آخوند

«روحانی» باید «آخوند» باشد؛ تأملی در سیره‌ی تبلیغی سیدیعقوب حسینی

1) «روحانیت» از جمله مهم‌ترین نیروهای اجتماعیِ جامعه ایران است. این نهاد درصدد تأثیراجتماعی جهت بهبود و گسترش فرهنگ دینی در جامعه است. تأثیرگذاری اجتماعی روحانیون رابطه‌ی مستقیمی با میزان ارتباط ایشان و مردم دارد. در واقع هرچه این ارتباط بیشتر و عمیق‌تر باشد، تأثیرگذاریِ روحانیون در جامعه نیز بیشتر است. در ارتباط روحانیت و […]

پربازديد