تاریخ درج خبر : 1394/12/06
کد خبر : ۵۳۵۶۵۵
+ تغییر اندازه نوشته -
سیدقربانعلی موسوی

چرا دکتر کامرانی!!!؟؟؟

اصلاحات میرود تا برگ زرینی برتاریخ پر فراز ونشیب آن افزوده شود , آنانی که دراین برهه زمانی جزوتایید کننده گان آن هستن دراین تاریخ نوشته از جایگاه رفیعی برخوردارخواهند شد , اما برعکس همراهان صدیق , آنانی که به هر دلیل چه باکارشکنی چه بازدن سنگ ناامیدی برسینه درد کشیدگان اصلاحات زمینه ریزش نیروهای مردد را فراهم کردنددر آینده نمیتوانن مدعی اصلاح طلبی شوند , کدام عقل سلیم میتواند بپذیردکسی تبر برداشته وریشه ی خویش رابرکند , جز آنانی که یااصلا اصلاح طلب نبوده ونیستندودرظاهر نقاب اصلاحاتی زده اندویااز اردوگاه حریف با آموزش لازم بدرون بدنه اصلاحات نفوذ کرده ودرهرزمان به مقتضای زمان اقدام به عملی کردن اعمال ازپیش تعیین شده نموده اند ,

اما ما یا به عبارتی بدنه اصلاحات اقدام به پذیرش مردی کرده است که در آینده آبروی اصلاحات تلقی شده ودربرآورده کردن خواسته های بحق اصلاح طلبان ازتلاش وسعی وافردریغ ننماید,

نخستین دلیلی که میتوان با تمسک به آن به چنین انتخابی دست زدثابت قدم بودن دکتر کامرانی وبدون لغزش بودن ایشان است , چه بسیارکسان از بدنه اصلاحات بادیدن اولین چراغ سبزاردوگاه رقیب چهار نعل بسمت آنان رفته وعطای اصلاح طلبی را به لقایش بخشیده اندوبعضی اکنون با دیدن زمینه مناسب برای ظهور وبروزاصلاحات ورسیدن گزینه انتخاب شده از جانب اصلاح طلبان به مجلس شورای اسلامی قصد دارندآب تطهیربرخویش ریخته واعمال خویش راموجه جلوه داده وتقاضای گزینه شدن را از بدنه اصلاح طلبان دارند , مگر میشوداعمال تضعیف کننده بعضی را به دیده اغماض نگریست واز آنان گزینه ساخت وقتی انسانی بدون لغزش چون کامرانی وجود دارد.

یکی دیگرازدلایل پذیرش دکترکامرانی از جانب اصلاح طلبان تمکین ایشان ازتصمیمات بزرگان اصلاحات درغالب اجماع شهرستان کهگیلویه است , ایشان باامضای میثاق نامه دراول جلسه اجماع وسرتعظیم فرودآوردن درمقابل هرگونه تصمیمی بودکه خروجی اجماع باشد , درصورتیکه بودن کسانی قبل ازهرگونه تصمیمی با اقدام خودسرانه عدم تمکین خویش را به اصلاح طلبان نشان دادندو ثابت نمودندهیچگونه پایبندی به خردجمعی که عصاره اصلاح طلبی است نداشته وندارند بگذریم از اینکه پرونده روشنی هم از قبل نداشته اندواین حرکت آنان تکمیل کننده اعمال قبلی شان میباشدوحال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

اینان که برشمردم ازمصادیق بارزاصلاح طلبی دکترکامرانی است که اعتقاد راسخ ایشان را به این مهم میرساند , امانکات دیگری که میتوان از ایشان برشمردخودساخته بودن ایشان ومصمم بودن وی در عملی کردن خواسته های معقول وزیربارخفت وخواری نرفتن وی در پذیرش پست های مختلف درزمان حکمرانی اصول گرایان است , ایشان تنهاکسی است که میتواندجوانان مارابه جایگاه واقعی خویش برساندوحق به ناحق گرفته شده جوانان رااستیفانماید , این حقوق تضیع شده درسی واندی سال گذشته فقط به خاصان واقوام وخویشان اصول گرایان تعلق میگرفت ولاغیر , حال چگونه میتوان یکبار دیگر به کاندیدی از همین تباروطایفه اعتماد مجدد نمودتا بتواندحقوق مردم رابه آنان بازگردانده واینهمه عقب ماندگی راجبران نماید .

هرانسان عاقلی یکباراز یک سوراخ گزیده میشودو دیگربار دستش را درهمان سوراخ فرونمیکندویا به عبارتی دیگرآزمودن را آزموده خطاست چگونه میتوان به من نوعی اعتماد کردکه نه یکبار بلکه چندین وچندبارامتحانم را پس داده ام واکنون هم توقع دارم باز هم بمن اعتماد شودودیگر بار مرا روانه مجلس شورای اسلامی نمایید , مردم ما بویژه جوانان مااز آگاهی وبینش بالایی برخوردارند هرچند متاسفانه تنگ نظران تا آنجایی که توانستند نگذاشتن جوان نخبه مابه جایگاه واقعی خویش دست یازدواستعدادخویش را به منصه ظهور رساند اما به مدد دنیای ارتباطات ورابطه های تنگاتنگ دنیای مجازی وروانه شدن سیل عظیم اطلاعات به درون جوامع , جوانان جزواولین کسانی بودن که بر بینش وآگاهی خویش افزودندودیگرکسی براحتی نمیتواند آنان را فریب دهد واز آنان استفاده ابزاری نماید , آنان در انتخاب فرد اصلح نهایت دقت را بکار میبرند تا کسی را انتخاب نمایندکه ازجنس خودشان باشد , همراه آنان بیعدالتی را با گوشت وپوست خویش لمس کرده باشد تا فردای نمایندگی بر خواسته های بحق جوانان تا پای جان ایستادگی نماید , چراکه دقیقاخواسته خودش هم میتواند باشدواوهم جزوکسانی است که به ناحق حقوق اجتماعی وانسانیش پایمال شده است , به هر منظری به این مهم مینگریم برادرعزیزوگرانقدرمان جناب دکتر علی کامرانی از جمیع جهات تنهاگزینه ایی است که میتواندکهگیلویه بزرگ رااز معضل عقب ماندگی وعدم توسعه بیرون آورده وچرخهای زنگ زده توسعه یافتگی را به حرکت درآوردوآنچه مردم محروم ومظلوم کهگیلویه ازحقوق حق شان است بازستاند , انشاله .

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • ناشناس گفت:

    در جواب دوست عزیزم همین عدل هاشمی با رای اصلاحات پیروز شدند و گر نه سوال کن عدل هاشمی کیست اینها همه جیره خوار موحد بودند آ قای موسوی راست می گویند

  • ناشناس گفت:

    سی قربانعلی سلام شما سیاسی نیستی . این حرفها را بذار کنار . برو دنبال همان فیلم و نمایش و تئاتر . اصلاحات مــــــــــــــــــــــــــــــرده . حالا نتایج آرا کهگیلویه مشخص کرد وزن اصلاح طلبان را .

  • حمید گفت:

    اصلاحات امروز نیازمند یاری مردمه و هرکس شونه خالی کنه از اصلاحات نیست .امروز مشخص شد کی دغدغه ی اصلاح طلبی داره و کی منفعت طلبی

پربازديد