تاریخ درج خبر : 1394/10/11
کد خبر : ۵۲۸۹۷۲
+ تغییر اندازه نوشته -
حسن غفاری

«یادداشتی به بهانه‌ی برپایی نمایشگاه لچک در تهران»

سایت استان: حسن غفاری

هـنر، در استان کهـگیلویه وبویراحمد

به بهانه برپایى نمایشگاه آثارتجسمى هنرمندان استان با عنوان لچک درخانه ى هنرمندان ایران، یکم تا چهارم دی ماه ٩۴
هم زمان با تب وتاب فضاى ثبت نام هاى انتخاباتى مجلس وجریان هاى خبرى آن در شهر وروستاهاى استان، گروهى از هنرمندان جوان ونوگراى شهرهاى دهدشت، یاسوج وگچساران در پاسخ به انجمن هنرهاى تجسمى اداره فرهنگ وارشاد اسلامى آثارشان رادررشته هاى نقاشى، پوستر، عکاسى، خوشنویسى وچیدمان بر دیوارهاى دوگالرى بهار واستاد نامى خانه هنرمندان تهران به نمایش گذاشتند. خبرکوتاه بود وفقیرانه، گویى همه مانورخبریش در اولین نمایشگاه استانى ومیهمانى ویژه در روزافتتاحیه برنامه ریزى شده بود. نمایشگاهى که نام هنرمندانش در پوستر، خبرها وهیچ کاتالوگى درج نشده بودوجاى خالى آثاربسیارى از پیشگامان هنرى استان درآن دیده مى شد.
هرچند که اولین بارى نبود که آثارجمعى هنرمندان استان در تهران به نمایش درمى آمد؛ اما پوستر نمایشگاه باعنوان لچک، نماد مادران وزنان ایلات استان ، به اصرارکلمه ی نخستین رابه همراه داشت.
کمترازنیم قرن پیش کهگیلویه وبویراحمد سرزمین بن بست به حساب مى آمد،لهجه لری درصحبت کردن افراد آشکاربود و خودباورى صفتى بود ناشناخته، غالب افراد در رفت وآمدهاى برون استانى معمولا سکوت اختیار مى کردند ویا ازترس مسخره شدن خودرا ازاهالى استان فارس ویا خوزستان معرفى مى کردندونشانى از ایل وتبار خود نمى گفتند، امروزه همه چیز برعکس شده، لر بودن وداشتن نشان ایلى، موجب افتخاراست.
براساس زایش ورویش خودباورى، این روزها شاهد حضور کاندیداهاى متعدد انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى از کهگیلویه و بویراحمدى هاى تهران نشین هستیم ، درمیان خبرهاى دریافتى از پایتخت، خبربه نمایش درآمدن آثار هنرمندان استان درکنار خبرهاى جنجالى انتخاباتى خیلى زودبه سایه رفت، گویى نه خانى آمد ونه خانى رفت، اما بازار شوق وذوق جمع هنرمندان شرکت کننده در صفحه هاى اجتماعى گرم بود وبه تقدیر وتشکراز همدیگر بدون آنکه پیرامون آثار هم گفتگویى داشته باشند، نقد ویا شرحى را دهند گذشت.
حضور مدیران ارشد اداره فرهنگ وارشاد اسلامى استان درزمان ارائه ودیده شدن آثاردرخانه هنرمندان نشان از اهمیت موضوع درکارنامه هنرى استان داشت وهنرمندان را به باورى رساند که حضورمسئولان ومتولیان هنر استان درزمان ارائه ونمایش اثر باید هم وزن حمایت براى تولید اثر باشد.
موج وجریان هاى انتخاباتى فضاى غالب رسانه اى استان را سیاسى کرده ومانع از خوب دیده شدن خبر نمایشگاه شد. درواقع با بى مهرى دولتمردان هم استانى ساکن درتهران و خبرنگاران استانى روبروشد. نمى توان گفت ضعف مدیریت اجرایى، مکان ویا زمان نمایشگاه موجب بروز چنین اتفاقى شده است.
خانه هنرمندان مخاطب وبازدیدکننده هاى خاص خودش را دارد واهل فن فرهنگ وهنر به آنجا مى روند، نام وهنر استان ،هنرمندان وبیان هنریشان در آنجا خوش درخشید وبه خوبى دیده شد.
دراین نکته که اکثردولتمردان استان کهگیلویه وبویراحمد برى ازکاربرد ومفهوم هنر هستند، شکى نیست وتاسف ازآنجا آغاز مى شود که بیشتر کارمندپذیرى اداره فرهنگ وهنر استان و صمعى بصرى اداره هاى استان در دوران مختلف از روى شایستگى وتوانمندى دراین حوزه نبوده اگر چنین نیست چرا در هیچ اداره و محوطه ادارى رویکرد هاى هنرى به چشم نمى خورد، شهرهاى استان فاقد آثارحجمى و نقاشى دیوارى و گرافیک شهرى هستند و….
مهمترین کاربرد هنر، تربیت و تاثیرپذیرى انسان است، هنر به فهم زندگى وساده شدن آن کمک مى کند، دراستان ما هنر به مفهوم خاص کم رنگ است وغالبا رویکردى عمومى دارد، بیشترین رفتار در مصرف هنر، کاسب کارانه، مناسبتى وکاربردى است .
