تاریخ درج خبر : 1394/07/19
کد خبر : ۵۱۹۸۸۶
+ تغییر اندازه نوشته -
معاون وزیر ارشاد در یاسوج:

مطبوعات در یک جامعه دموکراتیک به توسعه کمک می کنند

نخستین جشنواره مطبوعات، ویژه نشریات مکتوب وخبرگزاری، استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور محمدمهدی احمدی مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، غلام محمد زارعی نماینده بویراحمد و دنا، رضادهبانی پورمدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان، واهالی رسانه درسالن مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش سایت استان، محمدمهدی احمدی در اختتامه نخستین جشنواره مطبوعات ،نشریات وخبرگزاری های استان گفت: امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود، که بتواند در کنار شاخصهای اقتصادی،ماننددرآمدرسانه،توزیع ناخالص ملی،نرخ مرگ میربرمعیارآموزش واطلاعات وعنصردانایی واجتماعی تاکیدکند.ودرچنین جامعه ای مطبوعات باتولیدوتوزیع مطلوب اطلاعات، نقش زیادی دربالابردن اطلاعات گوناگون وضروری به عهده می گیرد،وجامعه رادرتعالی وترقی همه جانبه یاری می کند.
مدیرکل اموراستانهای وزارت فرهنگ وارشاداسلامی افزود:مطبوعات درزمینه توسعه فرهنگی می توانندعامل توازن وپیونددادن به باورهای اصیل اعتقادی وسنت های جامعه باشندوباعث پویایی افکارشوند.
احمدی ،سودمندترین،فراوان ترین وارزان ترین جراید راروزنامه دانست،واظهارداشت:روزنامه هابرای مبارزه باجهل وبی خبری و بالابردن سطح آگاهی جامعه هستند.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سینمای جوان کشورباپذیرش این که توسعه فرایندچندی چند بعدی است،وتوسعه اقتصادی ازبرجسته گی خاصی برخورداراست،افزود:پژوهشهای اندیشمندان نشان داده اندتوسعه اقتصادی به پیش شرطی اهرمهای کمک های عوامل فرهنگی نیازمنداست.
وی بااشاره به اینکه نقش مطبوعات به عنوان یکی ازپارامترهای مهم توسعه فرهنگی آشکارمی شود،افزود:توسعه اقتصادی وفرهنگی وآموزش وآگاه سازی وآماده کردن افکارعمومی برای بهره برداری امکانات مادی ومعنوی نیازدارد.
مدیرکل اموراستانهای وزارت فرهنگ وارشاداسلامی،تصریح کرد:مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی دریک جامعه دمکراتیک باکارکردهای خودبه توسعه همه جانبه کمک می کند.
رایزن سابق فرهنگی ایران درقطر،گفت:درایران مطبوعات به ویژه روزنامه هابه دلایل سابقه تاریخی،میراث فرهنگی،ونظامهای سیاسی متمرکزدرطول تاریخ وضعف نهادهای جامعه مدنی دارای مشکلات ساختاری متعددی بوده اندوهستند.
محمدی مهدی احمدی،بااشاره به اینکه تلاش گسترده ای که درفضای عمومی رسانه کشورآغازشده،افزود:این تلاشها،امید درستوه مختلف فرهنگی وفکری جامعه ایجاده نموده است.
نویسنده،کتاب تاریخ تحولات قطر،بابیان اینکه،میزان سنجش شکوفایی ویارکودمطبوعات، صرفا رشدکمی وافزایش تعدادنشریات یک جامعه نخواهد بود،گفت:بلکه چگونگی نفوذو،وسوء رسانه هادرستوه مختلف جامعه،محتواومظمون پیام وخلاقیت فکری وفنی ویاپاسخگویی به نیازهای جدی وضروریتهای فرهنگی واجتماعی،وبسیاری ازمبانی های دیگرارزیابی کیفی،ازجمله مقتضیات برسی ومطبوعاتی کشوراست
این مسئول بیان کرد:زمانی که نشریات به عنوان اولین رسانه ارتباط جمعی متولدشد،خبری ازاینترنت،ماهواره ودیگررسانه های ارتباط جمعی نبود،امروزباوجودابزارهای پیشرفته رسانه وارتباط جمعی نشریات وروزنامه هاهمچنان جایگاه خودرابه عنوان یک رسانه تعیین کننده درجامعه حفظ کرده اند
مدیرکل اموراستانها وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ادامه داد:امروزه باموضع گیری نوع انعکاس خبروگزارشات نشریات باسابقه گاه به خبراول رسانه های گروهی تبدیل می شودومیزان تاثیرش ازفضای مجازی بیشترخواهدبود
وی ،شفافیت،صنف گرایی وبازبینی قوانین ومقررات راسه رویگرداصلی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی درحوزه رسانه دریک سال اخیردانست،وافزود:ارتباط بارسانه ها،ارتقاع منزلت آنان،تلاش برای احساس وامنیت وآرامش اصحاب رسانه وحمایت ازخبرنگاران ازاهداف دولت تدبیروامید است.
احمدی تصریح کرد:قانون انتشارودست رسی آزادبه اطلاعات که درسال88تصویب شد،امامتاسفانه معلق مانده به دستورریاست جمهوری مجددا باتشکیل کمیسیون ها این قانون درشرف تحقق هست.
این نویسنده،گفت:منطقی کردن یارانه مطبوعات یعنی حذف یارانه های عمومی،وحمایت ازرسانه های خصوصی توسط یارانه،و هدفمند،شدن نحوه توزیع آگهی دولتی براساس فرمول شفافیت واطلاع رسانی براساس عملکردشش ماهه نشریات ازاقدامات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است.
این مسئول به ملتزم کردن رسانه های الکترونیکی اشاره کرد،وافزود:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ازرسانه هاوسایتهای مجوزداروقانونمند حمایت مکند،وبارسانه هاوسایت های فاقدمجوزوغیره قانونی برخورد می کند.
احمدی ادامه داد:توجه به دیپلماسی رسانه ای یعنی تسهیل فعالیت خبرنگاران ودفاتررسانه های خارجی بارعایت منافع ملی درداخل کشور،کاهش تذکرات بخشنامه های دستوری واعمال نظرتحمیلی به مطبوعات،وهدایت مطبوعات به سوی قانون مندی ازدیگراقدامات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی است.
مدیرکل اموراستانها وزارت فرهنگ وارشاداسلامی گفت:نظام صنفی راوزارت فرهنگ وارشاداسلامی داردتعریف می کند،که همه مطبوعات درسایه این نظام صنفی شکل بگیرد،بایک آیین نامه وبایک مرام نامه وهمه رسانه هاشامل آن مزایا بشوند،وقانون صنفی رسانه ها درآینده اعلام خواهدشد.
در این آیین از بین بیش از 130 اثر رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات، نشریات و خبرگزاری های کهگیلویه و بویراحمد 22 اثر در 11 بخش از سوی هیات داوران برگزیده و با اهدای لوح سپاس و جوایز ارزنده از پدیدآورندگان آنها تجلیل شد.
در بخش مقاله پیمان فرامرزی از روزنامه امید مردم و محمد فرزامی از روزنامه ابتکار جنوب اول و دوم شدند.
در بخش سرمقاله امین وکیلی از روزنامه ابتکار جنوب و زریر حجتی از هفته نامه عصر انتظار عناوین اول و دوم را کسب کردند.
در بخش تیتر پیمان فرامرزی از روزنامه امید مردم و سید علی محمد دانشی از هفته نامه طریق الوسطی به مقام های اول و دوم دست یافتند.
در بخش خبر عیسی فتحی از خبرگزاری ایسنا، سجاد نوبهار از خبرگزاری تسنیم و فرشاد رجایی از خبرگزاری ایسنا به ترتیب رتبه های اول تا سوم را تصاحب کردند.
در بخش مصاحبه صادق دوپیکر از روزنامه ابتکار جنوب و پدرام ایلامی از روزنامه ابتکار جنوب اول و ذوم شدند.
در بخش گزارش خبری فاطمه حاتمی پور از روزنامه ابتکار جنوب، قاسم خشتزر از خبرگزاری فارس و سجاد نوبهار از خبرگزاری تسنیم عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش عکس عیسی فتحی از خبرگزاری ایسنا و سیده مهناز خزیر از خبرگزاری قرآنی ایکنا به مقام های اول و دوم دست یافتند.
در بخش صفحه آرایی سید رضا صادقی زاده از هفته نامه طریق الوسطی، در بخش ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) عیسی فتحی از خبرگزاری ایسنا، در بخش شعار سال سیده مهناز خزیر از خبرگزاری قرآنی ایکنا و در بخش عفاف و حجاب نیز احسان طالبی از خبرگزاری تسنیم اول شدند.

خبر و عکس: مسعود آرام

IMG-20151008-WA0035 IMG-20151008-WA0036 IMG-20151008-WA0037 IMG-20151008-WA0039 IMG-20151008-WA0040 IMG-20151008-WA0041 IMG-20151008-WA0042 IMG-20151008-WA0043 IMG-20151008-WA0044 IMG-20151008-WA0047 IMG-20151008-WA0048 IMG-20151008-WA0049 IMG-20151008-WA0051 IMG-20151008-WA0052 IMG-20151008-WA0054 IMG-20151008-WA0055 IMG-20151008-WA0056 IMG-20151008-WA0057 IMG-20151008-WA0059 IMG-20151008-WA0060 IMG-20151008-WA0061 IMG-20151008-WA0065 IMG-20151008-WA0067 IMG-20151008-WA0068 IMG-20151008-WA0071 IMG-20151008-WA0072

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد