استرس شغلی

«استرس شغلی و راههای پیشگیری از آن»

سایت استان: کیامرز حسین زاده* استرس پاسخ های فیزیولوژیکی و روانشناختی به محرک های ناخوشایند و عوامل تهدید کننده محیطی است، البته سطح معینی از استرس برای انسان مفید است، به طوری که موجب افزایش انگیزه، رغبت و توانمندی در افراد می شود، اما استرس زیاد نیز می تواند برای فرد مشکل ایجاد نماید. استرس […]

پربازديد