احسان شاه قاسمی

“دژاوو در تابلو کوچ کوچ”

سایت استان: احسان شاه قاسمی* دژاوو به معنی تجربه ایست که در آن فرد در رویارویی با یک موقعیت اطمینان دارد که این صحنه در گذشته هم برای او اتفاق افتاده است. هنگامی که در یک شرایط عادی در خیابان، محل کار، خانه و یا فضای باز طبیعت قرار داریم، ناگهان اتفاقی می افتد که […]

پربازديد