آقای مرادی! لطفاً مردم ما را دوباره گمراه نکنید!

آقای مرادی؛ لطفاً مردم ما را دوباره گمراه نکنید!

سایت استان: یادداشت زیر نقدی به مطالب مطرح شده توسط آقای “سید یوسف مرادی” در یادداشت منتشر شده از وی در سایت استان است. آقای مرادی در مطلب خود، سخنان آقای “رضا توفیقی” در مصاحبه انتشار یافته در سایت استان را نقد و سوالاتی را مطرح کرده بود. یکی از مخاطبان سایت استان با نام مخفف […]

پربازديد