ابوالفضل بابادی شوراب

«علت عدم یکپارچگی جغرافیای لر»

سایت استان: ابوالفضل بابادی شوراب دردوران پایانی عمرسلسله قاجار،رضاشاه برای کسب قدرت مطلق سرزمین ایران،تاسیس سلطنت خانوادگی خود(پهلوی)وحفظ آن،قوم لر راخطر بالقوه و قطعی برای خود احساس می کرد وترس فراوانی از یکپارچگی وبه قدرت رسیدن این قوم ایرانی الاصل داشت. شاید رضاشاه و دولت پهلوی برای ترس های خود دلایلی داشته که بخشی از […]

پربازديد