آتوریته‌ی

مصدق و آتوریته‌ی معکوس!

آتوریته ی ( اقتدار) مشروع، طبق تعریف ماکس وبر یعنی اینکه  فرمانروا باید دارای اراده‌ای باشد که بر اعمال فرمان‌برداران مؤثر باشد و این اراده به‌صورت فرمان، پدیدار شود. فرمان‌برداران در عمل، فرمان را گردن نهند. فرمان‌برداران به‌طور ذهنی نیز فرمان را پذیرفته و از آن‌ها اطاعت کنند. پس نفس اقتدار به خودی خود بد […]

پربازديد