آسمان

ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان منتشر شد

سایت استان: ویژه نامه نوروزی نشریه دانشجویی آسمان با مطالب جدید و متنوع منتشر شد. به گزارش سایت استان، در سخن اول این نشریه آمده است: سال هشتاد و هفت با “جوانه”، جوانه زدیم . نشر یه ی دانشجویی جوانه، اولین مطبع خانه ی ما بود. جوانه در سال هشتاد و هشت، در طبع سوم، […]

هفته نامه آسمان – سال دوم – شماره پنجم – فروردین ۱۳۹۲

پربازديد