تاریخ درج خبر : 1394/08/10
کد خبر : ۵۲۲۲۶۰
+ تغییر اندازه نوشته -
سید ابوصالح دانشفر

«روز پرشکوه فوتبال کهگیلویه»

سایت استان: سیدابوصالح دانشفر

بار دیگر سکوهای رنگ و رو رفته استادیوم پیر اما بسیار پرخاطره آزادی دهدشت شرمنده خیل عظیم تماشاگران ومشتاقان فوتبال دوستی بود که جهت تماشای دیدار فینال مسابقات فوتبال باشگاههای شهرستان کهگیلویه بزرگداشت شهدای شهرستان بین دو تیم ریشه دار و مردمی و باسابقه استان یعنی سادات و تیم بسیار جوان و پر تماشاگر شهدای گلزار دهدشت که تنها تیم پر تماشاچی استان است به سو‌ی استادیوم هجوم آوردند در حالیکه پس از مدتها سکوهای استادیوم پر از تماشاچی بود و پشت فنس ‌درب ‌ورودی استادیوم نیز مملو از خیل عظیم تماشاچی بود و علیرغم بارندگی شدید و شرایط نامناسب جوی حضور این‌همه تماشاچی باعث بهت وحیرت برگزارکنندگان مسابقه ‌ وحتی تیمهای فینالیستشده بود. دو تیم نبرد داغ وپرهیجانی را آغازکردند.
سادات ازبازیکنان باتجربه ومیدان دیده وشهدای گلزارنیزازبازیکنان بسیارجوان وباانگیزه واردکار‌زارشدند وکمیته داوران نیز از سه داوربسیاخوب ومجرب وتو‌انمندخود جهت قضاوت این بازی حساس ‌پرهیجان استفاده نمود که انصافاقضاوتی بسیارمنصفانه وکم ایراد وقابل قبول رابه نمایش گذاشتندواین مسابقه سراسرپرهیجان دارای صحنه های بسیارجذاب ودیدنی ومهیج بودکه دوتیم بارهای باردروازه یکدیگرراباخطرت فراوان مواجه نموده وشوروهیجان رابه سکوهامنتقل نمودندرهبری کادرفنی سادات برعهده پیشکسوت فوتبال وباسابقه استان اقای غلام اذربارگون ورهبری کادرفنی شهدای گلزارنیز برعهده مربی جوان وجویای نام اقای عنایت ظهرابی بود که بازیکنان خودرابرای یک دیدارسراسرهجومی وپرهیجان رهبری مینمودندواین دراین مسابقه شش گل به ثمررسیدکه سهم هرتیم سه گل بود وچندین بارنیز دروازه دوتیم تااستانه باز شدن بیشترتهدیدشد که بادخالت مدافعان ویابی دقتی واسترس بالای مهاجمان فرصتهای بیشماری نیز هدرمیرفت وسرانجام کاربه ضربات پنالتی کشید که درضربات پنالتی ودرماراتن پنالتیهاتیم سادات بدلیل تجربه بیشتربهترعمل کردوباپیروزی بررقیب جوان وپرتماشاچی خودکه تااخرین لحظه تیم خودرابی امان تشویق میکردندموفق به کسب مقام قهرمانی شد واین درحالی بودکه انصافاتیم شهدای گلزار نیز در حد یک قهرمان ظاهر شد وتسلیم تقدیر در ماراتن پنالتی شد امانکته بسیار دیدنی و پرشکوه این مسابقه حضورانبوه تماشاچیانی بودکه پس ازمدتها باسکوهای استادیوم ازادی دهدشت اشتی کرده وشاهدیک دیدار داغ وپرهیجان وپرگل وپراز صحنه های جذاب ودیدنی بودند وازبازی بسیارخوب دوتیم وگلهای زیادوزیباسیراب شدند ودراین مسابقه بازیکنان ارزشمنددوتیم همراه باکادرفنی وتوانمندخود درطول مسابقه ازنظرفنی وبخصوص اخلاقی بسیارخوب ظاهرشده ونهایت همکاری راباداوران مسابقه ومسولین برگزاری مسابقه بعمل اوردندکه جای تشکروتقدیرداردواکنون سه سال متوالی است که فینال مسابقات باشگاههای شهرستان بانظم خاص وبانهایت ارامش وبدون هیچگونه مسایل حاشیه ای وبه بهترین شکل ممکن برگزارمیگرددکه علت ان همکاری صمیمانه وسازنده بازیکنان واعضای محترم کادرفنی تیمهاوقضاوت بسیارخوب ومنصفانه داوران وحضورسالم ودلگرم کننده وبدون حاشیه تماشاگران عزیزاین سرمایه های بزرگ فوتبال میباشددرپایان مسابقه اقای تقوی