تاریخ درج خبر : 1392/06/07
کد خبر : ۶۸۷۳۸
+ تغییر اندازه نوشته -

روحانی؛ گفته‌ها وخواسته‌ها

سایت استان: غلامحسین هادیانی نژاد

اعتدال یک فلسفه یامکتب فکری نیست. اعتدال نوعی روش برخورد است.اعتدال مجموعه ای ازباورها ومعتقدات وارزشها واعمال وکنش‌ها درصحنه زندگی آدمی اعم ازفردی واجتماعی است.متاسفانه عده ای جزراه افراط وتفریط راه دیگری را تاکنون انتخاب نکرده اند و چیری که نگرانی را بیشترمیکند این است که این افراط وتفریط نه تنها به خود آن شخص لطمه وآسیب وارد میکند بلکه به جامعه وحتی یک تفکرکه ممکن است سالم هم باشدنیزآسیب میرساند.شعارهای بلند وعمل‌های کوچک مهمترین شاخص جریان‌های تندرودرکشوراست اگرکارهای شعاری درآینده کم شود جامعه به طرف اعتدال پیش خواهد رفت.ایران دردودهه اخیرازتندروی‌ها ضربه خورده است بویژه درهشت سال حاکمیت جریان اصولگرا، چه بلاها که برسراصولگرایی و کشورنیامد؟مهارافراط وتندروی اعتدال است. دراین برهه که جامعه به شدت ازبلند پروازی‌ها وگزافه گویی‌های بی عمل خسته شده بود مردم با تجربه تلخی که ازافراطیون درذهن دارند هرگز فریب آنها را نخواهند خورد. بنا به ماهیت اعتدال ضرورت داشت که دکترروحانی درانتخاب اعضای کابینه دولت فراجناحی عمل کند که کرد وطبعا با این ترکیب مقتدرومجرب میتواند برمشکلات فائق آید.با نگاهی به نقطه نظرات ودیدگاههای دکترروحانی ازبدو تبلیغات انتخابات تاکنون دیده می‌شود که با سخنان صریح خود هیچ عهد و پیمانی را تاحالا ازیاد نبرده است ومصرانه برعهدش با مردم وفاداراست. دراینجا با جلب نظر خوانندگان به چکیده ای ازخواسته‌ها و توصیه هایش به کابینه درمیبابیم که چه میخواهد وچه میگوید: میخواهد: کابینه اش فراجناحی باشد و درسطح کلان « وزرا ومعاونین » شامل همه تفکرات سیاسی باشد. میگوید: لر,ترک , فارس. بلوچ همه گل هستند فقط رنگهایشان باهم متفاوت است و درواقع این اقوام گلهای متنوع گلستان ایرانند. میخواهد: استاندارامنیتی نباشد زیرا معتقد است ایران سرزمین ثبات است اما درعین حال توطئه‌ها ازسوی دشمنان زیاداست پس باید فردی با سوابق فرهنگی , اجتماعی واقتصادی این مسئولیت را بپذیرد چراکه این توسعه می تواند آفریننده ی توسعه سیاسی وامنیتی کشورباشد. می خواهد: درایران همه درحقوق شهروندی برابرباشند ودردولت تد بیروامید هیچ مقامی بویژه مسئولان ورارت کشورنباید بین اقوام ومذاهب مختلف دردادن حق شهروندی تفاوتی قائل شود. می گوید: برای دولت لذت بخش است که صفا وصمیمت وبرادری درکشورجایگزین اختلافات وشکاف‌ها شود. می خواهد: داشته‌ها ونداشته‌ها وعوامل مساعد ونامساعد پیش رو را بانهایت صداقت وصراحت با مردم درمیان بگذارد.زیرا که اگر مثل دیگران بگوید:« نگذاشتند» ازوی پذیرفته نیست. می گوید: نه معجزه قرنم ونه معجزه گر وصولگرایی مهم است نه اصولگرایی.وکسانیکه داد میزنند میخواهند چیزی را پنهان کنند.وقتی سوابق وزندگی آنها رابررسی کنید این دادها وسروصداها ازجایی سرچشمه میگیرد واین دادها وتندبودنها یک پوشش است برای مخفی کردن بعضی چیزها. میخواهد: دررویکرد خود تعامل داشته باشد ودرسیاستها تعادل و برحاکمیت قانون تمرکزداشته باشد می گوید: همه شهروندان ایرانی با آراء وافکارمختلف وبا گرایشهای متنوع سیاسی دست بکارشدند وامید واعتمادی بزرگ درمتن نظام ظهورکرد ودولت تد بیروامید تشکیل شد.پس باید درعمل آفریننده ی این امید بزرگ که همان مردم اند رامنظور کنند چراکه مردم درانتخابات شگفتی آفریدند بعد ازاین تکلیف مسئولان است که درهمه سطوح نظام حقوق وتکالیف مردم را محترم بشمارند.

خبرهای مرتبط

در صورتی که نظر ارسالی شما طولانی شود، با تأخیر بررسی و تأیید می‌شود.

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

پربازديد