تاریخ درج خبر : 1395/03/01
کد خبر : ۵۴۳۰۳۹
+ تغییر اندازه نوشته -
عدل هاشمی در همایش توسعه پایدارشهرستان چرام:

تشکیل همایش وحرف زدن کافی نیست/ نفهمیدیم معدن فسفاتی داریم یانه/ آیه یاس نخوانید/جاده باغچه سادات استانداردنیست

سردارعدل هاشمی پور درهمایش بزرگ توسعه پایدارشهرستان چرام گفت هدف ماتشکیل کارگروه توسعه جهت پیگیری مشکلات شهرستان کهگیلویه بزرگ هست وقرارشدازچرام ودیگرشهرستانها وباهماهنگی فرمانداروشورای اداری شهرستان کارگروه تخصصی تشکیل دهندوما نیز مطابق بااولویت هاحرکت کنیم که این همایش مقدمه ای برای اغاز کاردراین شهرستان است.

به گزارش سایت استان به نقل از صدای جنوب، هاشمی پور به صحبت های فرماندار و امام جمعه شهرچرام و وکیلی نماینده مجلس اشاره کردو گفت ای کاش دکتروکیلی صحبت های ماراهم می شنید ولی ایشان به دلیل گرفتاری همایش راترک نمودند.

هاشمی پورگفت قانونگذاری ونظارت براجرای قانون جای خودش وکمیسیون ها جای خودش ولی این مجال رامردم به مانخواهنددادکه وقت ونمایندگی انهارابه بحث های بی اساس صرف کنیم وبایددربرابرمردم جوابگوباشیم.

هاشمی پورافزودمردم امروزسوال میکنند جناب هاشمی جاده چاسخارومعدن فسفات چرام وبوکسیت سرفاریاب چی شد وسرانجام تخصیص اب چی شدوبایدپاسخگوباشیم.

اینجامشکلات خاص خودش هست وبایدمطابق بافرهنگ خودمان حرکت کنیم وروحیه کاروتلاش را تقویت نماییم.

هاشمی پورتصریح کرد:برای رسیدن به خروجی این همایش بایدچندین مصوبه را اعلام کنیم تا اساس همایش شکل گیرد.
فردامردم سوال می کنند این همایشی که انجام شدوهمه امدند وحرفهای زیادی که زده شد چه تغییراتی درمشکلات کشاورزی وورزش وبهداشت وراه وگردگشگری ومعادن در شهرستان انجام شد؟برای اینکه مردم نمیپذیرندو صرفاتشکیل این همایش هاوعلمی حرف زدن کافی نیست وبایداقدام وعمل انجام شود.
مهندس هاشمی پورادامه داد اقتصادمقاومتی نبایدشعاری باشدوامروزدرحضورمسئولان وسایرمردم باید مشخص شود پس ازسال ها واین همه وعده ایامعدن فسفات چرام هست.

مانفهمیدیم معدن فسفاتی داریم یانه!ولی درهمین دوماه مشخص شد که ما داریم وخوب هم داریم.

هاشمی پور تاکیدکرداگرتوسعه اقتصادی ندارد،انالیزش جواب نمیدهد درصدش پایین است ،چرا سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیادشهید عاشق فعالیت دران هست.

منتخب کهگیلویه بزرگ گفت:جلسات زیادی برگزارشده وسازمان اقتصادی کوثر می توانندظرف شش ماه تجهیزکارگاه راانجام دهند وقرارشد باهمکاری مهندس دیودیده رییس سازمان سازمان صنعت ومعدن بامراجعه به تهران تکلیف رامشخص کنیم که اشتغالزایی زیادی درپی خواهدداشت ..
هاشمی پورباانتقادازوضعیت امروز ناامیدی وبی انگیزگی درشهرستان گفت چرا میگوییم شانس نداریم وابزارنداریم وجالب هم هست که عده ای میگویند این حرفها هم بلند پروازانه هست ولی بایدبگویم ماکشوررادیدیم کارهای بزرگی دیدیم سدکرخه مگربزرگترین سدخاکی منطقه نیست این سدرا کی درست نموده است؟

وی به خام فروشی معدن بزرگ بوکسیت سرفاریاب اشاره کردوگفت بایدبررسی شودکه ایانمیتوان تجهیزات رابه این منطقه اورد تاجلوی انتقال این معدن به شکل خام گرفته شودوبااینکارزمینه اشتغالزایی جوانان زیادی فراهم گردد

هاشمی گفت سومین نکته جاده چاسخاروطسوج بایددر مصوبات اورده شود و درغیر اینصورت سال اینده بایدزیرسوال برویم .هاشمی پور گفت دو بار رفتم جاده چاسخار و از مردم خجالت کشیدم و البته باید ازاقدامات اداراتی چون
بنیادمسکن، اداره راه وامورعشایری استان که کمک نمودند وجاده رابرای عبورومروردرست کردند ومصالح ریختند وسرویس دستشویی درست کردند تشکرکنیم.

مهندس هاشمی پورافزود ما باید اول از بن بست خارج شویم ولازمه توسعه شهرستان ما هم همین است.

هاشمی پورافزود هرکس بگوید کشور ایران فقیر هست ظلم نموده و
این ظلم هم نابخشودنیست، بایدپیگیری باشه ومدیران ما بایدمثل چشمه بجوشد ودنبال بودجه وطرح وبرنامه برود..

