تاریخ درج خبر : 1394/10/29
کد خبر : ۵۳۰۴۹۷
+ تغییر اندازه نوشته -
سید غلامعباس موسوی نژاد

«ما اصلاح طلبیم»

سایت استان:  سید غلامعباس موسوی نژاد

یعنی به اصلاحات تدریجی وبرنامه ریزی فرهنگی بلند مدت وصبورانه معتقد وپایبندیم
الگوی ما ،سیره وروش امام حسین (ع)برای اصلاح انحرافات وکژی هاست .
رفتارما ،مانند باغبان دلسوزی است که مشفقانه ومهربانانه باغبانی می کند وخراش وزخم خارها اورا مأیوس نمی کند ومیداند ،این شاخه های خشک در رستاخیز بهار ،پربار وپرثمر خواهند شد وشکوفه های بادام وبهار نارنج عطرخودرا پراکنده می کنند تا مشام هر رهگذری را بنوازندوسرمای امروز زمستان را مقدمه ای برای رویش وشکوفایی می دانیم وایمان داریم بهار از راه خواهدرسید وخستگی ورخوت را از تن همه فرهیخته گان بیرون خواهد برد.
ما ،اصلاح طلبیم ،برانداز نیستیم ،قصد انقلاب نداریم ونسخه ما برای مشکلات انقلاب ودگرگونی بنیادی وخشم وخشونت نیست،نسخه ما صبوری ومهربانی است تا درخت جمهوری اسلامی به بار بنشیند وهمه ایرانیان در سایه سار رفاه ،آسایش وشادکامی اش بیاسایند وهمه محرومیت ها وتحقیرهای ظالمان ستمشاهی را به حفظ کرامت وحرمت انسان به عنوان خلیفه خداوند بر زمین ،مبدل کنیم ونگذاریم در جمهوری اسلامی خلخال پای مظلومی از پایش خارج شود .
ما اصلاح طلبیم ،سلطنت طلب وآشوب طلب نیستیم ونمی خواهیم کسانی از اعتراض معقول وقانونی ما ،سودجویانه امیال وافکار خودرا پی بریزند وبرنامه های انحرافی را پیگیری کنند.
ما اصلاح طلبیم ،معاند ودشمن نیستیم وتلاشمان این است ،معاندان را به مخالف ومخالفان را به همراهان تبدیل کنیم ومبنای رفتار ما واعتراضات ما ،قانون اساسی است وهرگونه بی توجهی به قانون را خلاف شرع میدانیم ومحکوم می کنیم ،اگر این رفتار عبوراز چراغ قرمزیا سوختن شمع بیت المال باشد.
ما اصلاح طلبیم ،برای ما حفظ منافع ملی ،برمنافع خودمان ارجحیت دارد وباهرکسی که دانسته ونادانسته منافع ملی را به خطر می اندازد ،مخالفیم وچنین منش وروشی را خلاف اصول اصلاح طلبی میدانیم .
ما اصلاح طلبیم ،از دروغگو وفریبکار بیزاریم وایمان داریم رفتارهای عوامفریبانه ،بی احترامی به ملت شریف وارجمند ایران است ومردم ما به بلوغ سیاسی واجتماعی رسیده اند وچنین افرادی را ارج نمی گذارند وانتخاب نمی کنند .
ما اصلاح طلبیم ،شفاف وصادق واستوار ،براصول روشن فکری خودپای می فشاریم واعتقاد داریم این اصول مطالعه شده ،پژوهیده ،علمی ،اخلاقمدارانه هستند.
مااصلاح طلبیم ،معیارهای ما ،اخلاق انسانی وکرامت انسان وکلام وحی است وانجام رفتارهایی را که باور باطنی نداریم ،امری غیراخلاقی وسقوط اخلاقی قلمداد می کنیم وبراین عقیده ایم که اصلاح طلبان دوستداران صادق جمهوری اسلامی هستندورفتاری را که قبول ندارند ،حتی اگر منافع دنیوی فراوانی به همراه داشته باشد،انجام نمی دهند .
مااصلاح طلبیم ،هرگز حاضر نیستیم برای منافع زودگذر دنیوی ،عقاید واخلاقیات را نادیده بگیریم وایمان داریم ،به عنوان انسان واشرف مخلوقات ،رفتار ما در پاسخ به تاریخ ودر برابر نسل های آینده ،می بایست براساس معیارهای عقلایی ،قابل دفاع ، سنجیده وبرنامه ریزی شود تا در آینده ،شرمنده وجدان اخلاقی جامعه وخودمان ونسل های آینده نباشیم .
ما اصلاح طلبیم ،برای بیان عقایدمان ،رفتاری منطقی ،قانونمند ،واخلاقی داریم ومعتقدیم اصلاح طلبی روشی سودمند ونتیجه بخش ومردم محور است واز شخصی سازی وخودمحور انگاری ،جلوگیری می کند وباعث بلوغ وشکوفایی انسان می شود ،زیرااستبداد وخودرأیی را دشمن شکوفایی اندیشه وباعث سقوط تمدن ها می دانیم .
ما اصلاح طلبیم ،اگر زخم هایمان را در طول تاریخ برشماریم ،بی شمارند ،اما ایستاده ایم ،صبورانه ومشفقانه، منتظریم ،صبح امید وروشنی بخش معنویت ،پاکدامنی ،پاکدستی ،فرهیختگی از راه برسد ودرسایه بلوغ وکمال سیاسی واجتماعی مردم جهان ،پرچم صلح ودوستی به اهتزاز درآید وخانه ستم وستمگر ویران شود وظلم وجور درجهان مدفون وفراموش شود .
ما اصلاح طلبیم ،ظلم وجور را برای خودمان ودیگران نمی پسندیم ونمی پذیریم وایمان داریم تاکید پیامبران الهی در صلاه وادعیه یومیه ،برای تجسم شعار اهدنا صراط المستقیم بوده وخواهد بود ومنع کردن دیگران از رفتارهای مغضوبانه وخشونت طلبانه توسط صلحا وائمه هدی برمبنای این معیار بوده که کسی خودرا محور حقانیت نداند وتلاششان برای فلاح ورستگاری انسان بوده ونباید مورد سوء استفاده هیچکسی قرار بگیرد وهیچ گروهی نباید خودرا مبنای هدایت بداند ،بلکه مراجعه به کتاب خداوند وکلام وحی منزل به عنوان معیار می بایست مبنای قضاوت وعملکرد آدمی قرار بگیرد وحب وبغض شخصی نباید موجب کتمان ونادیده گرفتن حقیقت باشد.
ما اصلاح طلبیم ،از خود شروع می کنیم ولقمه شبهه فرو نمی بریم تا دیوار انکار حقیقت در دلمان بالا نرود ومبنای رفتار ماوقضاوت ما ،معیارهای قرآنی وقانونی است وتهمت وافتراء وسخن سخن چینان برای ما قدرومنزلتی ندارد ومبنایمان تولی وتبری از معیارهای روشن قانونی است .
ما اصلاح طلبیم ،با هیچکسی، دشمن نیستیم ومخالفین خودرا محترم می شماریم وبرایشان آرزوی هدایت وفلاح داریم .
ما اصلاح طلبیم ،ایمان داریم وعده قطعی ونریدوا انمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثین ،محقق خواهدشد ولاریب فیه هدی للمتقین.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد