آزاد اندیشی و تشیع

آزاد اندیشی و تشیع

از آنجا که قویترین و مهمترین عنصری که از جهان گذشته برای ما به یادگار مانده و عمده ترین نماد و میراث عالم قدیم ،دین است که با جبر زمان و ورود اجتناب ناپذیرش به عصر مدرنیته و نهایتا پست مدرن،در خلال این چند دهه اخیر موجبات کشمکشهای فکری ومباحث چالش برانگیز فراوانی گردیده که […]

پربازديد