وی باتشکرازبزرگواری واقدامات ایشان درخصوص جاده باغچه سادات هم گفت
جاده باغچه سادات استانداردنیست ونمیتوان ان را یک جاده درجه یک حساب کنیم …هاشمی پور گفت بعضی میگفتند برای جاده پاتاوه دهدشت محال هست دوباره قرارگاه خاتم برگردد ولی درهمین دوهفته ۲کیلومتراسفالت کارکرده وانشاالله باافتتاح وبهره برداری کامل زمینه توسعه شهرستان مهیا می شود. وی به انتقاد از بهانه گیری وناامیدی عده ای گفت چراهمیشه ایه یاس میخوانیم، چرامیگوییم مگه میشه ویادرموردمعدن نیترات دیشموک میگفتند مگه معدن نیترات هست ؟ولی الان معدن نیترات داره کارمیکنه وسنگ شکن ان درماشین سازی اراک درحال ساخت است..

مهندس هاشمی پور درمورد پتروشیمی دهدشت هم گفت خط لوله ان با اعتبار۱۲میلیارد شروع شده واب وگازوبرق هم درحال پیگیری است.

هاشمی پور گفت بیایید دعاکنیم برای همدیگرومتحدباشیم که بااین عقیده میتوانیم کوه مشکلات راحل کنیم..
منتخب کهگیلویه بزرگ درزمینه تخصیص اب بااشاره به مهندس حبیبی معاون وزیرنیروکه درهمایش حضورداشت گفت ایشان میتواند کمک زیادی کندوالبته مادرتهران زیادمزاحم شدیم ومیدانم که دل تان برای این مردم میسوزد .

هاشمی ادامه دادجناب اقای حبیبی ۲۵هزارهکتارزمینهای کشاورزی بلااستفاده شده وبیاییم برای رضای خدا طلسم بی ابی را بشکنیم واین قول راازشماگرفتم ومن امدم برای اینکارها وگرنه عشق به سیاست ندارم وازسیاست فراری هستم.

هاشمی پورباخطاب قراردادن فتاح محمدی معاون سیاسی استاندار نیزگفت ۴۴هزارنامه ظرف۶ماه به تهران برده ام که ۱۶هزارمشکل معیشتی وبقیه این نامه هاجوانان بیکارهستند ودر جامعه ای که وضعیتش این است چپ وراست چه به درد میخوره وچه سودی دارد.

این نماینده مجلس باذکرسخنی ازمقام معظم رهبری درخصوص جریانات سیاسی گفت
مسئله مااصولگراواصلاح طلبان نیست وباروح انقلابی باید این مشکلات راحل نماییم.

وبه درخصوص تامین اب وپمپاژ اب نیزگفت دراین خصوص باید بازنگری شود وقرارشدبرای احداث سد وابیاری زمین های شهرستان چرام وکهگیلویه ولنده درحدود ۹ماه مطالعات فازاول انجام گیرد.
وی گفت بحث تخصیص اب رابایدازوزارت نیرو پی بگیریم .
سردارهاشمی پوربه برگزاری همایش درساختمان نیمه کاره دانشگاه صنعت ومعدن چرام نیزاشاره کردوگفت کارخوبی بودکه این همایش رادراین محل برگزارکردند ومن به اینچنین داتشگاهی افتخارمیکنم وبه دانشگاه های صنعتی علاقه زیادی داریم وبه نوبه خود کمک میکنم.

هاشمی پورباانتقاداز واگذاری بعضی طرح هابه پیمانکاران ضعیف هم گفت مشکل مااینست که طرح ها رازخمی میکنیم وماباید پیمانکارقدر ودارای توان مالی واجرایی انتخاب کنیم وجاده طسوج وچاسخاررابه ان واگذارکنیم…

سردارهاشمی پوردرزمینه گردگشگری نیز گفت مسئولان مربوطه طرح گردشگری رااماده کنند وبرای اجرا وتصویب درکارگروه تلاش نمایند….

هاشمی پوردرپایان بازهم به دغدغه همیشگی خوداشاره کردوافزود ای افراد اصولگراواصلاح طلب برای ساختن چرام وکهگیلویه وبویراحمدبیاییدیک دست شویم.اگراصفهان ویزدپیشرفته کردندهمه یک دل شدند.

وی تصریح کرد هیچ گروهی نمیتواندمن رابه حاشیه ببرد.واین باررابه دوش خواهم کشیدوباتعامل بادولت ونمایندگان ونظارت براجرای قانون میتوانیم بابرنامه های کوتاه مدت ومیان مدت وبلندمدت به اهداف خودبرسیم که
خروجی ان درسفره مردم مشخص باشد.

هاشمی ازتمامی برگزارکنندگان واصحاب رسانه تقدیرکردوخواستارپیگیری مجدانه مصوبات شدوگفت لازم است خروجی راهم به مردم گزارش دهیم.

خبرنگار،عبدالمجیددیرباز

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

  • دانشجو گفت:

    خیلی بی محتوا بود و مصوبه ای نداشت

  • دانشجو گفت:

    همایش بدون از برنامه ریزی وکارشناسی نشده ای بود و هیچ خروجی نداشت واقعا متاسفم برای اینهمه بی برنامگی شهرستانم

پربازديد