آسیب شناسی مهاجرت

آسیب شناسی مهاجرت در گذار به مدرنیسم

سایت استان: محمدکاظم کریم نژادی امروزه پدیده مهاجرت و تغییر مکان ها در جوامع گوناگون و در کشورهای مختلف امری رایج و عادی است. اما نوع ،اهمیت و سطح آن در بین افراد و جوامع گوناگون متفاوت است.از طرفی چون برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی در عصر کنونی به هیچ وجه بر پایه الزام یا […]

پربازديد