اردوان زینل‌زاده

بهسازی بافت فرسوده دوگنبدان بزرگترین پروژه ساماندهی عمران شهری در جنوب کشور

شهردار دوگنبدان گفت: بهسازی بافت فرسوده دوگنبدان بزرگترین پروژه ساماندهی عمران شهری در جنوب کشور است.

پربازديد