اسماعیل آذری نژاد

راهکارهایی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی

۱.می شود با ده تا کتاب، ده کودک را کتاب خوان کرد از خانواده و فامیل شروع کرد. بار اول که به روستاها می رفتم کتاب های بچه خودم را همراهم می بردم و به بچه ها میدادم و مطالعه می کردند. ۲.سال اولی که تازه از قم به شهرم کوچ کردم، هرپنج شنبه بچه […]

پربازديد