز داری !!
مبادا کوتاهی کنی وخستگی را بشناسی وفریب را به خانه ات راه دهی ، زیرا چشم همه ستمدیدگان به دست های توانمند تو وبه بیان برنده توست ،تا حق وباطل را آمیخته نکنی ومعاوضه ننمایی وجایشان را اجاره ندهی وموجر ومستاجر را بر جای هم ننشانی وبدانی هرگز حق مستاجر خانه ها نخواهد بود زیرا نوید انمن علی الذین بشارت حکومت صالحان را داده است ،زیرا در مقابل همه زینب ها پاسخگو خواهی بود تا، پیام هر جنبشی ونغمه هر کوششی را که بر ظلم شوریده وبه حق کوشیده به دیگران برسانی .
در اهتزاز باد بیرق سربلندی همه خبرنگاران منادی حق ومطالبه جویان شریفی که جان خویش را به ترازوی حسابگرانه دیگران نسپردند وبر عزت خویش وسربلندی حقیقت پای فشردند.

حالا وهمیشه یاد وروز خبر نگاروخبرنگاران حق جو ی حق طلب در ذهن تاریخی جهان ، درخشان وجاودان خواهند ماند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد