تاریخ درج خبر : 1394/06/15
کد خبر : ۵۱۶۸۷۸
+ تغییر اندازه نوشته -
محمدصادق ماندگار

فرایند قضاوتِ ذهنی در روان سنجی اخلاق سیاسی

آیا صحیح قضاوت ذهنی می کنیم ؟ آیا در رخدادهای سیاسی درست قضاوت می کنیم؟ آیا باید درست قضاوت کنیم تا به آزادی برسیم ویا باید به آزادی برسیم تا درست قضاوت کنیم ؟ سطوح فرایند ذهنی در فرایند قضاوت کردن کدامند ؟ « معیارهای قضاوت»ِ درست کدامند؟ قضاوت ذهنیِ درست با چه معیارهایی « سنجیده» می شوند ؟ « سطح تحلیل» در قضاوتِ ذهنی چگونه است ؟ آیا با قضاوت ذهنی می توان « پیش بینی» کرد ؟ در قضاوت ذهنی عوامل « کنترل» کدامند؟ « تسلط»ِ برخود ، چه تاثیری برقضاوت ذهنی می گذارد ؟ منبع« قدرت » در قضاوت ذهنی چیست ؟ قضاوت ذهنی ِدرست، در« بقای» فرد چگونه است ؟ یک قضاوت ذهنی درست ، چه « مسیر ذهنی» را باید طی کند ؟ آیا در تخریب شخصیت های سیاسی درست قضاوت می کنیم ؟ اصلاح طلبان درست می گویند یا اصول گرایان ؟ و…
قضاوت درست ، در پاسخ به این سوالات ، راهی را می طلبد که در متن زیر به نگارش درآمده است :
فرایندِ قضاوت ِذهنی در روان سنجی اخلاق سیاسی
آدمی برای قضاوت ِ ذهنی ، نیازمند است که مسیرِ این سطوح دوازده گانه را طی کند :
سطح اول -« محیط جغرافیایی ( سرزمین )» ـ سطح دوم – « رخدادها وحوادث» ـ سطح سوم- « معیار» ـ سطح چهارم – « سنجش» ـ سطح پنجم –« تحلیل» ـ سطح ششم – « پیش بینی» ـ سطح هفتم – « کنترل» ـ سطح هشتم – « تسلط» ـ سطح نهم – « قدرت» ـ سطح دهم – « بقا» ـ سطح یازدهم – « قضاوت ذهنی» ـ سطح دوازدهم – « آزادی» !!
سطح اول – ” محیط جغرافیایی ( سرزمین )”ـ آدمی وقتی قضاوت ذهنی می کند ، باید با تاکید برمحیطی که درآن زندگی می کند وهمچنین سرزمین خود ، قضاوت کند . زیرا محیط زندگی ، «ساختار شخصیتی فرد» را در تکوین ، سازمان داده است . ایرانی هستی باید ایرانی قضاوت کنی ! کهگیلویه بویراحمدی هستی باید استانی قضاوت کنی و…
سطح دوم – “رخدادها وحوادث” ـ وقتی قضاوت می کنی باید با رخدادها وحوادث محیط جغرافیایی خود « اشراف » داشته باشی رخدادها وحوادث ، منبع معیارها هستند . رخدادها وحوادث ، محصول محیط های جغرافیایی خاص هستند. رخدادها وحوادث ، در زمان متولد می شوند ود ر زمین تاثیر می گذارند ودر اذهان انسان ها می میرند. وقتی در مورد جنگ ایران وعراق سوال می کنی وذهن به دنبال حقیقت است ؛ خود بخود قضاوت می کنی از« تحمیلی» و« دفاع» بودن آن نیز می پرسی . ذهن ، به دنبال « علت» و« ریشه » رخدادها وحوادث می گردد.
سطح سوم – ” معیارها” ـ وقتی قضاوت می کنی با کدام معیارها قضاوت می کنی ؟ معیارها ، فرزند رخدادها وحوادث هستند . معیارها خاصیت مکانی دارند ولباس زمان به تن می کنند تا خود نمایی کنند. معیارها ریشه ذهنی واستدلالی ندارند . معیارها بیرونی هستند. همان « آفتاب دلیل آفتاب » ، « حقوق بشر ودمکراسی» ،« امنیت مرزها » ، « مذاهب» ، « حادثه کربلا» ، « مکه » ، « جنگ ها» ،« نیروی جاذبه » ،« انقلاب اسلامی» ، « حفظ اسراییل » ، « عمر ومرگ » ،و… همه ریشه بیرونی دارند . “معیارها ” برای کشفِ حقیقت ِ رخدادها وحوادث می باشد؛ تا ذهن آرام گیرد. هم آزادی محصول قضاوت ذهنی درست است وهم ذهن های آزاد درست قضاوت ذهنی می کنند.
سطح چهارم – ” سنجش” ـ وقتی قضاوت می کنی با کدام ابزارها ، معیارها ی قضاوت را می سنجی ؟ معیار ها ابزار سنجش هستند. اگر معیارها ثابت باشند . سنجش نیز ثابت وقضاوت ذهنی ، روشن تر خواهد بود . ریشه سنجش درست در تعیین معیارهای درست است . معیارها برای قضاوت ذهنی نیز متفاوت هستند
. کسی که معیارها را با اصول اخلاقی ودین بسنجد با کسی که معیارها را با خودآگاهی ومنیت خود بسنجد تفاوت وجود دارد . اولی در گرو کسی نیست که در آزادی اسیر باشد . ودومی در گرو چه کسی نیست ؟که در اسیری آزاد باشد.!
