اتاق فکر و مخالفان

اتاق فکر و مخالفان

سایت استان: شهرام مرتضوی (پی نوشته ای نقد گونه بر عادات بیقراری مخالفان و شمشیری که از رو بسته اند و تقدیری از تدبیر استاندار) “خرد افسر شهریاران بود / خرد زیور نامداران بود خرد زنده ی جاودانی شناس / خرد مایه ی زندگانی شناس خرد رهنمای و خرد دلگشای / خرد دست گیرد به […]

پربازديد