درروزگارى نه چندان دور، شرایط سخت زندگى در سطح استان به سبب نبودن حداقل زیربناهاى خدمات اجتماعى “هنر زنده ماندن” سبب تلاش براى غلبه بر سختى هاى طبیعت حاکم بر زندگى عشیره اى مى شد، زندگى آنقدر سخت بود و زمان فکر کردن براى سرودن شعرى نو ویا ریتم ساز وآوازى تازه به وجود نمى امد ، بعضى از سال ها آفت کم بود وبارش بسیار؛ ازاین رو گوسفندان جفت مى زادند و رونق زندگى موجب سرخوشى دختران ایل مى شد وسرود “هنر زندگى کردن ” را در تار وپود قالى، گبه، جاجیم و…. مى گذاشتند و این سرخوشى به نوازنده ساز و آوازخوان و رقص دستمال و چوب بازى ها مى رسید والبته همه چیز در فرهنگ شفاهى تعریف مى شدکه خود جاى بحث داردو از جمله دلایل ناپایدارى آفرینش هنرمندان آن دوران به حساب مى آید.
پیدایش اداره فرهنگ وهنر و کلاس هاى آموزشى نقاشى وخوشنویسى قبل از انقلاب وادامه این کلاس ها وگسترش آنها در رشته هاى عکاسى ، فیلم سازى، نمایش، گرافیک و….. بعد از انقلاب زمینه کشف استعدادهاو هدایت آنها در مسیررشدوترقى و ورود به دانشگاهها را به وجودآورد تا جایى که مدعیانى درنظریه “هنر را براى هنر” ظهورکردند. طى مسیر “هنر زنده ماندن” تا “هنر براى هنر” در مدت زمان کمتر از نیم قرن در استان کهگیلویه وبویراحمد یک انقلاب و رنسانسى محسوب مى شود که موجب شکل گیرى مفهوم هنردر آن جغرافیا بافرهنگى ترکیبى برآمده از زندگى درسه فضای شهرى، روستایى وعشایرى .
بى جهت نیست که هم استانى هایى که درگذشته خود را ساکنان فارس و یا خوزستان معرفى مى کردند امروزه از ایل، طایفه، تیره، تش وچاله، اولاد وخانوار خود به غرور یاد مى کنند و آن را بخشى ارزشمند از هویت خویش مى دانند و گاهى آنقدر در این زمینه افراط مى کنند که یادشان مى رود شهرو مدنیت به قانون قوم گرایى پیش نمى رود.
نمایشگاه تجسمى لچک نمادى از شعر و شعور وتوان تجسمى واجراى هنرمندان استان است که امکان داشت به سیاست زدگى آلوده شود، بازار گرم سیاست انتخاباتى این روزها تعریف وجایگاهى را براى هنر وهنرمندان نمى شناسد. این نمایشگاه به لطف وپیگیرى هاى جدى سرکارخانم محبوبه خادمى روى دیوارگالرهاى خانه هنرمندان تهران نشست وبه حق در جایگاه یک “گالری گردان” موفق عمل کرد تاجاى که توانست سه روز دیگرزمان نمایشگاه را تمدید کند.از معاونت هنرى اداره فرهنگ وارشاداسلامى انتظارمى رفت که گفتگو وهم اندیشى با پیشکسوتان این هنر را به وجود آورد تا نمایش هنر کهگیلویه وبویراحمد به واقعیت نزدیک ترشود، نسل ها را به هم آشنا کند وفرصت بازگویى تجربه ها را فراهم آورد، اما انگار مدیریت وکارمندى قوتش به هنرمندى وهنردوستى درآن اداره مى چربد.
مهمترین بحث این روزها براى هنرمندان بعد از بیان هنرى وایجاد تاثیرات اجتماعى مبحث ،اقتصاد هنر مى باشد که در این نمایشگاه به خوبى خودرا نشان داد وبرخى از کارهاى هنرمندان با قیمت هاى پیشنهادى حتى بیشترازیک میلیون به فروش رفت، چنانچه اگر این اتفاق حتى از روى حمایت، توسط برخى کسان صورت گرفته شده باشد باز یک موفقیت براى هنرمندان در بحث اقتصاد هنر محسوب مى شود، متاسفانه برخلاف انتظارضعیف ترین ارائه وانتخاب اثر در بخش عکاسى، ساده انگارترین رفتار هنرى در چیدمان این نمایشگاه دیده مى شد و بخش پوستر خبراز وجود افرادى خلاق بافکرهاى نوواجراهاى توانمند دراستانى دارد که هنوز بسیارى از شهروندانش گرافیک را ترافیک مى دانند.
این نمایشگاه پتانسیل آن را دارد که در شهرهاى بزرگ استان به خصوص شهرهاى هنرمندان خالق آثار، به همراه جلسه هاى تحلیل،نقد وبررسى به نمایش درآید تا کارنامه آقاى صادق خاک نژاد ریاست انجمن هنرهاى تجسمى استان نقطه ضعفى را در خود جاى نداده باشد، باید منتظر ماند و سالى بگذرد که به جواب این سوال برسیم : آیا بازشاهد برگزارى نمایشگاه آثار جدیدهنرمندان استان وتکرار حمایتى سیاسیون هنر دوست درپایتخت مى شویم؟

حسن غفاری، تهران دی ماه ۱۳۹۴

IMG_0766 IMG_0772 IMG_0773

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • حمیدرضامحمدی گفت:

    استاد حسن غفاری مثل همیشه زیبا وتخصصی گفتید.درودبرشما

پربازديد