تاریخ درج خبر : 1394/05/20
کد خبر : ۵۱۵۱۷۶
+ تغییر اندازه نوشته -
سید غلامعباس موسوی نژاد

«آغاز یک وداع»

سایت استان: سید غلامعباس موسوی نژاد

امروز پلاک وپوتین های شهید جانمحمد کریمی برشاخه های دستان مردم قدر شناس کهگیلویه وبویراحمد شکوفه داد وعطر افشانی کرد .اتفاقی که هروقت یاد شهدا کمرنگ می شود ومردم ما یادشان می رود ،شهدا کجای تاریخ این مرزوبوم هستند ،تابوتی از راه می رسد وعطرشان را در هوای سیاسی می پراکنند .هروقت ما شهدای عزیز را لازم داریم ،تابوتهای ظاهرا خالی آنها را، برشانه های رنجدیده خانواده شهدا می گذاریم وداغ دلشان را تازه می کنیم .جسد های به ظاهر خاکستر شده را توتیای چشمان خواب آلودمان می کنیم تا کمی رنگ بصیرت بگیرند .
حضور شهدا در فضای بی مهری ها به آنان ،شاید تلنگری باشد برای آنان که محبت پرستوهای پرکشیده از لانه های تنگ دلشان بیرون شده است .شهدای ما در طول تاریخ انقلاب مظلوم بودند وهروقت خواستیم آنها را هزینه کردیم ،گاهی برای معرفی خودمان وگاهی برای منت به جمهوری اسلامی ،گاهی برای تاثیر بر جوانان وگاهی برای حجاب وگاهی برای انتخابات وگاهی برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهاتمان وگاهی ….
شهدا ی گمنام معمولا مظلومتر هستند ،هم زمان حضورشان وهم مکان قبورشان ،بردیمشان آنجایی که خودمان دوست داریم ،گاهی بهانه تفریحمان وگاهی مسیر قدم زدنهایمان ،گفتیم آنجه ما دوست داریم ،آنها بگویند هرچند آنها همه گفتنی ها را با اهدای جانشان گفته بودند ،بعضی وقت ها آنها را مصادره کردیم وآنها صبوری کردند ودم بر نیاوردند.
اما شهدا مستقل از رفتار ما بازماندگان دلسوخته ومستقل از رفتارسیاسیون، معنا ومفهوم خودشان را با شعله جانشان فریاد می زنند .امروز شاید بیش از هر زمان ما محتاج شهدا هستیم وبه آنها وابسته هستیم ونیاز داریم عطر آنان درفضای کشور پراکنده شود، تا ملت ما گرد این شمع ها ی همیشه سوزان جمع شوند واز نور وجودشان وفیض حضورشان مسیر راه را بیابیم وراهمان را گم نکنیم .
در زمانیکه جوانان ما ،گرفتار هجمه وهجوم فرهنگ ها ورسانه ها هستند ،وهنگامیکه شمع امید ما نسبت به مدیران ارشد جامعه کم توان می شود ،شهدای عزیز ،از راه می رسند ،دوباره بادبانهای امیدرا می گشایندوفریاد می زنند ،برادران نومید!، نگران ودلمرده نباشید ساحل نجات نزدیک است ، پیام شهدا ،پیامی نیست که ما از آنها نقل وقول می کنیم ،ما کجاییم وآن مرغهای پرکشیده کربلایی کجا !
ما گرفتاران نان ونام کجا وپرستوها ی پشت بام کجا !
شهدا ،اگر شباهتی با ما داشته باشند از حیث نام وشناسنامه وهمشهری دارند وگرنه آنها گل های باغ ملکوت هستند وما گرفتارهای عالم ناسوت .
امروز که سی وهفت سال از شکفتن درخت انقلاب می گذرد ،طبیعی است ،انقلاب نمی تواند مانند روزهای جوانی ،پر از شر وشور وهیجان باشد ،طبیعی است ما مردم حس وحال اوایل انقلاب را کمتر احساس کنیم ،اما مسیر ما ، راه ما ،هدف ما ورویکرد جامعه ما ، بر همان مسیر ومطابق همان الگو ها ومعیارهاست .
شهدای ما برای همیشه تاریخ قابل احترام وارجمند هستند .در تمام فرهنگ بشری همه مدافعین حقوق مردم ومدافعین مرزوبوم یک کشور قابل احترام وارجمند هستند وخواهند بود .شهدای ما ،قطعا اولین ،وآخرین شهدای تاریخ بشری نخواهند بود ،اما شبیه شهدا ی ما ،در تاریخ بشری کمتر یافت می شود ،شهدایی که بسیار کوچک وکودک بودند ولی معلمانی بزرگ بودند وشهدایی که بسیار کهنسال بودند وشور وشعف یک نوجوان را در رفتارشان مشاهده می کردیم .شهدایی که شیفته مرگ بودند ،نه برای آنکه از زندگی خسته شده بودند ،بلکه می خواستند ،زندگی را برای ما مفهوم ومعنا ببخشند ،بلکه می خواستند ،راهی به آینده بگشایند ،تا جوانان امروز ما در بیراهه ها وکج راهه ها ،سرگردان ونومید نشوند ،
شهدای امروزمان وشهدای فردایمان ونام ونشان شهدا ،نباید مارا از آنان دور کند ،شهید کریمی به همان اندازه که فرزندمادرش بود ،برادر من وشما بود ،وبرادر من وبرادران شما ومن وشما فرزند مادر کریمی هستیم وخواهیم بود امروز او زیبایی فرزندش را به رخ جهانیان می کشید وهمه جهان را به صبوری وشکوری به مبارزه طلبید .
شهدا یک جریان سیال روشنی بخش در تاریخ این مرزوبوم هستند ،هم برادر من هستند وهم نیستند ،برادر تنی من وبرادر فکری وحسی شما واین عجیب ترین خصیصه شهداست که تو ،که به ظاهر برادر من نیستی ،برادر شهیدم را بهتر از من می شناسی وبهتر همراهی می کنی وبیشتر دوستش داری وبیشتر مهرش در دلت وروش زیستنش برزندگی تو تاثیر گذاشته ومی گذارد ومن نسبت به برادر شهیدم از تو ،بیگانه ترم وتو نسبت به برادر من آشنا تری واین دوگانگی عجیب در هیچ کجای جهان پیدا نمشود .برادری ودوری وبرادرنیستی ونزدیکی .
شهدای ما ،همیشه همراه ما هستند ،بدان معنی که عندربهم یرزقون هستندواز دست خدای مهربان رزق می گیرند ودرحرم ستر عفاف او آرام می گیرند هم بدان معنی که لاتحسبن الذین قتلوا معنایشان می کند وآنها هرگز نمرده اند ونخواهند مرد ،آنها سبکبالان عاشقی هستند که هرکدام از ما به اندازه درک معنوی خویش از آنان بهرمند می شویم وبه اندازه کج خلقی وبی مهریمان از آنان دوریم ،معیاری که هر کسی می بایست خود را با آنان بسنجد ونسبت به آنان عقب برود ویا قدمی به جلو بردارد .
گاهی مشام ما ،پر از رنگ وبوهای حسادت ها وحسابگری های بشری می شود ،ناگهان نسیم خوشبوی شهدا، از سمت غرب می وزد وعطر خوشی فضای ذهنی وسیاسی مارا لبریز عطر مهربانی وگذشت می کنند ،وآنگاه می بینیم که آنها چه کردند وما چکار باید بکنیم .میدانی چرا از غرب ؟ زیرا شهدا غروب کردند ،اما مهتاب رفتارشان همچنان شب های حیاتمان ومسیر زندگیمان را روشنی می بخشد .
گاهی فضای کشورمان وشهرمان ،رنگ وبوی تحقیر وتخریب را می گیرد وناگهان شهدا از راه می رسند ودستمان را می گیرند وبالا می کشند واز حقارت وحسادت رهایمان می کنند.
گاهی فضای زندگیمان از بی مهری وبی توجهی آکنده می شود، دلمان خالی می شود ،افسرده ونومید می شویم ،بدخلق وحسود می شویم وناگهان عطر خوشاینده شهیدی گمنام ،دوباره دلمان را از امید به آرمانها وعشق به خوبیها و محبت مادرانشان ومادرانمان لبریز می کند ونشاط وامید را در دلمان می نشانند ومی فهمیم که نسبت به کشورمان ومذهبمان واهدافمان وانقلابمان بی تفاوت ومایوس نیستیم ونخواهیم شد .
شهدای عزیز ،بودنشان ونبودنشان ،مایه سربلندی وبرکت وبلوغ اجتماعی وسیاسی ماست .گاهی از زبان آنان از خودمان بپرسیم در مقابل جانبازی های آنان، ما بازماندگان ،برای آرمانهایمان وکشورمان چکار می کنیم ،وبه خودمان وشهدایمان قول می دهیم ،برای سربلندی واعتلای آرمانهایمان وکشورمان تلاش کنیم تا محتاج بخشش دیگران نباشیم وشرمنده قامت خمیده مادران شهدا نشویم به تصویری از آنها بسنده نکنیم که آنها ساده بودند وبه سادگی به آغوش مرگ خفتند ولی انتظار نداشتند وندارند که ما بازماندگان آن مرغان عاشق ،گرفتار دام و دانه بشویم وپر پرواز از معراج وتعالی فروبندیم .
گرامی باد یاد وخاطره همه شهدای عزیز ما وجاویدان باد روشنی شمع حضورشان برای بلوغ کشورمان

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد