تاریخ درج خبر : 1394/07/24
کد خبر : ۵۲۰۴۹۶
+ تغییر اندازه نوشته -
سید غلام عباس موسوی نژاد

«نامه ای به روح‌الله حسینیان»

سایت استان: سید غلام عباس موسوی نژاد

جناب آقای حسینیان
باسلام وآرزوی بی آزاری برای شما
نمی توانم فریبکارانه اظهار کنم که از خبربیماری شما ناراحت شدم ،بدون اغراق باید بگویم ، خوشحال وخشنودم که بیمارشدید وبه بستر بیماری خفته اید .
اصول،ا تفاوت فاحش ما اصلاح طلبان با شما دوستان غیر اصلاح طلب، در این است که سعی می کنیم با رفتاری صادقانه ،به گسترش صداقت واعتماد ،کمک کنیم وتلاش می کنیم آنچه می نماییم باشیم وبر منبر ودر خفا یکدل ویک رنگ باشیم ،وقتی در قدرتیم ،مهربان وصلح جوییم وهنگامیکه در بندیم ،روزه می گیریم وآزادیمان را از زندانبانان طلب می کنیم .
جناب آقای حسینیان ،نمیدانم نماینده چند نفر از مردمی ،اما خوب میدانم، بخاطر اینکه نماینده مردمی سخن نمی گویی ودر مقابل دولت های اصلاح طلب قد علم نمی کنی بلکه، به خاطر باور باطنی وقلبی خودتان است که اینگونه سخن می گویید .حسن مطلب این است که شما بر اساس باور باطنی خود سخن می گویید وعیب مطلب این است که به خواسته های کسانیکه به شما رأی داده اند توجهی نمی کنید .
جناب آقای حسینیان ،بنده به عنوان یک شهروند ،معتقدم مجلس باید محل تضارب آرا واندیشه ها باشد ومجلسی که افرادش همه هم نظر وهمرأی باشند ،پویا وفعال نیست ،اما تفاوت سلیقه واختلاف در نگرش، نباید ،اینگونه باشد ،که شما به خون دیگران تشنه هستید ،این رفتار خلاف اخلاق اسلامی است ،به هر حال برای اسحضارحضرتعالی ، ما اصلاح طلبان به تمام ارکان جمهوری اسلامی اعتقاد قلبی وعملی داریم وتفاوت دیدگاه ما با افرادی چون شما ،اصلاح امور برای بهبود وضعیت کشور ،اجرای تمامی اصول قانون اساسی وجلوگیری از شخصی سازی امور ونظارت قانون بر همه دستگاهها، برای جلوگیری از استبداد رای وخودرایی وخود محور انگاری است .
جناب آقای حسینیان ،ما معتقدیم که از درخت جمهوری اسلامی می بایست مهربانانه وباغبانانه وصبورانه نگهداری ومراقبت کنیم وشاخه های هرز روییده در دامنش را وشاخه های خشک وبی ثمرش را ،که موجب کاهش رشد وناشکوفایی اش می شوند اصلاح وهرس کنیم وصبورانه مراقبش باشیم ، واحیانا ،اگر آفتی ومرضی از را می رسد ،نگذاریم ریشه بدواند وبه جان انقلاب بیافتد ،اگر شاخه هرزی روییده به اصلاح آن اقدام کنیم ،اما هیچکدام از اصلاح طلبان ،اعتقاد به ازبین بردن ،خشکاندن ،جایگزین کردن برای درخت انقلاب نداریم واگر کسی چنین باوری دارد ،ازما اصلاح طلبان نیست ومورد وثوق وقبول اصلاح طلبان نبوده ونخواهدبود .
جناب آقای حسینیان ،ما باورمان این است که با هیچ کس پیمان برادری نبستیم بلکه پیمان ما در چارچوب اعتقاداتمان است وهرکسی از معیارهای ما تخطی کند وبه براندازی جمهوری اسلامی بیاندیشد ، ودنبال راه حلی غیر دموکراتیک وخشونت آمیز باشد ،از پیمان ما خارج می شود وجزء طیف اصلاح طلبان نیست .
جناب آقای حسینیان ،ما اصلاح طلبان هنگامی که در رأس امور باشیم ،رحما بینهم بودیم وخواهیم بود وشیوه قتل عام وسر به نیست کردن را،به تبعیت از مولایمان علی (ع) حتی برای قاتلان هم نمی پسندیم ومعتقدیم هر مجرمی با هرجرمی، باید در دادگاه صالحه با حضور وکیل ودرحضور مردم وبر اساس شرع اسلام وقانون اساسی ونه در کهریزک ها وپستوها ومخفی گاهها ،محاکمه شود وطبق قانون مجازات اسلامی ،مجازات شود وهر کدام از مارا ، در این محاکم صالحه، محکوم کردید ،من به دست خودم ،آنهارا حد می زنم ،به زندان می افکنم ویا به چوبه دار می سپارم وبا هیچ کسی برای اجرای حق ،مماشات ورودرواسی ندارم .اما معتقدم اگر کسی سهوا ونه عامدانه وبا برنامه خطایی مرتکب شده ،می بایست به خاطر تألیف قلوب ،مورد رأفت اسلامی قرار گیرد وبا مهربانی به طریق اسلامی هدایت شود .
جناب آقای حسینیان ،دوست دارم مدت زیادی در بیمارستان باشید ،وفرصت تفکر در امور دنیا را داشته باشید واینقدر بذر خشونت ودلتنگی را در جامعه نپراکنید وبدانید ،فرقه های به ظاهر اسلامی به اندازه کافی دافعه دارند ومردم را از گروییدن به اسلام باز می دارند وبه نام اسلام مرتکب وحشیانه ترین رفتارها می شوند ،پس نیازی نیست شما هم با آنان همراهی کنید ونسل جوان را از همراهی با انقلاب مأیوس ودلزده کنید .
جناب آقای حسینیان ،نمیدانم چه چیزی باعث شده ،شما اینگونه خشمگینانه به دیگران بنگرید وبرداشتی خشونت ورزانه از مذهب داشته باشید وچه چیزی موجب خشم شما می شود ،اما امیدوارم ،آقای رسایی ودیگر دوستان نیز در کنار شما بیارامند وکمی فرصت بازنگری به دیدگاهایتان را پیدا کنید وبه این نتیجه برسید که حتی هنگامیکه حق باشماست هم احتیاجی به دفن دیگران وقتل عامشان نیست ومی توان با هر مخالفی بر سر میز مذاکره نشست واگر کلام ما حق باشد ،حریف را هم به راه حق دعوت کرد وهمراه خود کرد واز یک مخالف یک دوست ساخت .اما اگر باورتان این نیست که کلامتان حق باشد ویا خود به ناحق بودن مواضعتان آگاهید حق دارید ، با هیچ کسی مذاکره نکنید،چون میدانیدنتیجه مذاکره چیست .
جناب آقای حسینیان ،ما معتقدیم اگر، شما درست می گویید وما اشتباه می کنیم ،پس بیایید ومارا از راه نادرستی که در پیش گرفتیم ،آگاه کنید .قطعا ،ماهم خاضعانه ومتواضعانه حرف حق را می پذیریم وبا شما همراه می شویم .معیاروترازوی ما ومبنای مشترک ما ، شرع مقدس اسلام وقانون اساسی باشد وبه خودمان اجازه ندهیم کینه ها ونفرت های شخصی خودمان را به نام دین به دیگران بقبولانیم ویا مبنای قضاوت قرار دهیم .اما اگر حرف ما حق بود ، لطفا ،شما هم بپذیرید وتسلیم امر حق شوید وبا ما همراه شوید ،لکن ما دوست نداریم منتقدین همراه ما دست از مواضعشان بردارند زیرا منتقدین همیشه موجب تعالی ما بودندواشکالات مارا گوشزد کردند .
جناب آقای حسینیان ،بیماریها فرصتی است ،تا آدمی بداند که فرصت زیستن در این جهان، به هر کسی فقط یکبار، داده می شود وناگهان بانگ برآید که خواجه مرد ،پس لطفا ، کمی مسالمت آمیز تر مواضع خود را بیان کنید وبرای دیگران آرزوی نفرین ومرگ نکنید ،زیرا این شیوه غاصبان حکومت اهل بیت بود که حاملان نور الهی وامامان شیعه را، سب می دادند ونفرین می کردند اما عاقبت آنچه ماندگارشد ،شیوه اهل بیت بود وآنچه از یادها رفت شیوه غاصبان بود زیرا وعده الهی است که ان الباطل کان زهوقا .
جناب آقای حسینیان ،دوست دارم مدت زیادی در بیمارستان بمانید تا مسلمانان از دست وزبان شما آسوده باشند زیرا ، به فرموده ائمه هدی ،هرکسی مسلمانان از دست وزبانش آسوده نباشند برایش عذابی دردناک فراهم است .
جناب آقای حسینیان از خداوند می خواهم ،شما ودوستانتان را به راه راست وراه صالحین وآنانکه انعمت علیهم هستند، هدایت کندواز تقصیرات شما درگذرد وبه شما آرامش وصبوری عنایت کند. ،زیرا بر این باورم رفتار پرهیجان وبرانگیخته شما ،بسیاری از مردم را از انقلاب واسلام دور می کند وشما مرتکب گناه می شوید .
جناب آقای حسینیان ،از خداوند می خواهم شما را هدایت کند ،زیرا وقتی شما هدایت شوید ،ما هم در امانیم ومی توانیم با مهربانی به اصلاح امور بپردازیم .
آقای حسینیان از خدا می خواهم مدت زیادی شما ودوستانتان را در بیمارستان نگه دارند زیرا به محض شنیدن خبر بیماری شما یاد سخن سعدی افتادم که گفت : خوابش برده به واز خدا می خواهم یا خوابیده باشید یا در بستربیماری ، تا کمتر به خودتان ودیگران آسیب برسانید.باور کنید ،دوست ندارم حتی به خودتان آسیب برسانید واگر شب وروز برای ما آرزوی مرگ کنید ،بازهم برای شما آرزوی هدایت به صراط مستقیم وراه صالحان داریم واز اینکه شما هم به راه راست هدایت شوید ،نگران نمی شویم .
آقای حسینیان از خدا می خواهم شما را هدایت کند ،تا عده کمتری از مذهب بگریزند ،تا عده بیشتری به مذهب روی بیآورند ،تا عده بیشتری به شکوفایی انقلاب واستواری حکومت اسلامی کمک کنند.
آقای حسینیان از خدا می خواهم ،شمارا هدایت کند ،زیرا اگر شما هدایت شوید دست از نفرین وطلب مرگ بر می دارید ،شما هم از خدا بخواهید مارا هدایت کند ،البته اگر ما از نظر شما هدایت نشویم آسیبمان برای دیگران وانقلاب بسیار کمتر از شماست ،چون ما حتی هنگامیکه کسی را قبول نداریم ، معتقد به اعمال خشونت وقتل عام نیستیم وسعی داریم با گفتگو مواضع خودمان را به دیگران بقبولانیم ،اما شما با اکراه واجبار سعی میکنید ،دیگران را به مسیر مورد نظرتان هل بدهید ،در نتیجه اگر ما هدایت نشویم ،مشکلات کمتری ایجاد می کنیم پس بنابرین همه ما، اصلاح طلبان از خداوند مسئلت داریم که شمارا به راه راست هدایت وراهنمایی کند.
ازخداوند منان برای شما بی آزاری می طلبم وامیدوارم خداوند عنایت فرماید وبعد از این بیماری ، آرامش ومهربانی عطا کند .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • محمود گفت:

  سلام دوست عزیز وهم ولایتی اقای موسوی حسن نیت خود را نشان دادن و برداشت من از این مطلب این است که کسانی جایگاه دارند باید مراقب گفتار و کردار خیش باشند مخصوصا کسانی که نماد دین واسلام ودم از دین می زنند،اقای موسوی دعای خیر کردند برای ایشان و از خداوندخواسته اند که او را به راه راست هدایت کنند دوست عزیز هم ولایتی این یک دعا بود که کمی بیندیشد وراه درست راپیدا کند لطفا دوباره مطلب را بخوانید

 • ناشناس گفت:

  جناب آقای موسوی اول هیچ مسلمانی برای برادر مسلمان خود آرزوی مریضی ومرگ نمی کند دوم بینی وبین الله درهمین مجموعه ای که مشغول کاری ودور وبرت پر از مدعیان الاح طلبی است یک نفر را که خودت قبول داشته باشی اهل راستی یکرنگی وصداقت باشد معرفی کن فقط یکنفر

 • ناشناس گفت:

  این آقا نماینده 5% مردمه !!!!!!!!!!!!!

 • محمدی گفت:

  توکز محنت دیگران بی غمی
  نشاید که نامت نهند آدمی

 • هم ولایتی گفت:

  سلام اقای موسوی حضرتعالی خودراسید یعنی منتسب به معصومین (ع)میدانی اگرازسادات هستی یکباربدون خط وخطبازی این متن کلیساییت رابخوان یاتوبه کن یاسادات راازاول اسمت بردارچون توازساداتی که گویندسیدبدرابه جدش بسپارمن هم چون ازنوشته ات خیلی برای انکه گفتی ازبیماری شماخوشحال شدم ناراحت شدم من نه خط تورانه خط اورابه معنای تهاجم گروهی قبول ندارم امابه همین زودی دوبار ه وزرای اصلاحات پناهنده خواهندشدانموقع دوباره راه فرنگ برای همه مان بازمی شود

پربازديد