تاریخ درج خبر : 1394/07/15
کد خبر : ۵۱۹۶۴۹
+ تغییر اندازه نوشته -

بیانیه تشکل وحدت اسلامی علوم پزشکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی

تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه در پی می آید:

“ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻫﻢﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﯼﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ”
امام خمینی (ره)

ﺗﺸﮑﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1386 ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﺳﺎﻟﺘﺶ ﺣﻔﻆ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﯼ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻫﺎﯾﺶ ﺍﻣﯿﺪ
ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﯼ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ما معتقدیم دانشجو باید روی مسایل مهم کشور بیندیشد، تحلیل کند، نتیجه گیری کند و ان را ازادانه بیان کند و این فضای ازاد حق دانشجوست و هرکس این فضا ازاد را از دانشجو بگیرد در حق او ظلم کرده است.هر چند عده ای در سالیان گذشته همواره در جهت امنیتی کردن دانشگاه و ترساندن دانشجو از اظهار نظر در مورد مسایل مهم کشور کوشیده اند و تلاش کردند دانشگاه را به صورت یک طرفه در جهت منافع خود سوق دهند اما نتیجه ی این فضای یک طرفه چیزی نبود جز از بین رفتن انگیزه ی دانشجویان برای انجام فعالیت های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه و فسادهای گسترده سیاسی و اقتصادی و… در کشور.
اما مردم ایران در انتخابات خرداد 92 گامی بزرگ در جهت اصلاح و تغییر در روند اجرایی کشور برداشتند که نتیجه ان باز تر شدن فضای حاکم بر کشور و همچنین دانشگاه و تغییرات بزرگ و رو به رشد در مسیر دیپلماسی خارجی و همچنین گام هایی در جهت بهبود سیاست های داخلی بوده است که ان شالله این گامهای بزرگ اصلاحی در انتخابات اسفند 94 توسط ملت شریف ایران تکمیل خواهد شد.
ﺗﺸﮑﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اندیشه نو ( ﺗﮑﺎﭘﻮ ) ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ، ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻣﻨﺎﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
تشکل وحدت اسلامی دانشجویان جا دارد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 5+1 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که نتیجه راهبرد های مدبرانه ی مقام رهبری و دست اوردهای دانشمندان و از جان گذشتگی های شهدای هسته ای و سیاست های هدفمند ریس جمهور دکتر روحانی و تلاش های بی وقفه و سیاست های کارامد تیم مذاکره کننده به رهبری دکتر ظریف که توانستند با روش های نوین و مبتکرانه مذاکره گامی بزرگ در جهت تغییر سیاست خارجی و اقتدار ملی بردارند و چهره ی رحمانی و بدون خشونت و اهل مذاکره ی اسلام را به جهانیان نشان دهند را به ملت شریف ایران خصوصا دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماییم و همچنین حمایت خود را از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) اعلام می داریم و امیدواریم کسانی به خاطر منافع شخصی و گروهی در مقابل ملت قرار نگیرند و در مسیر سیاست های عقلانی و اعتدالی دولت سنگ اندازی نکنند.

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﺸﮑﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ .

” ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ”

سید محمد خاتمی

تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد