احمد میدری

کودکانی که به شمار نمی آیند

از 3900 کودکی که معاون وزیر درباره آنها گفته تا 200 کودک مدنظر آموزش و پرورش استان اختلاف معنا داری وجود دارد.

هر کدام از این آمارها اشتباه باشد تاسف برانگیز است و آه از نهاد جامعه بلند می شود و شک و تردید درباره همه آمارها قوت می گیرد.
آمارها هر چه باشند وهرگونه که اعلام شوند نمی توانند حقیقت وجود کودکانی را انکار کنند که غایبان کلاسهای درس هستند و جامعه نیز نمی تواند به دلیل درس نخواندن آنها را نادیده بگیرد.

پربازديد