نژاد ریاست محترم اداره ورزش وجوانان از برگزاری بسیارخوب مسابقات بویژه دیدارفینال وهمکاری صمیمانه باشگاه‌داران بازیکنان مسولین برگزاری مسابقات وتماشاچیان تقدیروتشکرنمود‌برادراستادسعیدمحمدی به نیابت ازهیت فوتبال شهرستان گزارش برگزاری مسابقات راارایه نمود وسپس جامهای قهرمانی تیمهای ا‌ول ودوم راهمراه باکادویی ارزشمند واحکام قرمانی وونایب قهرمانی دو تیم ولوح تقدیر مربیان زحمتکش شهرستان به تعدادچهارده نفر ولوح تقدیردا‌وران ارزشمند مسابقات به تعدادسیزده نفربه انان اهداگردید ضمن اینک یک جام نیز به بازیکن بسیارخوب وبااخلاق شهدای گلزاربه نام اقای دستخون بعنوان سلطان گل مسابقات بازدن چهارده گل بهترین بازیکن مسابقات اهداگردیدواین بازیکن جوان وبسیارماهر وتوانمند وخوش استیل وبااخلاق قطعادراینده ای نه چندان دیرستاره ای ارزشمند درفوتبال استان خواهد شدالبته اگرازسوی مسولین موردحمایت قرارگیردقایل توضیح است که پنج تیم شرکت کننده دردوردوم مسابقات تیمهایی بودندکه باید درلیگهای استانی شرکت میکردندامابدلیل اینکه بوسیله افرادشخصی وباهزینه شخصی اداره میشوند وهزینه تیمداری وخریدالبسه ورزشی وایاب وذهاب وهزینه کرایه ماشین رفت وبرگشت واغذیه ومبلغ ورودی شرکت درمسابقات استانی بسیاربالا بود لذابدلیل عدم توان مالی ونبودبودجه مناسب وعدم اسپانسر وعدم حمایت ادارات ومسولین
قادربه شرکت درمسابقات نشدند ومتاسفانه ندای مظلومیت ومحرومیت این پنج تیم وبازیکنان مستعدانان به گوش هیچ مسول بلندپایه استاتی وشهرستانی نرسیدوبناچارمغلوب فقرونداری خودشده ومیدان مسابقات استانی رابدلیل فقرونداری ترک کرده وباچشمانی اشکبارشاهدحضوردیگریتتیمهادرمسابقات استانی ازروی سکوهای سرداستادیوم شدندوهیت فوتبال شهرستان کهگیلویه درحالیکه خودبشدت درمشکلات عدیده بی پولی وبی بودجه ای ونداری دست وپا میزند وموردحمایت قرار نمیگیرد به یاری انان شتافت وباشرکت انان درمسابقات باشگاههای شهرستان صدهاجوان راازسرخوردگی ونومیدی وعلافی ویاس نجات داد وبه انها اجازه داد تادرمسابقات باشگاههای شهرستان شرکت نمایند که انها بااشتیاق ونهایت ارزو پذیرفتتد وباحضورخودنیز رونق خاصی درجهت برگزاری هرچه بهترمسابقات شهرستان بخشیدندوتنورفوتبال شهرستان راداغ نمودن امااینجانب سیدابوصالح دانشفرکه بعتوان خادم هیت فوتبال شهرسان افتخارخدمت به جوانان عزیز وارزشمتد این اینده سازان جامعه ایران اسلامی رادارم عاجزانه وملتمسانه از مسولین عالیرتبه شهرستانی واستانی استدعادارم نسبت به ورزش شهرستان که دران صدهانوجوان وجوان وسرمایه های جامعه فعایت داشته ونیازمتدحمایت وپشتیبانی وامکانات متاسب وشایسته هستند
توجه بیشتری داشته وبرای آنان برنامه ریزی ودلسوزی کنند چون اگر توجه نشود وخدای ناکرده ورزش شهرستان بدلیل کسربودجه وبی توجهی مسولان تعطیل شود انگاه فرزندات ماناچارادنبال سرگرمیهایی خواهندرفت که باعث انخراف ویاخدای ناکرده نابودی انهاخواهدشدواتگاه هیچکس مسولان رانخواهدبخشیدومسببان انحراف جوانان مسولانی خواهندبودکه درجهت خدمت به انان وحمایت انان سهل انگاری نموده اند واگردیربجنبیم پشیمانی سودی نخواهدداشت پس لطفاورزش راونسل جوان رابیشتردرک کنیدو‌دریابید
بااحترام مخلص وخاک پای همه شما خوبان

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد