نشریات

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۳۰ شهریور ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۳۰ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۲۷ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب – شنبه ۲۳ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۲۳ شهریور ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۲۳ شهریور ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۲۳ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲ .

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۶ شهریور ۹۲

ویژه نامه ابتکار – شنبه ۱۶ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۲

 

ویژه‌نامه ابتکار – سه‌شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۲

هفته‌نامه مشتری – یکشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۲

 

دوهفته نامه افکار مردم – چهارشنبه 6 شهریور 92

دوهفته نامه افکار مردم – چهارشنبه 6 شهریور 92 .

ابتکار جنوب – سه شنبه ۵ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – سه شنبه ۵ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب – شنبه ۲ شهریور ۹۲

ابتکار جنوب – شنبه ۲ شهریور ۹۲ .

ابتکار جنوب -یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲

ابتکار جنوب -یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲   .

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۲ .

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۲  

هفته‌نامه مشتری – چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۲

هفته نامه نسیم دنا – ۳۰ تیر ۹۲

هفته نامه نسیم دنا – ۳۰ تیر ۹۲

ابتکار – یکشنبه ۳۰ تیر ۹۲

ابتکار – یکشنبه ۳۰ تیر ۹۲ .

ابتکار – یکشنبه ۹ تیر ۹۲

. .

ابتکار – شنبه ۸ تیر ۹۲

. .

دوهفته نامه چهره نما – شنبه ۸ تیر ۹۲

. .

نشریه ابتکار – سه شنبه ۴ تیر ۹۲

. .

نشریه ابتکار – شنبه ۱ تیرماه ۹۲

. .

ابتکار جنوب – دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۲

. .  

ابتکار جنوب – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

روزنامه ابتکار جنوب – ۲۸ اردیبهشت ۹۲

هفته نامه آسمان – سال دوم – شماره پنجم – فروردین ۱۳۹۲

هفته نامه نسیم دنا – پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

.  

هفته نامه عصر روشنگری – شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۲

 

هفته نامه نسیم دنا – ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

         

هفته نامه ابتکار جنوب – یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۱

     

دو هفته نامه ندای ایل – یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۱

                                                     

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه فرهنگ عشایر – دوشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۱

   

هفته نامه عصر روشنگری – پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۱

نشریه ابتکار – پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۱

                                                                 

هفته نامه نسیم دنا – سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۱

         

هفته نامه عصر روشنگری – چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه ندای ایل – یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – پنج شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه گل زاگرس – شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

                           

هفته نامه ابتکار جنوب – چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

ویژه نامه ابتکار – چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه‌ نسیم دنا – دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

                                                             

هفته‌نامه عصر انتظار – پنجشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه‌ عصر روشنگری – یکشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه چهره‌نما – دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱

 

نشریه آوای گرمسیر – چهارشنبه 27 دی ماه 1391

 

هفته نامه عصر روشنگری – دوشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه ندای ایل – یکشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۱

                                                                 

هفته نامه ابتکار جنوب – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه عصر روشنگری – یکشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه چهره نما – سه شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه ندای ایل – چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته‌ نامه ابتکار جنوب – سه شنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۱

   

هفته نامه افکار مردم – شنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۹ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه گل زاگرس – دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۱

                                                         

هفته نامه عصر انتظار – دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه چهره نما – دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه آوای گرمسیر – 30 آذرماه 1391

 

هفته نامه افکار مردم – پنجشنبه 30 آذرماه 1391

 

هفته نامه عصر روشنگری – دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌ نامه مشتری – چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه عصر انتظار – سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه ندای ایل – شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه ابتکار جنوب – شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌ نامه عصر انتظار – سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۱

 

دو هفته نامه ندای ایل – سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه زاگرس ایران – سه شنبه 30 آبان‌ماه 1391

 

هفته نامه ابتکار جنوب – دوشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۱

   

هفته نامه گل زاگرس – دوشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – چهارشنبه اول آذرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه عصر انتظار – سه‌شنبه ۳۰ آبانماه ۱۳۹۱

 

دو هفته‌نامه ندای ایل – دوشنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۱

     

پربازديد