تاریخ درج خبر : 1394/10/17
کد خبر : ۵۲۹۵۶۱
+ تغییر اندازه نوشته -

خادمی: علت عقب افتادگی استان همین انتخابات است+تصاویر

انتخابات بزرگ تربن رویداداصلاح طلبانه است که مردم به خواسته های خودازطریق رای دادن به آن میرسند.

به گزارش سایت استان، موسی خادمی در گردهمایی هیئت های اجرایی، بازرسی، نظارت انتخابات حوزه کهگیلویه بزرگ گفت: انتخابات مهمترین نمودمردم سالاری برای تعغیرواصلاح است ویکی ازابزارمهم چرخش قدرت درجامعه مدنی است.

استاندارکهگیلویه وبویراحمد ادامه داد:ابزار تغبیر واصلاح ازطریق دادن رای بهترین تفکری است که درجامعه مدنی شکل گرفته وازاین طریق اصلاحات همواره به صورت مستمردرجامعه بوجودمی آید.

خادمی افزود:یکی ازمهمترین دستاوردهای انتخابات تولید امنیت است، ودرواقع امنیت وانتخابات یک رابطه متقابل باهم دارندودریک سیکل فراینده همدیگرراتقویت می کنند،برپایی انتخابات درست یعنی امنیت بیشتروامنیت بیشتر یعنی انتخابات بهتر.

مدیرارشد اجرای کهگیلویه وبویراحمد انتخابات یک پروژه درفرآیند دمکراسی درجامعه مدنی دانست واظهارداشت: این پروژه درکشورهای مختلف به صورت چهارساله، دوساله وسه ساله تعریف می شود.
وی به جو سیاسی استان کهگیلویه وبویراحمداشاره کرد و گفت:در استان کهگیلویه وبویراحمد هر روز در زدوخورد بحث انتخابات هستیم، که فردای هشت اسفندبازبحث انتخابات شروع می شودواین یکی ازعلل عقب افتادگی استان ما است.
خادمی تصریح کرد:اگر یک زمان سنج به ما وصل می شدوزمان رامابرای هردقیقه فعالیت انتخاباتی ثبت می کردیم، می فهمیدیم بخش عمده ای ازوقت ما توی این راه صرف می شود و به اندازه ای که ماوقت صرف انتخابات می کنیم این وقت راصرف توسعه فرهنگی یا اقتصادی وعمرانی شهرستان واستان نمی کنیم.
استاندار حاکمیت قانون وعمل براساس مرقانون را از اصول انتخابات دانست، واظهارداشت:فصل خطاب همه ماقانون است، وقانون انتخابات طوری تعریف شده که دردل آن تعامل خوب دیده می شودوجاهای رابرای تعامل گذاشته،قانون رعایت کردن قانون بلدبودن است،وبایدتلاش شودتامشارکت مردم حداکثری باشد مردم اعتماد کنند و بیایندمشارکت کنند.
خادمی گفت: نبایدگروهی از ما نمایندگی یک صنف راعهده دارباشد و گروهی دیگری نماینده صنف دیگری، همه ماباید یک کار راانجام بدهیم وآن هم برگزاری یک انتخابات سالم است،انرژی مابایدجمع شود،نه اینکه انرژی همدیگرراخنثی بکنیم واین موردتائیدنظام نیست ودراستان ماهم نبایدچنین چیزی باشد.
مدیرارشداجرایی استان عنوان کرد:دولت تدبیروامیدچه به صورت علنی وغیرعلنی ورسمی وغیررسمی اعلام کرده وظیفه ای جزبرگزاری انتخاباتی که درآن مردم آزادانه ورقابت آمیزنظرخودرااعلام بکنند،وظیفه ای دیگری ندارد وتکلیف درمقابل کسی که ازصندوق بیرون بیایدندارد.
استاندارکهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:دولت به عنوان سیاسی ترین نهاد به دلیل اینکه برخواسته ازرقابتهای سیاسی است، وبخشی ازکسب قدرت درمبارزه ورقابتی سیاسی است،به طورطبیعی دوست دارد سلیقه ای که باخودهماهنگ است ازرقابت سیاسی بیرون آید.
خادمی گفت : هدف رقابتهای سیاسی رسیدن به قدرت وکسب قدرت برای اینکه درخدمت مردم وبرای توسعه باشدودرادبیات سیاسی پذیرفته شده است ،دولت دوست دارد مجلسی شکل بگیرد که همراه بادولت باشدامابه این معنی نیست که دولت بخواهد از روشهای غیره صحیح به این هدف برسد وظیفه دولت سلیقه ونوع مدیریت درجامعه است،اما این تشخیص مردم است که تصمیم بگیرندکه آیااین سلیقه ادامه پیداکند یاسلیقه دیگرجایگزین شود.
وی تصریح کرد: مابه دنبال دخالت درانتخابات نیستیم،و نبایداجازه دهیم برچسب جانبداری به مازده شود،مسئولیت ماهمگانی است وهرکدام تضمین کننده حقوق مردم است.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد