محمد بهرامی کاندیدای اصلاح طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه با اهالی سی سخت و روستاهای اطراف سی سخت دیدار کرد که استقبال مردمی از این دیدار شگفت انگیز بود.

محمد بهرامی در جمع مردم علی آباد (تل سیاه)

IMG_4255 (Copy) IMG_4258 (Copy) IMG_4259 (Copy)

IMG_4248 (Copy) IMG_4251 (Copy) IMG_4254 (Copy)محمد بهرامی در نشست صمیمانه با مردم کوخدان

IMG_4286 (Copy) IMG_4341 (Copy) IMG_4340 (Copy) IMG_4339 (Copy) IMG_4338 (Copy) IMG_4337 (Copy) IMG_4329 (Copy) IMG_4330 (Copy) IMG_4331 (Copy) IMG_4332 (Copy) IMG_4333 (Copy) IMG_4336 (Copy) IMG_4326 (Copy) IMG_4324 (Copy) IMG_4322 (Copy) IMG_4310 (Copy) IMG_4291 (Copy)محمد بهرامی در جمع مردم دهنو سی سخت

IMG_4372 (Copy) IMG_4376 (Copy) IMG_4377 (Copy) IMG_4379 (Copy) IMG_4380 (Copy) IMG_4381 (Copy) IMG_4383 (Copy) IMG_4385 (Copy) IMG_4386 (Copy) IMG_4389 (Copy) IMG_4407 (Copy) محمد بهرامی و نشست با مردم سرمور سی سخت

IMG_4416 (Copy) IMG_4418 (Copy) IMG_4421 (Copy) IMG_4425 (Copy) IMG_4426 (Copy) IMG_4427 (Copy) IMG_4428 (Copy) IMG_4430 (Copy) IMG_4432 (Copy) IMG_4433 (Copy) IMG_4434 (Copy) IMG_4436 (Copy) IMG_4439 (Copy) IMG_4443 (Copy) IMG_4446 (Copy) IMG_4447 (Copy) IMG_4448 (Copy) IMG_4450 (Copy) IMG_4452 (Copy) IMG_4456 (Copy)

محمد بهرامی با  استقبال با شکوه مردم بیاره همراه شد

IMG_4504 (Copy) IMG_4506 (Copy) IMG_4507 (Copy) IMG_4510 (Copy) IMG_4511 (Copy) IMG_4512 (Copy) IMG_4514 (Copy) IMG_4516 (Copy) IMG_4517 (Copy) IMG_4518 (Copy) IMG_4520 (Copy) IMG_4523 (Copy) IMG_4524 (Copy) IMG_4526 (Copy) IMG_4531 (Copy) IMG_4532 (Copy) IMG_4533 (Copy) IMG_4538 (Copy) IMG_4542 (Copy) IMG_4546 (Copy) IMG_4548 (Copy) IMG_4549 (Copy) IMG_4550 (Copy) IMG_4554 (Copy) IMG_4557 (Copy) IMG_4558 (Copy) IMG_4561 (Copy) IMG_4562 (Copy) IMG_4564 (Copy)  IMG_4570 (Copy)  IMG_4579 (Copy) IMG_4597 (Copy) IMG_4601 (Copy) IMG_4602 (Copy)  IMG_4614 (Copy) IMG_4616 (Copy) IMG_4621 (Copy) IMG_4622 (Copy) IMG_4627 (Copy) IMG_4630 (Copy) IMG_4639 (Copy) IMG_4647 (Copy) IMG_4655 (Copy) IMG_4660 (Copy) IMG_4662 (Copy) IMG_4668 (Copy)محمد بهرامی با اسقبال گسترده مردم امیر آباد سی سخت مواجه شد

IMG_4675 (Copy) IMG_4676 (Copy) IMG_4671 (Copy) IMG_4672 (Copy) IMG_4674 (Copy)DSC_0019 (Copy) DSC_0010 (Copy) DSC_0004 (Copy) DSC_0001 (Copy) DSC_0051 (Copy) DSC_0034 (Copy) DSC_0040 (Copy) DSC_0042 (Copy) DSC_0043 (Copy) DSC_0045 (Copy) DSC_0047 (Copy) DSC_0030 (Copy) DSC_0022 (Copy)محمد بهرامی در مهمانی با سی سختی هاphoto_2016-02-13_02-47-01 photo_2016-02-13_02-47-07 photo_2016-02-13_02-47-14 photo_2016-02-13_02-47-18 photo_2016-02-13_02-47-22 photo_2016-02-13_02-47-27 photo_2016-02-13_02-47-32 photo_2016-02-13_02-47-36 photo_2016-02-13_02-47-41 photo_2016-02-13_02-47-47 photo_2016-02-13_02-47-54