آب و فلاضلاب

برای تعویض هر کیلومتر از شبکه فرسوده آب شرب به اعتباری بیش از 160 میلیون تومان نیاز است

قلندری با بیان اینکه برای تعویض هر کیلومتر از شبکه فرسوده آب شرب به اعتباری بیش از 160 میلیون تومان نیاز است، گفت: در حال حاضر و با کمبود اعتبارات این موضوع در کوتاه مدت محقق نخواهد شد.

پربازديد