تاریخ درج خبر : 1395/01/24
کد خبر : ۵۴۰۳۹۵
+ تغییر اندازه نوشته -
ایروان پارسیان نژاد

تحلیلی برشکست اصولگرایان دربویراحمدودنا

اگرسران اصولگرای بویراحمدوشورای حکمیت از روز او ل اتتخاب کاندیدای این طیف رابدون جانب داری های نابجا وبراساس واقعیت ها وداشته های به حق انتخاب می کردنداین حال وروزگار آنها نبود.آری حال وروزگاری که به آبروی بزرگ این طیف استاد هدایتخوانه ودرکل اصولگرایان خدشه واردکرده ونوعی بی اعتمادی رادربین این گروه به وجودآورده.

مطالبم رادردوبخش به این عزیزان یاداور می شوم:

-بخش اول:استادهدایتخواه یکی ازجهره های ملی وازشخصیت های برجسته ی فرهنگی کشورواستانمان می باشد.وحق بزرگی برگردن بخشی ازجوانان این منطقه داردودرتربیت نسلی انقلابی ومومن متحمل زحمت های زیادی شدند،ودرعرصه ی فرهنگ دینی تلاشها وکارهای فاخری راانجام دادند ودربین مردم وجوانان به خاطر همین نوع عملکردها حرمت وجایگاه خاصی داشته ودارد.

برنامه ها وفعالیت های ایشان دراین زمینه بااستقبال خانواده ها ،جوانان ومردم روبه رو شدوتقریبا همه آحاد فعالیت های فرهنگی ایشان را به عنوان یک حرکت دینی وارزشی می دانند.دربویراحمد کمترکسی مثل ایشان دراین زمینه فعالیت دارند وجای چنین افرادی درشهرودیارمان واستانمان به وضوح خالی واین خلاء بزرگی است درنشرعرصه فرهنگ دینی وانقلابی.حرمت واحترام وشاٌن چنین افرادی برهمه ی مابخصوص جبهه ی اصولگرا فرض است،اما متاسفانه خواسته ویا ناخواسته عده ای ازبزرگان اصولگرا که 90%ازعمرطبیعی خودراگذراندندوبایدالان آنهادرمساجد وحسینیه ها و….فعالیت کننددرراس این طیف قرارگرفتندوحاضر نیستنداین جایگاه راترک کنندو بازنشسته سیاسی شوند ومدیریت این جریان رابه کسانی که حق بین وبدور ازروحیه ی محافظه کارانه هستند وعلم وتحلیل بهتر وبه روزتری ازجامعه دارند بدهند تااین آشفته بازاری سیاسی فرجام کار نباشد. همه ی ما می دانیم که استاد هدایتخواه به صراحت درمحافل خصوصی وعمومی درتریبون ها ورسانه ها باقدرت تمام اعلام کردند درعرصه انتخابات نمی آیم وکارفرهنگی رابراین نوع فعالیت ها ترجیح می دهم وهمین امر باعث شد عده ی زیادی به سراغ کاندیدای دیگر بروند وعده ای هم خود کاندید شوند واما شورای حکمیت وسران اصول گرا نتوانستند والبته نخواستند براساس واقعیت ها وداشته ها وظرفیت های موجود جانشین ونامزد اصلی را معرفی کنند تا از چند قطبی جلوگیری شود.درهمان جلسه اول هرکدام از این بزرگان بانیت خاص وحمایت خاصی تشکیل جلسه دادندچون باهمین نیت واردشدندوصداقت درجلساتشان رنگ باخته بودهرانتخابی راکه می کردند بامخالفت هاوچالش های روبرومی شدند واین بی تقوایی سیاسی جوری شد که دیگر دربین مردم به طنز وجوک مبدل گردیده بود چون اینها هرازگاهی یکی رامعرفی می کردندوبلافاصله عده ای دیگر از اینها ساز مخالفت راکوک می کردند وبه تصمیم این شورا تمکین نمی کردند.همین جانبداریهای یک طرفه وبی اساس وبدون لحاظ کردن واقعیت ها سبب شد سردرگمی عجیبی دراین طیف بوجود بیایید تا اینکه در دقیقه نود وزمانی که دیگه همه چیز تقریبا تمام شده بود.وشکاف دراین جریان به وضوح موج می زد وبه چند قطبی وچند دسته گی مبدل شده بود.بافشار وابزارهای متفاوتی به سراغ استاد هدایتخواه رفتن واورا بدون اینکه    اول موانع وچالش ها وشکاف هارا بر طرف کرده باشند ایشان را وارد این گود کردند واگراین بزرگان از همان روز اول منافع گروهی خویش رابر منافع عمومی این جریان ترجیح نمی دادند واگر تعصبات بی جا ومنطقه گرایی رالحاظ نمی کردند این فرجام انتخابات نبود وبا این حرکت واین نتیجه به جایگاه وشا ن استاد هدایتخواه  واین جریا ن خدشه وارد کردند وبه نظر اینجانب خطای نابخشودنی است……….    واما بخش دوم مطالبم::لازم است دربدنه سران اصولگرای بویر احمد ودنا یک پوست اندازی سیاسی صورت بگیرد تابیش ازاین شاهد این ناگسستگی ها نباشیم وچتراصولگرای دامنه گسترده ووسیع ان محدود نشودواهنگ وحدت وسایه عقلانیت برسراین جریان قوام ودوام خود را بدست اورد .وبه این عزیزان توصیه می شود با توجه به شناختی که به اکثریت شما بزرگواران دارم وتقریبا نود درصد عمر طبیعی تان راسپری کردید واکثریتتا هم باز نشسته کاری هستید این ده درصد باقی مانده که معلوم نیست وشاید هم کمتر از ده درصد دیگه حیاتی داشته باشیدبازنشسته سیاسی خویش را اعلام بفرمایید وبهتر است این باقی مانده را بعنوان جایگاه مشاوره نه جایگاه تصمیم گیری لحاظ بفرماییدو راه عبادت وتفریح  ورسیدگی به امور خانواده ونوه ونتیجه ونبیره …راپیشه کنید.وبقول مرحوم ایت الله بهجت (ره): انسان چقدربه مرگ نزدیک ودرعین حال چقدر ان را دور می پندارد….والبته توده این جریان قدردان تلاشها وزحمت هایتان در سنوات گذشته هستندولی باید پذیرفت که هرطلوعی غروبی دارد وهرشروعی پایانی دارد وباید به این غروب وپایانها ایمان عملی داشته باشیم .واین عرصه رابه افرادی که دارایی پتانسیل های بیشتری هستند بدهید تا درانتخابات های دیگر اگه قرار شکستی باشد شکست از نوع عزت باشد نه از نوع حسرت واه واما و ای کاش و اگر…. باشد چون بعضی وقتها در رقابت ها نتیجه شکست ها بوسیله عملکردهاست نه دیگر عوامل خارجی قطعا اگر سایه عقلانیت بر سررفتارها وبرنامه ها وکارکردها باشدشکست معنای نخواهد داشت.ناگفته نماند که هم اصولگرایان وهم اصلاح طلبان بویر احمد ودنا دچار افت زدگی سیاسی شدن وباید نخبگان ورسانه ها را ه وچاره درما ن ای ن دو را پیدا کنند .النهایه یقین دارم برخی از بزرگان اصولگرا این تحلیل ها را قبول ندارند وعدم پیروزی ودلایل شکست را در چیز های از جمله موارد اعتراضی که به انتخابات داشتن می دانند ولی این اقایان هر گز نخواستن کالبد شکافی وانالیز درست ومعقولانه از عدم نا کامی خویش در این برهه راداشته باشند …..

این دود سیه فام که از بام وطن خاست

ازماست که برماست

وین شعله سوزان که برآمد زچپ وراست

ازماست که برماست

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد