تاریخ درج خبر : 1394/10/03
کد خبر : ۵۲۸۰۰۰
+ تغییر اندازه نوشته -

ثبت نام 45 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان+ اسامی

اﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ 45 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﻡ‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.
اسامی کاندیدا ها و گرایش سیاسی همه کسانی که تا امروز برای انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثب نام کرده اند.

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ، ﺑﻬﻤﺌﯽ، ﭼﺮﺍﻡ ﻭ ﻟﻨﺪﻩ
1 – ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺸﯿﺮﯼ ﻓﺮﺩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
2 – ﻋﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
3 – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺠﺎﺩﯼ‌ﻣﻬﺮ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻘﻖ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎﻥ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
6 – ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻨﺎﻡ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
7 – ﻏﻼ‌ﻣﻌﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
8 – ﻋﻠﯽ ﺩﻻ‌ﻭﺭ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﻋﺪﻝ ﻫﺎﺷﻤﯽ ” ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
10 – ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﺭﮊﻧﮓ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﯿﻒ ﺳﺎﺩﺍﺕ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
12 – ﺳﯿﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
13 – ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺣﺠﺖ ﺧﻮﺍﻩ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
14 – ﯾﺎﺳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺎﻻ‌ﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
16 – ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻻ‌ﻫﻮﺗﯽ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
17 – ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮﻗﮏ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
18 – ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺣﺴﻦ‌ﭘﻮﺭ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
19 – ﻋﻠﯽ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
20 – ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻝ ﻧﮋﺍﺩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
21 – ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
22 – ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
23 – ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ ﻭﻓﺎﯾﯽ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”

ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺩﻧﺎ
1 – ﺭﻫﺎﻡ ﯾﺰﺩﺍﻥ‌ﭘﻨﺎﻩ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
2 – ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﯽ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
4 – ﺭﺣﯿﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‌ﺯﺍﺩﻩ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
5 – ﻏﻼ‌ﻣﺤﺴﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮﻧﯿﺎ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
6 – ﻋﻠﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
7- ﻫﺎﺩﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﭘﻮﺭ “اصلاح طلب”
8 – ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪﺭﯼ‌ﺍﺻﻞ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
9 – ﺳﯿﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﺼﯿﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
10 – ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
11 – ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
12 – ﺣﺠﺖ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﯿﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﻠﻪ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﻧﺴﺐ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
13 – ﺳﯿﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻤﯿﺎﻥ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
14 – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﺘﻤﯿﺎﻥ ﺗﻞ ﺯﺍﻟﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
15 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
16 – ﺯﯾﻨﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
17 – ﻣﻬﺪﯼ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”

ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﺖ
1 – ﻏﻼ‌ﻣﺮﺿﺎ ﺗﺎﺝ‌ﮔﺮﺩﻭﻥ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
2 – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ”
3 – ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻓﺸﯿﻦ‌ﭘﻮﺭ “ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”
4- ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺎﺩﻗﯽ “ﻣﺴﺘﻘﻞ”
5 – ﻣﺼﯿﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ “ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ”

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﺍﺯ 28 ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ پس فردا 4 ﺩﯼ‌ﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

 • اصلاح طلب پیرو خط امام(ره) گفت:

  من از همان اول گفتم اصولگرایان بویراحمد سه شقه میشوند عده ای طرفداران تندرو احمدی نژاد/عده ای طرفداران راست سنتی و طرفداران ریاست علی لاریجانی/عده ای طرفداران اصولگرای تحول خواه و اعتدالی/

  اصولگرایان بویراحمد هیچ وقت به وحدت نمیرسند و با سه گزینه می آیند و صد در صد بازنده انتخابات خواهند بود.

  درود بر سه اصلاح طلب محبوب بویراحمد

  درود بر سید باقر موسوی کاندیدای اصلاحات یاسوج
  درود بر دکتر وکیلی کاندیدای اصلاحات تهران
  درود بر دکتر مندنی پور کاندیدای اصلاحات شیراز

 • سیدمحسن گفت:

  نظر خود را وارد نمایید…کشور بعد ازانقلاب خیری از اصلاحات ندیده خدا میدونه اگه اینا برن مجلس چه بلایی سرمون میارن

 • فرزندایل گفت:

  کهگلویه بزرگ خواهش می کنم به اصلاح طلبان برای یک یادونفربه توافق برسنداین طورشانس ازدست همه اصلاح طلبان خارج می شود………………………..فکرکنیدخواهشا

 • ناشناس گفت:

  رهام یزدانپناه دانشجو دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دکتر تاج گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و کاش موحد هم بعنوان نماینده کهگیلویه وارد صحنه میشد

 • ناشناس گفت:

  یعنی چه نوشته اصول گرای اصلاح طلب ایشون اصول گرا می باشند مصیبافتخاری

پربازديد