آگهی استخدام جهادکشاورزی استان

«باز هم استخدام باز هم رابطه»

سایت استان: محسن صالحی از آنجا که یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جامعه قشر جوان آن جامعه می باشد و تأمین نیازهای این قشر با توجه به این موضوع که قشر جوان سازنده ی فردای هر جامعه است مستلزم یک برنامه ریزی دقیق و پایه ای است. یکی از نیازهای اصلی و شاید […]

پربازديد