ادبیات زنانه

نگاهی بیمارگونه است که یک زن مثل مردها شعر بگوید

شعر نجات دهنده زندگی ماست.زنان خیلی خودشان را سانسور می کنند و این نگرش باعث گوشه گیری شان شده که برای روحیه و احساسات شان اصلا خوب نیست. زنان اگر خودشان را سانسور نکنند می توانند از مردان هم فراتر باشند جامعه به اشعار زنان و زنان شعر دوست نیاز دارد.

پربازديد