اردوان قرائتی

اصلاح طلبان پیشگام در قومیت گرایی

اگر آن روزها بنا به اقتضائات مرسوم و شرایط حاکم بر مناسبات ایلی و قبیله ای و در سایه “برنو” غارت و قتل و کشتار دیگر طوایف و ایلات ضعیفتر که از خون و نژاد و زبان خود بودند ،پذیرفته ترین رسومات بود و تفنگچیان و دزدان گردنه بگیر دارای ارج و قرب و احترامات […]

انتخاب خمونی!

سایت استان: اردوان قرائتی یک هفته تبلیغات انتخاباتی به پایان رسید و طبق معمول همه کاندیداها از هر شیوه ای برای ایجاد جنگ روانی علیه همدیگر کوتاهی ننمودند ،بخصوص دو کاندید جریان اصولگرا در کهگیلویه بزرگ ،که دارای ابشخوری مشترک به لحاظ منش و روش و اتفاقا رفیق سالهای نه چندان دور هم و قطعا […]

«مضحکه اصلاح طلبی در کهگیلویه»

سایت استان: اردوان قرائتی سخنرانی صادق زیباکلام که به قول سروش نه صادق است و نه حرف زیبا می زند در دهدشت بیش از هر چیز دیگر به یک مراسم ختم شبیه بود از همانها که یک نفر بعنوان سخنران در ارتفاعی بالاتر نشسته و مستمعین هم با پایان کلامش به سوی درهای خروجی هجوم می برند .اما بانیان […]

«دعوت به ریاضت آبی»

سایت استان: اردوان قرائتی بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا […]

پربازديد