آسیب شناسی فقر

آسیب شناسی«فقر» در استان کهگیلویه وبویر احمد

در هر جامعه ای، در راستای تحّقق وعنیت یافتن دو شاخص مهم«رشد» شناسایی وعوامل مولد پدیده «فقر» امری الزامی وضروری است. به ویژه اگر این جامعه از نوع جوامع کم پیشرفت وتوسعه نیافته باشد، آسیب شناسی فقر با همۀ ابعاد آن امری کاملاً حیاتی است. در این رهیافت، تعریف وریشه یابی فقروانواع آن ،خود میتواند […]

پربازديد