تاریخ درج خبر : 1394/07/13
کد خبر : ۵۱۹۴۳۷
+ تغییر اندازه نوشته -
آرش حبیبى:

بازگشت سیدباقر موســوى باعث قوام اصلاحات خواهد شد

34413_684هم‌زمان با عید غدیــر خم همایش اعضاى حزب مردمســالارى استان کهگیلویه و بویر احمد با حضور فعالین سیاســى اصلاح طلب و دبیران استانى برگزار شــد.

در ایــن گردهمایى پــس از قرائت پیــام دکتر کواکبیان، مهندس آرش حبیبى و تعدادى از فعالین سیاسى استان به ایراد سخنرانى پرداختند.

در ایــن گردهمایى مهنــدس آرش حبیبى عضو شوراى مرکزى حزب مردمسالارى همزمانى همایش حزب مردمسالارى اســتان کهگیلویه و بویر احمد را با دو عید بزرگ قربان و غدیرخم را نشــانه‌اى خجسته براى این حزب دانست.

وى با اشــاره به حواث تلخ منا در هفته گذشــته اظهار کرد: متاســفانه شیرینى این اعیاد با بی‌کفایتى آل ســعود به تلخى گرائید. اگر منویات روشــنگرانه و صریح رهبــر فرزانه انقــلاب و موضعگیرى اصولى رئیس جمهور در ســازمان ملل نبــود معلوم نبود چه سرنوشــتى در انتظار این قضیه بود. البته بهتراســت مدیریت این موضوع به حاکمیت و دولت داده شود و از نفوذ احساسات و غلبه هیجان بر جامعه جلوگیرى شود. حبیبى افزود: این روز‌ها با دیپلماسى قوى مبتنى بــرعــزت و حکمت و مصلحت روزهــاى خوبى رادر دستگاه دیپلماسى کشور به زعامت آقاى دکتر ظریف می‌بینیم و نقشــه هاى دلواپســان کشــورمان ودیگر دلواپســان از اقصى نقاط دنیا یک به یک نقش برآب می‌شود. کســانى که در یک دهه گذشته فرصت‌هاى زیادى را از ایران گرفتند و آن بلا‌ها را بر ســر اعتبار و اقتدار این مملکت آوردند.

آرش حبیبــى عضــو هســته مرکــزى حــزب مردم ســالارى کشــور در این همایش گفت: ســخن منطقى و مطالبه اجتماعى هر ایرانى شــرافتمند این اســت که ما ایرانیان باید حق مشارکت در سرنوشت خــود را از طرق قانونى با داشــتن احزاب سیاســى و تشــکل‌هاى مدنى داشته باشــیم نبود احزاب موجب آن خواهد شــد که در بحران‌هاى سیاسى گروه‌هایى بر موج نارضایتى ســوار شــوند و مسیرى که به حق رگه هاى اصلى مطالبات ملت ایران از مشــروطیت تا به امروز بوده اســت را نادیده بگیرند و با انتقام جویى به تخریب دوباره بکوشــند و احیانا ابزارى براى پیاده کردن توطئه هاى بیگانگان شوند. ما ایران را دوســت داریم هیچ جاه طلبى شخصى نداریم فقط علاقمندیم که حق گفتگوى آزاد براى راه اندازى قانونى احزاب در جهت تربیت و رشد سیاسى از مردم و نخبگان جامعه ســلب نشود ما می‌خواهیم اطلاع‌رسانى، آگاهی‌بخشى و کادرسازى کنیم تجارب خود را به نسل جوان منتقل کنیم وبه ایشان بیاموزیم که بدون خشــونت و تخریب هم مىشــود مطالبات اکثریت شهروندان را از طریق انتخابات سالم ادا کرد.

حبیبى به مشــکلات فراروى احزاب در اســتان اشاره کرد و گفت: احزاب فراز و نشــیبهاى فراوانى را در طول تاریخ ایران تجربــه کرده‌اند که بازخوانى وقایع حزبى ما را به مشــکلات فراروى این پدیده مهم آگاه مى‌سازد. احزاب باید بتوانند حرف خود رادر چارچوب قانون زده و در رقابت برابر قدرت ســهیم شوند و این نباشد که دچار محدودیت شوند.

وى افــزود: متاســفانه آنگونه که انتظــار مى‌رود همکارى‌هاى لازم از ســوى مراجع مسئول با احزاب نمى‌شــودو توقعــات از معاونــت سیاســى بیــش از اینهاست.

آرش حبیبــى گفت: البته این اشــکال را نباید به دیگــر عملکردهاى نظام اجرائى اســتان تعمیم داد و ایشان در روند کنونى که سمت و سوى توسعه گرایانه دارد نقش خوبى داشــته‌اند و آرامش خود را به دیگر فضا‌ها انتقال داده‌اند.

عضو شوراى مرکزى مردمسالارى کشور همچنین گفت: متاسفانه مى‌بینیم افرادى که در عالم سیاست شایســتگى ندارند، در این اســتان جایگاه خاصى پیدا کرده و آن‌ها که وفا و ایســتادگى داشته‌اند در انزوا قرار گرفته‌اند و این براى توســعه سیاسى مانند سم است که افرادى مزورانه و یک شبه داعیه‌دار جریان اصیل و ریشه‌دارى مانند اصلاحات مى‌شوند.

حبیبــى همچنین به انتخابــات پرداخت و گفت: در بویراحمد کســى مانند سیدباقر موسوى داریم که بــا کاریزماى بالا نیازى به حمایــت این و آن ندارد و شوراى نگهبان مطمئنا با نگاهى مثبت ایشان را براى حضور در عرصه سیاســى تائید مى‌کند و البته این به آن معنا نیســت که دوســتان همه چیز را تمام شده بپندارند و بایســتى آلترناتیوهاى مختلف را بررســى نمود. بازگشت سیدباقر موســوى مطمئنا باعث قوام اصلاحات خواهد شد.

وى دربــاره حوزه گچســاران نیز اشــاره کرد: در گچســاران کارهاى موفقى از نظر عمرانى و توسعهاى انجام شــده است و انشــاءاالله که این راه ادامه داشته باشــد. در این حوزه تاکنون کسى از جبهه اصلاحات بــراى انتخابات مطرح نشــده و احتمــالا فقط آقاى تاجگردون از این جبهه حضور داشته باشند.

حبیبــى همچنیــن با اشــاره به معضــلات حوزه کهگیلویه، گفت: متاسفانه خودرایى‌هاوخودبینى‌هایى که در گذشــته بود و نگاه همراه با بى اعتمادى که در لایه هاى دوم اصلاحطلبى در آن حوزه بود باعث شــد على‌رغم اکثریتى که داشــته‌ایم کماکان رقبا جایگاه ویژه خود را حفظ نمایند، حبیبى افزود که اگر ائتلافى میان بزرگان شکل نگیرد، مردم و احزاب این اتلاف را در کهگیلویه بزرگ تشــکیل خواهند داد.

وى سخنان خود را با شعرى از فرخى یزدى پایان داد:

کام دلم ز وصل تو حاصل نمی‌شود

گیرم که شد، دگر دل من دل نمی‌شود

دیوانه‌ای که لذت دیوانگی چشید

با صد هزار سلسله عاقل نمی‌شود

آجِل شود، اگرچه به عاجل نمی‌شود

زور و فشار و سختی و تهدید و گیر و دار

با این رویه حل مسائل نمی‌شود

تکفیر و ارتجاع و خرافات و‌های و هوی

از این طریق، طی مراحل نمی‌شود

مجلس مقام مردم ناپاک‌دل مخواه

کاینجای پاک جای اراذل نمی‌شود

یک مٌلک بی‌عقیده و یک شهر چاپلوس

یا رب بلا برای چه نازل نمی‌شود؟

نازم به عزم ثابت چون کوه فرخی

کز باد سهمگین متزلزل نمی‌شود

در ایــن گردهمایى اردشــیر محمدى دبیر حزب مردم سالارى استان درگزارشى کوتاه به عملکرد حزب مردم سالارى اشاره کرد وى گفت: حزب مردمسالارى در اســتان کهگیلویه و بویراحمــد هم اینک در هفت شهرستان از هشت شهرستان این استان دفا‌تر خود را افتتاح نموده و اقدام به عضوگیرى مى‌کند. افتتاح ســایت استانى این حزب به آدرس. www saminnews. ir، برنامــه ریــزى بــراى دوره هــاى آموزشــى، فرهنگى و سیاســى و… انتشــار ویژه نامه استانى، تشکیل سازمان جوانان و دانشجویان با بیش از صد عضو و توجه ویژه به حضور بانوان در ســاختار این حــزب از دیگر اقداماتى بود کــه محمدى به آن پرداخت.

ســرکار خانم مرضیه قنواتیان از اعضاى شــوراى مرکزى این حزب در استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگى از بانوان عضو این حزببا بیان تبریک اعیاد قربان و غدیر و همچنین تســلیت به مناسبت حادثه منا از تاثیر احزاب بر جامعه گفت وبه تبیین خط‌مشى اعتدالى حزب مردم سالارى در کشور و استان پرداخت و به پیشتازى حزب مردم سالارى در جریان اصلاحات در مدت فعالیت این حزب اشــاره کرد و افزود: «حزب مردسالارى قصد رقابت با هیچ حزب اصلاح طلبى را ندارد و قانون گرایى و اعتدال و اعتماد به صندوق راى از اصول اعتقادى این حزب است».

در انتها از سایت استانى این حزب با نشانى www. saminnews. ir هم رونمایى شد.

منبع: مردم سالاری

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • هم ولایتی گفت:

    ملاارش په بگه مه درست خوندی هرچه من دلته بگش یکه گتی نه ته دلته

پربازديد