استخدام فله ای

لیست استخدام فله ای تیم رسانه ای احمدی نژاد در موسسه ایران

سایت استان: تصمیم به استخدام فله ای نیروهای منصوب به تیم رسانه ای دولت، اقدامی عجیب در راستای باقی ماندن عقبه رسانه ای دولت در اصلی ترین روزنامه دولت ارزیابی می شود. این اقدام بیسابقه در حالی است که کمتر از 33 روز دیگر تا پایان دولت احمدی نژاد زمان باقی است. تیم رسانه ای […]

پربازديد