www.K-B.ir

تاریخ انتشار : 1396/01/25

کد خبر: ۵۶۱۲۶۳

ساعت : 08:36

k-b.ir/561263

معضل قوم گرایی در انتخابات شورای شهر

یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت شوراها و به تبع ناکار آمدی شهرداری هادر استان ما بحث قوم گرایی است . درایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی دراستان ما حفظ شده از جمله این عناصرنظام طایفه ای وقبیله ای است که مشخصا درهمه مناطق استان رواج دارد.

این نوع فرهنگ سیاسی سنتی از نظرنظریه پردازان ،عقب ماندگی توسعه ی مناطق وشهرها را در پی دارد.به اذعان متخصصین انسانی ،رقابت های قومی ومنطقه ای درشهرهاومناطقی با تنوع فرهنگی،قومی،مذهبی،زبانی وحتی گویشی یکی ازعوامل مهم عدم توسعه این مناطق بوده و به واگرایی فرهنگی ،قومی،زبانی ومذهبی آنها دامن زده است،به نحوی که برخی معتقدند که طایفه وقوم گرایی درتوسعه شهرها ومناطق مذکور، تاکنون به عنوان یک آفت مهلک ومانع توسعه عمل نموده است وپیامدهای منفی بسیارمخرب برای پدیده طایفه گرایی درتوسعه فرهنگی ،اقتصادی، اجتماعی وسیاسی نمود پیدا می کند.

تشدیداحساسات وعواطف طایفه ای همبستگی اجتماعی میان اعضای یک جامعه را تضعیف میکند وهمبستگی جای خود را به تفرقه،کشمکش ،تخریب سرمایه ،اتلاف وقت و….یدهد.در نتیجه سرمایه اجتماعی فرسوده ونابود شده و سطح اعتمادملی ومنطقه ای را به اعتماددرون گروهی وطایفه ای تقلیل داده ونو آوری وتوسعه را در جامعه کندکرده وازبین میبرد.طبق پژوهش انجام شده در استان ما بیش از 90درصدمردم درانتخابات شوراها ،تجربه تخصص،دلسوزی،ایمان مداری ،راستی وصداقت،انگیزه،مهارت وخلاقیت ،مردم سالاری و…را فدای آفت قوم وقوم گرایی می کنند.

که درنهایت آثارآن رامیتوان در عدم مشارکت گیری شهروندان درامور شهری،ساخت وسازهای غیراستاندارد،عدم توسعه حمل و نقل شهری،عدم توسعه شهرهادرپیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی ،عمرانی و رفاهی ،مشکلات فرهنگی ،آسایش وزیبایی شهری،عدم پاسخگو بودن شوراها به نیازهای شهروندان است. عدم خلاقیت وتفکربرای درآمدزایی شهر ومتکی بودن به عوارض و …مشاهده کرد .

که نتیجتا این عوامل زمینه های پسرفت توسعه وخروج سرمایه های مالی وانسانی را فراهم میکنندوسبب میشود این شهرها نسبت به دیگرشهرها ومناطق که انتخاب شوراها منوط به پدیده شوم قوم گرایی نیست باز بمانند.درحال حاظر،هرچه به دور جدید انتخابات نزدیک میشویم ،نامزدها با راهکارها وشعارهای متفاوت پا به عرصه میدان انتخابات میگذارندوبه شیوه های متفاوتی چون شگردهای تبلیغاتی ،نفوذاجتماعی ،پول ،وعده….مردم را قانع میکنند که به آنها رای دهند.

امروزه اکثرما درفضای مجازی که در دسترس همه افراد هست،نسبت به عقب ماندگی ومشکلات ومعضلات محل سکونتمان واکنش نشان میدهیم وبه وضعیت اسف بارشهرومحل سکونتمان ابرازتاسف میکنیم وهمه به دنبال شهرایده آل هستیم درصورتی که این شهربه خودی خود شکل ونمودپیدا نخواهد کرد.

اصحاب رسانه ،مدیران فضاهای مجازی ،افرادتحصیل کرده ،افراد با جایگاه منزلت اجتماعی بالاو…می توانندبا یاری ومشارکت هم زمینه های تقویت افراد متخصص ،دلسوز،با ایمان ،توانا ،دارای فکرواندیشه خلاق و…رافراهم کنندوبرای انتخابات پیش ورو این افراد را حمایت کنند وتعصبهای قومی وقبیله ای که بر انتخابات شوراها سایه انداخته تضعیف وجهت هرچه بیشترتوسعه شهرها وبرون رفت ازاین مشکلات ومعضلات شهری تلاش کنند .

بنابراین برای رهایی از معضلات شوم طایفه گرایی قشر فرهیخته وتحصیل کرده استان رسالت بزرگی بر دوش داردوبایدباحمایت ومعرفی افراد متخصص وتوانمند به مردم وروشنگری در موارد عواقب شوم قوم گرایی وپسرفت های حاصل از آن توده مردم را آگاه نمایند. فرهیختگان جامعه درزمینه انتخابات شورا حتی باید پا را فراتر گذاشته وبا افراد توانمند ومتخصصی که قصد ورود به انتخابات شورا را ندارند وارد مذاکره شوند واز آنها تقاضای حضوردرانتخابات را داشته باشند تا با معرفی وحمایت آنها وشناساندنشان به مردم شاهد انتخاب شورای شهرتوانمند ومتخصص برای رشد وتوسعه شهرهای استان باشیم .

نتیجه انتخابات شورای شهراگربرپایه قوم گرایی وعدم شایسته سالاری پیش رود شاهد انتخاب افراد ناکارآمد وغیرمتخصص خواهیم بود که نتیجه آن بی انگیزه شدن نیروی انسانی متخصص وتوتنمند شهربرای توسعه منطقه ومهاجرت آنها به شهرها واستانهای توسعه یافته تر وپسرفت بیش ازپیش منطقه وشهرهای استان خواهد بود .بنابراین اگردلسوزشهر واستان هستیدواگر ازوضعیت توسعه وپیشرفت شهرومنطقه خودانتقاد داریداین انتقاد بیش ازهرکس به انتخابهای ناشایست ادوار گذشته شما وارد است پس همت کنید نظام شایسته سالاری روجایگزین تفکرسنتی قوم گرایی کنید چرا که در نظام شایسته سالاربهترین افراد در بهترین جایگاه بابالاترین بازده کار انجام میدهند.به امید روزی که شایسته سالاری،تخصص گرایی وتوانمندی به جای پدیده شوم قوم گرایی گسترش وهمه گیر شود ..

یک پاسخ به “معضل قوم گرایی در انتخابات شورای شهر”

  1. یاری گفت:

    درود بر جناب مهندس عزیز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.