آموزش و پرورش دوره ابتدایی درکما

آموزش و پرورش دوره ابتدایی درکما

سایت استان: دارا کریمی نژاد وضعیت موجود آموزش و پرورش دردوره ابتدایی همانند فردی است که دچار ضربه مغزی شده است ،در این حالت شخص زنده است ولی هیچ حرکتی ندارد یا حرکت آگاهانه‌ای ندارد یعنی در حالت بیهوشی قرار دارد. آموزش‌های ارائه شده در مدارس با شیوه کنونی  واقعا ضد توسعه است و پر […]

پربازديد