نشریات

هفته‌نامه عصر انتظار – چهارشنبه ۲۴ آبانماه ۱۳۹۱

 

نشریه ابتکار – شنبه ۲۷ آبانماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه نسیم دنا – شنبه ۲۰ آبانماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه عصر انتظار – دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه

   

هفته‌نامه آذرنگ – چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه

نشریه ابتکار – یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۱

 

نشریه ابتکار – دوشنبه ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه نسیم دنا – دوشنبه ۸ آبانماه ۱۳۹۱

هفته‌نامه عصر انتظار – سه‌شنبه ۲ آبانماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه نسیم دنا – شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه گل زاگرس – سه‌شنبه ۲ آبانماه ۱۳۹۱

     

نشریه عصر انتظار – دو‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۱

 

نشریه عصر انتظار – سه‌شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه نسیم دنا – سه‌شنبه ۱۸ مهرماه

 

هفته نامه مشتری – پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه نسیم دنا – شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه نسیم دنا – شنبه اول مهرماه ۱۳۹۱

 

هفته‌نامه گل زاگرس – سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۱

 

ویژه نامه ابتکار – ۱ مهرماه ۱۳۹۱

 

هفته نامه بلاد شاپور – سه‌شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۱

 

ویژه نامه ابتکار – یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱

   

ابتکار استان ۱۳ شهریور ۹۱

 

هفته نامه بلاد شاپور ۱۴ شهریور ۹۱

   

ویژنامه روزنامه ابتکار

 

هفته نامه ابتکار جنوب

 

هفته نامه فرهنگ عشایر

پربازديد