آندرانیک تیموریان

نداشتن رابطه و پول مانع از رسیدن به خواسته های فوتبالی ام شد

هدفم نه مشهور شدن بود و از قبل نیز به خانواده ام گفته بودم که اگر هدفم مشهور شدن باشد به سمت بازیکنان می روم و یکی از آنها را در آغوش می گیرم. به هر دری زدم از هر راهی وارد شدم نتوانستم استعداد ورزشی و جایگاه خود را به دست آورم و این کار را برای مطرح شدن خواسته ام در برنامه ها و برنامه نود و آقای فردوسی پور که سعی دارد در فوتبال عدالت رعایت شود انجام دادم

پربازديد