استان امسک

انعقاد توافقنامه همکاری بین اتاق بازرگانی یاسوج و اتاق بازرگانی امسک روسیه

توافقنامه مهم همکاری بین اتاق بازرگانی یاسوج و اتاق بازرگانی امسک روسیه و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان امسک روسیه فدراتیو امضا شد.

پربازديد