سنجش درست منجر به تحلیل درست می شود. یک تحلیل خوب ریشه در معیارهای مکانی دارد . یک تحلیل درست ریشه در سنجش درست دارد . در قرآن برای درست قضاوت کردن ، چهارابزار معرفی شده است
“عبرت از روزگار” ( « یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ آنان در زمین سیر کنند» ) . “قرآن “- (« … الْقُرْآنُ … بَیِّنَاتٍ … تشخیص حق از باطل است . ﴿البقره، 185﴾» ) ” عقل” – ( « … وَضَعَ الْمِیزَانَ‌ …و ترازو را گذاشت ، ﴿الرحمن‏، 7﴾ )
“حکمت و فرقان” – ( فرقان ، تشخیص حق از باطل است.﴿البقره، 53﴾ . حکمت ،داوری عادلانه! است.﴿ص‏، 20﴾
از رسوم شرع وحکمت با هزاران اختلاف نکته ای هرگز نشدفوت از دل دانای ما
سطح پنجم –” تحلیل “ـ وقتی قضاوت می کنی معیارهای اندازه گیری شده را چگونه تحلیل می کنی ؟ تحلیل گر، در فرایند قضاوت ، باید به سه « اندازه گیری » اعتنا کند :
1- اندازه گیری سطح ( بین الملل ، ایران، مکان جغرافیایی تحلیل گر ) فردی که موضوعی را به تحلیل می کشد باید سطح ِتحلیل را مشخص کند . بی فایده است کسی در دیشموک ، نظریات ژان گاتمن فرانسوی را برای مردم تحلیل کند .
2- اندازه گیری مدل ( مدل سیاسی حکومتی ، مدل فرهنگی – اجتماعی ، مدل معیشتی واقتصادی ، مدل نظامی وامنیتی ) بی فایده است برای تحلیل « ولایت فقیه» با تئوری های لیبرال دمکراسی فقط دست بزنیم .
3- اندازه گیری قوانین ( قوانین ، سنت ها ، عرف هنجارها ، ارزش ها ، رسوم ) در کهگیلویه سنت هایی وجود دارد که در شیراز نیست . درتحلیل سطح قوانین جامعه باید در نظر گرفته شود .
سطح ششم – “پیش بینی” ـ کسی که این سه سطح را بشناسد تحلیل وی « بومی » می شود . تحلیل وی در معیارهای ثابت تری پخته می شود. این تحلیل درست منجر به پیش بینی درست می شود.کسی خوب پیش بینی می کند که تحلیلش در این سه سطح باشد . این پیش بینی درست ، منجربه کنترل ذهن واخلاق سیاسی می شود .
سطح هفتم – “کنترل” ـ درقضاوت کردن چه چیزهایی را باید کنترل کنی ؟ کنترل پیش بینی ، کنترل تحلیل، کنترل سنجش ، کنترل معیارها . بقول آرمان شهرها « همبافتگی » ایجاد می کنیم .
سطح هشتم – ” تسلط” ـ وقتی فرایند قضاوت را کنترل کردی ، مسلط می شوی . وبقول پوپر وارد جهان سوم « علم عینی ونظریه ها » می شوی . برزبانت قفل زده می شود تا عقلت بکار بیفتد. در اینجا « سکوت » معنا پیدا می کند ! دراینجا معنای هماهنگی ” عقل” ، “قضاوت” ، “سکوت” و”آزادی” را می فهمی . ! از بند احزاب ودر قید اندیشه ها آزادمی شوی . د ر مسیر خودشناسی وخودآگاهی های آشنا به خود .! جاری می شوی!
سطح نهم –” قدرت” ـ چون فرایند قضاوت کردن را درست کنترل کردی وبه آن مسیر دادی برخود مسلط شده ای ؛ اینجاست که قدرتمند می شوی .نظر می دهی .نمی ترسی. نو می شوی . وبقولِ رایموند ویلیامز « هندسه قدرت » ذهنی در تو ایجاد می شود .
سطح دهم –” بقا “ـ وقتی قدرتمند شدی ، تفکر وشعور باطنیت ، در زندان « بی تغییری» ، « ترس از تغییر» ، « کهنه ماندن» ، نمی ماند . در نتیجه به بقا ی خود کمک کرده ای .
سطح یازدهم – “قضاوت درست ذهنی ” ـ وقتی خوب قضاوت کردی ، “آزاد “می شوی! و” عقل ِآزادی” را در تحلیل های ذهنی خود بکار می گیری و مهارت درست قضاوت کردن را می آموزی .
سطح دوازدهم – ” آزادی” ـ میوه درختِ« مسیر خوب قضاوت کردن» ،« آزادی» است. از احزاب . از گروه ها. از تعصب، از … ومتاسفانه برخی با « آزادی» شروع می کنند وبرخی با « دین » ! نه باآزادی شروع کردن نتیجه می دهد ونه با دین !!! ـ با « خوب قضاوت کردن » به آزادی وبا « خودشناسی وکنترل امیال» به دین می توان رسید !

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد