آصف رستم‌نژاد

انسان و حکومت از دیدگاه جان لاک و توماس هابز

از آنجایی که انسان ذاتاً مدنی بالطبع است، موجود فرهنگی هم هست. آدمی در یک سنت نظری وفرهنگی رشد می‌یابد. انسان بودن، انسان به فرهنگ وتاریخش برمی گردد. آدمی در درون یک تاریخ وسنت نظری فکری وفرهنگی رشد می‌یابد، تکامل پیدا می‌کند، در غیر این صورت صرفا رشد بیولوژیکی وجسمی پیدا می‌کند. به تعبیر مارتین هایدگر‌‌ همان گونه که آدمی به مسکن نیاز دارد به ماوای فرهنگی هم نیاز دارد.

پربازديد